shqiptim: IPA: sloʊˈvin.jə sləʊˈviː.ni.ə sləʊˈviːn.jə sloʊˈvi.ni.ə /sloʊˈvin.jə/ /sləʊˈviː.ni.ə/ /sləʊˈviːn.jə/ /sloʊˈvi.ni.ə/  

Translations në Shqip:

  • Sllovenia   
  • Slloveni   
    (Proper noun  )
     
    country in Europe

Kuptime të tjera:

 
A coastal Alpine country in southern Central Europe bordering Italy on the west, the Adriatic Sea on the southwest, Croatia on the south and east, Hungary on the northeast, and Austria on the north.
 
A country in Central Europe. Official name: Republic of Slovenia, "Republika Slovenija"

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (1)

sloveniasllovenia

Shembull fjali me "Slovenia", memorie përkthimi

add example
Slovenia 's roadblock has introduced a glacial chill into bilateral relationsPengesa e Sllovenisë ka futur një ftohje të akullt në marrëdhëniet dypalëshe
Nine EU member states, including Hungary and Slovenia, joined the Schengen visa zone on Friday (December ‧ stNëntë vende anëtare të BE, duke përfshirë Hungarinë dhe Slloveninë u bashkuan të premten ( ‧ dhjetor) me zonën e vizave të Shengenit
Organised jointly by Slovenia and Croatia at the Brdo castle near Kranj, the conference was attended by Albania and all former Yugoslav states but SerbiaI organizuar së bashku nga Sllovenia dhe Kroacia në kështjellën Bërdo pranë Kranj, konferenca u ndoq nga Shqipëria dhe të gjithë ish- vendet jugosllave, përveç Serbisë
This year brought together participants from Serbia, Bosnia and Herzegovina and SloveniaKy vit mblodhi së bashku pjesëmarrës nga Serbia, Bosnje dhe Herzegovina dhe Sllovenia
A joint statement issued after the meeting among prime ministers Jadranka Kosor of Croatia, Borut Pahor of Slovenia and Serbian President Boris Tadic in Smederevo, near Belgrade, listed the construction, defence, food and car industries as some possible areas of stronger co-operationNjë deklaratë e përbashkët e nxjerrë pas takimit midis kryeministrave Jadranka Kosor nga Kroacia, Borut Pahor nga Sllovenia dhe Presidentit serb Boris Tadiç në Smederevë, pranë Beogradit, renditi ndërtimin, mbrojtjen, ushqimin dhe industritë e makinave si zona të mundshme për bashkëpunim më të fortë
According to official data, more than ‧ million people cross the Croatia-Slovenia border each yearSipas të dhënave zyrtare, më tepër se ‧ milion vetë kalojnë çdo vit kufirin Kroaci- Slloveni
Slovenia has already demolished two of the scores of bridges along its border with Croatia and is planning to tear down hundreds of others by the end of September, the Ljubljana-based daily Delo said on Monday (August ‧ thSllovenia ka prishur tashmë dy nga moria e urave përgjatë kufirit të saj me Kroacinë dhe ka në plan të rrëzojë qindra të tjera deri në fund të shtatorit, tha të hënën ( ‧ gusht) e përditëshmja me bazë në Ljubljanë, Delo
Called the " biggest match-fixing scandal ever to hit Europe ", the probe centred on domestic league games in nine European countries-- Germany, Belgium, Switzerland, Croatia, Slovenia, Turkey, Hungary, Bosnia and Hercegovina and AustriaQuajtur " skandali më i madh i fiksimit të ndeshjeve që godet ndonjëherë Evropën ", hetimi u përqëndrua në ndeshjet e kupave vendase në nëntë vende evropiane: Gjermani, Belgjikë, Zvicër, Kroaci, Slloveni, Turqi, Hungari, Bosnje dhe Herzegovinë dhe Austri
Bulgaria, Macedonia and Montenegro have also said they would join the entity called Cargo ‧ which is aimed at transporting freight along the line from Slovenia to IstanbulBullgaria, Maqedonia dhe Mali i Zi gjithashtu kanë thënë se do të bashkohen me njësinë e quajtur Mallra ‧ që synon transportimin e mallrave përgjatë linjës nga Sllovenia në Stamboll
Since declaring their independence from the former Yugoslavia at the start of the ‧ s, Croatia and Slovenia have been unable to agree on a number of territorial issuesQë kurse deklaruan pavarësinë e tyre nga ish Jugosllavia në krye të viteve ‧ roacia dhe Sllovenia kanë qenë të paafta të zgjidhin një numër çështjesh territoriale
A total of nine groups from BiH, Croatia, Macedonia, Serbia-Montenegro and Slovenia participated in the eventNëntë grupe nga BiH, Kroacia, Maqedonia, Serbi- Mali i Zi dhe Sllovenia morën pjesë në veprimtari
All candidate nations must complete negotiations on ‧ policy chapters prior to membership, but Slovenia has blocked opening ‧ of themTë gjitha vendet kandidate duhet të kompletojnë negociatat mbi ‧ kapituj të politikave të BE përpara anëtarësimit, por Sllovenia ka bllokuar hapjen e ‧ prej tyre
His itinerary took him to Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina (BiHItinerari i tij e shpuri atë në Kroaci, Slloveni dhe Bosnje dhe Herzegovinë (BiH
Among the four surveyed countries, Slovenia is the undisputed frontrunner, with an Internet penetration rate of ‧ per cent, placing it among the top in Central and Eastern EuropeNdërmjet katër vendeve të studjuara, Sllovenia është kryesuesi i padiskutueshëm, me një shkallë të përhapjes së internetit prej ‧ përqind, duke e vendosur atë në krye të Europës Qëndrore dhe Lindore
The country lags behind the Czech Republic and Hungary ( ‧ %) and Slovakia and Slovenia ( ‧ %Vendi mbetet pas Republikës Çeke e Hungarisë ( ‧ %) dhe Sllovakisë e Sllovenisë ( ‧ %
In addition, EU members Austria, Greece, Hungary, Italy and Slovenia are expected to join, while Moldova will have an observer statusPërveç kësaj, anëtarët e BE, Austria, Greqia, Hungaria, Italia dhe Sllovenia pritet të bashkohen me të ndërsa Molldavia do të ketë një status vëzhguesi
The event drew together distinguished medical personnel from Montenegro, Serbia and SloveniaVeprimtaria tërhoqi personel të shquar mjekësor nga Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia
Romania, along with Canada and eight Eastern European members of the Alliance-- Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia and Slovenia-- has sent a letter to NATO Secretary-General Jaap de Hoop Scheffer in support of Georgia and Ukraine 's membership bidsRumania, së bashku me Kanadanë dhe tetë vende të Evropës lindore, anëtare të Aleancës: Bullgaria, Republika Çeke, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Sllovakia dhe Sllovenia, i kanë dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të NATO- s Jaap de Hoop Shefer në mbështetje të ofertave të anëtarësimit të Gjeorgjisë dhe Ukrainës
The transport ministers of Croatia, Slovenia and Serbia agreed to boost their co-operation in railway transport at a meeting in Ljubljana on Monday (July ‧ thMinistrat e transportit të Kroacisë, Sllovenisë dhe Serbisë ranë dakord të rritin bashkëpunimin e tyre në transportin hekurudhor në një takim të hënën ( ‧ korrik) në Ljubljanë
Several thousand Croatians who had traveled to Italy and neighbouring Slovenia cheered on the siblingsDisa mijëra kroatë, të cilët kishin udhëtuar në Itali dhe Slloveninë fqinje, përshëndetën vëllanë dhe motrën
Following the secession of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Macedonia in the early ‧ s, Montenegro is the last of the former Yugoslav republics still joined in a bond with SerbiaPas ndarjes së Sllovenisë, Kroacisë, Bosnjë dhe Herzegovinës dhe Maqedonisë në krye të viteve ‧ ali i Zi është e fundit nga ish republikat jugosllave që ka ende një lidhje me Serbinë
Spanish Foreign Minister Miguel Angel Moratinos, at an EU ministers ' meeting in Slovenia on March ‧ th, requested the implementation of international law in the matterMinistri i jashtëm spanjoll Migel Angel Moratinos, në një mbledhje të ministrave të BE mbajtur në Slloveni në ‧ ars, kërkoi zbatimin e ligjit ndërkombëtar në këtë çështje
In addition, Cyprus must also speed up and finalise the crucial practical preparations to ensure that the changeover takes place smoothly, as was the case in Slovenia at the beginning of this year. "Përveç kësaj, Qiproja duhet gjithashtu të shpejtojë dhe përfundojë përgatitjet praktike vendimtare për të siguruar që ndryshimi të bëhet normal siç ishte rasti i Sllovenisë në fillim të këtij viti. "
German car part producer Reum and Slovenia 's Grah have announced plans to build a plant in Jagodina, SerbiaProdhuesi gjerman i pjesëve të makinave Reum dhe Grah e Sllovenisë njoftuan plane për të ndërtuar një fabrikë në Jagodina, Serbi
But politicians in Slovenia were unhappy with the plan, saying that their country was not explicitly recognised as a maritime nation, which could prevent it from securing direct access to international shipping waters in the northern AdriaticPor politikanët në Slloveni qenë të pakënaqur me planin, duke thënë se vendi i tyre nuk ishte njohur në mënyrë eksplicite si një vend detar, gjë që mund ta pengojë atë nga sigurimi i aksesit të drejtpërdrejtë në ujrat lundruese ndërkombëtare në Adriatikun e veriut
Faqja e treguar 1. Found 966 dënime që përputhen fraza Slovenia.Gjetur në 2,065 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.