shqiptim: IPA: sloʊˈvin.jə sləʊˈviː.ni.ə sləʊˈviːn.jə sloʊˈvi.ni.ə /sloʊˈvin.jə/ /sləʊˈviː.ni.ə/ /sləʊˈviːn.jə/ /sloʊˈvi.ni.ə/  

Translations në Shqip:

  • Sllovenia   
  • Slloveni   
    (Proper noun  )
     
    country in Europe

Kuptime të tjera:

 
A coastal Alpine country in southern Central Europe bordering Italy on the west, the Adriatic Sea on the southwest, Croatia on the south and east, Hungary on the northeast, and Austria on the north.
 
A country in Central Europe. Official name: Republic of Slovenia, "Republika Slovenija"

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (1)

sloveniasllovenia

Shembull fjali me "Slovenia", memorie përkthimi

add example
These ten countries, known as the Vilnius Group, include Albania, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Romania, Slovakia and SloveniaKëto dhjetë vende, të njohura si Grupi Vilnius, përfshijnë Shqipërinë, Bullgarinë, Estoninë, Letoninë, Lituaninë, Maqedoninë, Rumaninë, Sllovakinë dhe Slloveninë
Monday 's deal came some ‧ months after the three countries, along with Slovenia and Italy, signed a declaration in Zagreb pledging to boost their co-operation in delivering Caspian oil to the European marketMarrëveshja e së hënës erdhi pas ‧ mujash pasi të tre vendet, së bashku me Slloveninë dhe Italinë nënshkruan një deklaratë në Zagreb ku zotoheshin të rritnin bashkëpunimin e tyre në furnizimin e naftës së Kaspikut në tregun evropian
Miroslav Miskovic-- owner of Delta Holding-- explained that his group is not asking for special privileges, but for the same business conditions as their competitors in Croatia, Bulgaria, Romania and Slovenia enjoyMirosllav Mishkoviç, pronari i Delta Holding, shpjegoi se grupi i tij nuk po kërkon privilegje të posaçme, por për të njëjtat kushte biznesi që gëzojnë ndërmarrjet e tjera në Kroaci, Bullgari, Rumani dhe Slloveni
Croatia, Slovenia spar over unresolved issuesKroacia dhe Sllovenia grinden për çështjet e pazgjidhura
By comparison, Slovenia 's average wage is ‧ euros, and Croatia 's wages average ‧ eurosPër krahasim, paga mesatare e Sllovenisë është ‧ €, dhe paga mesatare e Kroacisë është ‧ €
Slovenia 's Jug Uslugi is the likely buyerJug Uslugi i Sllovenisë është blerësi i pritshëm
Officials in Belgrade expressed disappointment at Slovenia 's moveZyrtarët në Beograd shprehën pakënaqësinë e tyre për masën e Sllovenisë
But politicians in Slovenia criticised the plan, claiming their country was not explicitly recognised as a maritime nation in it and therefore " lost its right to declare a sea belt ", Croatian media reported earlier this monthPor politikanët në Slloveni kritikuan planin duke pretenduar se vendi i tyre nuk është njohur haptazi si një vend detar dhe kështu që " humbet të drejtën e vet për të deklaruar një zonë detare ", raportoi media kroate më parë këtë muaj
It begins in Slovenia on March ‧ thAi fillon në Slloveni në ‧ mars
During its ‧ years of independence, he said, Slovenia prioritised three issues: macroeconomic stability, microeconomic transition and establishing laws and standardsGjatë ‧ vjetëve të pavarësisë, tha ai, Sllovenia përparësoi tre çështje: stabilitetin makroekonomik, tranzicionin mikroekonomik dhe zbatimin e ligjeve dhe standardeve
Croatia favours a bilateral resolution, while EU member Slovenia wants the issue settled through Zagreb 's EU accession talksKroacia favorizon një zgjidhje të ndërsjelltë ndërsa Sllovenia, anëtare e BE, do që çështja të zgjidhet nëpërmjet bisedimeve të pranimit në BE të Zagrebit
Reporters from Albania, Bulgaria, Hungary, Moldova, Romania, Slovenia and Yugoslavia will participate in a ten-day practical course on economic journalism, to be held in Sofia, Bulgaria from ‧ eptember to ‧ eptemberGazetarë nga Shqipëria, Bullgaria, Hungaria, Moldavia, Rumania, Sllovenia dhe Jugosllavia do të marrin pjesë në një kurs praktike dhjetë- ditor mbi gazetarinë ekonomike, që do të zhvillohet në Sofje, Bullgari nga ‧ shtator deri më ‧ shtator
The British newspaper Sunday Times reported that Adrian Severin, a former Romanian deputy prime minister, along with Ernst Strasser of Austria and Zoran Thaler of Slovenia, accepted offers of up to ‧ euros per year in return for proposing amendments in the EPGazeta britanike Sunday Times njoftoi se Adrian Severin, një ish- zëvendës/kryeministër rumun, së bashku me Ernst Straser të Austrisë dhe Zoran Thaler të Sllovenisë, pranuan oferta deri në ‧ euro në vit si shpërblim për propozimin e ndryshimeve në PE
Spanish Foreign Minister Miguel Angel Moratinos, at an EU ministers ' meeting in Slovenia on March ‧ th, requested the implementation of international law in the matterMinistri i jashtëm spanjoll Migel Angel Moratinos, në një mbledhje të ministrave të BE mbajtur në Slloveni në ‧ ars, kërkoi zbatimin e ligjit ndërkombëtar në këtë çështje
Bulgaria and Romania, which joined the EU in January, are ahead of four other older members of the Union-- Italy, Slovenia, the Czech Republic and GreeceBullgaria dhe Rumania që u bashkuan me BE në janar janë përpara katër anëtarëve më të vjetër të Bashkimit, Italisë, Sllovenisë, Republikës Çeke dhe Greqisë
The conference brought together regional stock exchange delegates from Macedonia, Serbia, Slovenia, Republika Srpska, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and CroatiaKonferenca mblodhi së bashku delegatë të bursave rajonale nga Maqedonia, Serbia, Sllovenia, Republika Srpska, Bosnje dhe Herzegovina dhe Kroacia
Croatian President Stipe Mesic and the former presidents of Macedonia, Slovenia and the Czech Republic-- Kiro Gligorov, Milan Kucan and Vaclav Havel, respectively-- were awarded the " ‧ th Century Humanist " award of the International Humanist League on Thursday (September ‧ thPresidentit kroat Stipe Mesiç dhe ish presidentëve të Maqedonisë, Sllovenisë dhe Republikës Çeke, respektivisht: Kiro Gligorov, Milan Kuçan dhe Vaclav Havel, ju dhanë të enjten ( ‧ shtator) çmimi " Humanist i Shekullit të ‧ të " i Ligës Humaniste Ndërkombëtare
" The cocaine originated in Colombia and traveled the drug route Colombia, Spain, Belgium, Austria, Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Albania. "" Kokaina e kishte origjinën në Kolombi dhe dhe bëri rrugën e drogës Kolumbi, Spanjë, Belgjikë, Austri, Slloveni, Kroaci, Serbi, Maqedoni, Shqipëri. "
Slovenia will chair the group inSllovenia do të kryesojë grupin në vitin
The domestic award for achievement in poetry went to Jovan Strezovski, while the international one went to Slovenia 's Ales StegerÇmimi vendas për arritjet në poezi ju dha Jovan Strezovskit ndërsa ai ndërkombëtar ju dha Alesh Steger të Sllovenisë
The Mura border zone is not the only point of contention between Croatia and SloveniaZona kufitare e Muras nuk është e vetmja pikë kundërshtish midis Kroacisë dhe Sllovenisë
Ceku, former general commander of KLA and now commander of the civil Kosovo Protection Corps, was arrested on his way back to Pristina while he was passing through Slovenia on his way from Croatia, where he was visiting his familyÇeku, ish komandant i përgjithshëm i UÇK dhe komandanti i ri i Trupave civile Mbrojtëse të Kosovës, u arrestua në udhën e tij për t' u kthyer në Prishtinë ndërsa po kalonte nëpër Slloveni, në kthim nga Kroacia ku ishte për të vizituar familjen e tij
Compounding the issue is the ongoing land dispute between Croatia and SloveniaPërzjerë me çështjen është mosmarrëveshja tokësore në vazhdim midis Kroacisë dhe Sllovenisë
In late October, Croatia 's chief negotiator with the EU, Vladimir Drobnjak, voiced regret over Slovenia 's decision to block the opening of three new chapters in Zagreb 's accession talks with Brussels because of the border dispute between the two countriesNë fund të tetorit, shefi negociator i Kroacisë me BE- në, Vladimir Drobnjak, shprehu keqardhjen lidhur me vendimin e Sllovenisë për të bllokuar hapjen e tre kapitujve të rinj në bisedimet e aderimit të Zagrebit me Brukselin për shkak të konfliktit mbi kufirin midis të dyja vendeve
Diplomatic Diary: Croatia, Slovenia making headwayDitari diplomatik: Kroacia dhe Sllovenia bëjnë përpara
Faqja e treguar 1. Found 966 dënime që përputhen fraza Slovenia.Gjetur në 1,236 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.