shqiptim: IPA: sloʊˈvin.jə sləʊˈviː.ni.ə sləʊˈviːn.jə sloʊˈvi.ni.ə /sloʊˈvin.jə/ /sləʊˈviː.ni.ə/ /sləʊˈviːn.jə/ /sloʊˈvi.ni.ə/  

Translations në Shqip:

  • Sllovenia   
  • Slloveni   
    (Proper noun  )
     
    country in Europe

Kuptime të tjera:

 
A coastal Alpine country in southern Central Europe bordering Italy on the west, the Adriatic Sea on the southwest, Croatia on the south and east, Hungary on the northeast, and Austria on the north.
 
A country in Central Europe. Official name: Republic of Slovenia, "Republika Slovenija"

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (1)

sloveniasllovenia

Shembull fjali me "Slovenia", memorie përkthimi

add example
Critics also reportedly opposed a provision, under which Slovenia would have to lift its veto of Croatia 's EU accession talks, once both countries consented to arbitrationKritikët gjithashtu nga sa thuhet kundërshtuan një pikë sipas së cilës Sllovenisë do t' i duhej të hiqte veton e saj për bisedimet e pranimit të Kroacisë sapo të dy vendet të binin dakord mbi arbitrimin
Austria remains the largest investor in BiH with a ‧ % share in total FDI, followed by Croatia ( ‧ %) and Slovenia ( ‧ %Austria mbetet investitori më i madh në BiH me një pjesë ‧ % të totalit të FDI, pasuar nga Kroacia ( ‧ %) dhe Sllovenia ( ‧ %
Croatia has offered to hold talks with Italy and Slovenia-- countries most affected and against the ZERP-- in order to facilitate a solution, but have received no responseKroacia është ofruar të bëjë bisedime me Italinë dhe Slloveninë, vendet më të prekura dhe kundër ZERP, me qëllim që të lehtësojnë një zgjidhje, por nuk ka marrë përgjigje
International community assistance is channeled mainly through the International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance (ITF), a humanitarian, non-profit organisation established by the Government of Slovenia inMbështetja e komunitetit ndërkombëtar është kanalizuar kryesisht nëpërmjet Fondit të Trustit Ndërkombëtar për Çminimin dhe Ndihmën ndaj Viktimave të Minave (ITF), një organizatë jo- fitimprurëse humanitare e ngritur nga qeveria e Sllovenisë në
" They wanted me to collect plastic containers and send them to Slovenia, " Hasanagic said" Ata donin që unë të mblidhja konteinerë plastikë dhe t' i dërgoja ato në Slloveni, " tha Hasanagiç
Participating were celebrated skiers like Italy 's Alberto Tomba; Sweden 's Ingmar Stenmark; Austria 's Anton Steiner, Hans Enn and Franz Klammer; and Slovenia 's Bojan Krizaj, Mateja Svet and Jure Franko-- whose ‧ men 's giant slalom silver medal made him Yugoslavia 's first Winter Games medalist everPjesëmarës qenë skiatorë të shquar si Alberto Tomba i Italisë, Ingmar Stenmark i Suedisë, Anton Stainer, Hans En dhe Franz Klamer të Austrisë dhe dhe nga Sllovenia, Bojan Krizhaj, Mateja Svet dhe Jure Franko, ky i fundit që bëri që bëri për herë të parë medaliste Jugosllavinë në olimpiadat dimërore me medaljen e tij të argjendit në sllallomin për meshkuj
" The return of properties of the former public and state enterprises from Kosovo in central Serbia is not possible based on the enterprises model from Slovenia and Croatia, " Bogdanovic told Belgrade-based Beta agency, adding that Serbia invested about " ‧ billion dollars for the development " of Kosovo in the last three decades" Kthimi i pronave të ish- ndërmarrjeve publike dhe shtetërore nga Kosova në Serbinë qëndrore nuk është i mundshëm, mbështetur në modelin e ndërmarrjeve nga Sllovenia dhe Kroacia, " i tha Bogdanoviçi agjencisë së lajmeve Beta me qendër në Beograd, duke shtuar se Serbia investoi rreth " ‧ miliardë dollarë për zhvillimin " e Kosovës në tre dekadat e fundit
A small stretch of land at Slovenia 's southeastern border with Croatia is also the subject of disagreementNjë rrip i ngushtë toke në kufirin juglindor të Sllovenisë me Kroacinë është gjithashtu subjekt mosmarrëveshjesh
Austria, BiH and Slovenia were represented by government officials at the forum, which was attended also by International Energy Agency Executive Director Nobuo Tanaka and US Special Envoy for Eurasian Affairs Richard MorningstarAustria, BiH dhe Sllovenia ishin të përfaqësuar nga zyrtarët qeveritarë në forum, i cili u ndoq gjithashtu nga Drejtori Ekzekutiv i Agjensisë Ndërkombëtare të Energjisë, Nobuo Tanaka dhe i Dërguari i Posatçëm i SHBA për Çështjet e Euroazisë, Riçard Morningstar
In August, the top-rated hotel Maestral, owned by the Slovenian firm Hit Montenegro, marked ‧ overnight stays, drawing guests from Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Slovenia and the United States, among othersNë gusht, hoteli i vlerësuar lart Maestral, në pronësi të firmës sllovene Hit Montenegro, shënoi ‧ qëndrime një- natëshe, duke tëhequr klientë nga Gjermania, Britania e Madhe, Irlanda, Italia, Sllovenia dhe Shtetet e Bashkuara, mes të tjerash
A smaller group of countries, including Hungary, Austria, Slovakia and Slovenia, were said to favour starting the talks as plannedNjë grup i vogël vendesh duke përfshirë Hungarinë, Austrinë, Sllovakinë dhe Slloveninë, qëndruan në favor të fillimit të bisedimeve sipas planifikimit
At midnight on ‧ ay, the Schengen transportation regimen took effect at Croatian border crossings with Slovenia and HungaryNë mesnatën e ‧ majit, në kalimet kufitare të Kroacisë me Slloveninë dhe Hungarinë, hyri në veprim procedura e transportit Shengen
Since the EU has not yet pressured Slovenia to make similar modifications, European tourists will continue to pay ‧ euros for using as little as ‧ km of Slovenian highwaysDeri atëhere kur BE nuk do të bëjë presion mbi Slloveninë për të kryer ndryshime të ngjashme, turistët evropianë do të vazhdojnë të paguajnë ‧ euro për të përdorur ‧ km autostradë sllovene
Both expressed their readiness to expand bilateral co-operation, and Slovenia offered to assist Montenegro 's EU integration efforts and its bid to join NATO 's Partnership for Peace programmeTë dy ata shprehën gadishmërinë për të zgjeruar bashkëpunimin e ndërsjelltë dhe Sllovenia u ofrua të ndihmojë përpjekjet integruese për në BE të Malit të Zi dhe ofertën e saj për t' u bashkuar me programin e Partneritetit për Paqe të NATO
This is what the European Commission asked for in order to eliminate a looming conflict with Slovenia and ItalyKjo është ajo që kërkoi Komisioni Evropian me qëllim që të eleminonte një konflikt të afërt me Slloveninë dhe Italinë
A sizable investment by Turkish commercial chain Koc is under way, and Slovenia 's Merkator is reportedly interested in investing in the construction of a trade centreNjë investim i konsiderueshëm i grupit tregtar turk Koc është duke u kryer dhe Merkator i Sllovenisë njoftohet se është i interesuar për të investuar në ndërtimin e një qendre tregtare
Slovenia rejects both these options, arguing that the issue is a bilateral one and insisting on resolution before the integration process continuesSllovenia kundërshton të dy këto alternativa, duke argumentuar se çështja është dypalëshe dhe këmbëngul në zgjidhjen e saj përpara se të vazhdojë procesi i integrimit
The bloc was already in the middle of an institutional crisis when France took over from Slovenia in JulyBlloku ishte pothuajse në mes të një krize institucionale kur Franca mori presidencën nga Sllovenia në korrik
At the time, Trifunovic was the commander of JNA forces stationed in Varazdin, in Croatia, which declared independence from Yugoslavia on the same day as SloveniaAtë kohë, Trifunoviç ishte komandant i forcave të UPJ- së të vendosura në Varazhdin, Kroaci, e cila shpalli pavarësinë nga Serbia në të njëjtën ditë me Slloveninë
Spanish Foreign Minister Miguel Angel Moratinos, at an EU ministers ' meeting in Slovenia on March ‧ th, requested the implementation of international law in the matterMinistri i jashtëm spanjoll Migel Angel Moratinos, në një mbledhje të ministrave të BE mbajtur në Slloveni në ‧ ars, kërkoi zbatimin e ligjit ndërkombëtar në këtë çështje
The conference was the last in this format before ten of the candidate countries-- Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia-- join the EU inKonferenca ishte e fundit e këtij lloji përpara se dhjetë nga vendet kandidate, Qipro, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Sllovakia dhe Sllovenia, të bashkohen me BE në vitin
The Chambers of Commerce of five Southeastern European countries- Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Slovenia and Yugoslavia- recently agreed to launch a joint web site, " Southeast ChamberNet "Dhomat e Tregtisë të pesë vendeve të Europës Juglindore- Bosnje- Hercegovinë, Kroaci, Maqedoni, Slloveni dhe Jugosllavi- kohët e fundit ranë dakord të krijojnë një faqe të përbashkët në ueb, " Southeast ChamberNet "
The signing of the protocol was preceded by a Macedonia-Slovenia transportation commission meeting-- also relevant for Kosovo-- which resulted in agreeing to liberalise the transportation between the two countries and agreeing to issue ‧ licenses from and to third countries that are valid in both directionsNënshkrimi i protokollit u parapri nga një takim i komisionit të transportit Maqedoni- Slloveni, gjithashtu i rëndësishëm për Kosovën, i cili rezultoi në rënien dakort të liberalizimit të transportit midis të dy vendeve dhe rënies dakort të lëshimit të ‧ liçensave nga dhe në vendet e tretë që janë të vlefshme në të dy drejtimet
Vjetrenica is famous for its cave life, including ‧ types of troglobites (cave dwellers) and stygobites (aquatic cave dwellers), a total rivalled only by Postojna Cave in Slovenia and considerably surpassing that of Mammoth Cave in the US state of Kentucky, a World Heritage List caveVjetrenica është e famshme për jetën e saj të pasur, duke përfshirë ‧ lloje troglobit (banorë të shpellave) dhe stigobit (banorë ujor të shpellave), një total i konkurruar vetëm nga shpella Postojna në Slloveni dhe kalon në mënyrë të konsiderueshme shpellën e Mamuthit në shtetin amerikan të Kentakit, një shpellë në Listën e Trashëgimisë Botërore
Romania, Serbia, Croatia, Slovenia and Italy are trying to find common language regarding the Pan European pipelineRumania, Serbia, Kroacia, Sllovenia dhe Italia po përpiqen të gjejnë gjuhën e përbashkët lidhur me tubacionin panevropian
Faqja e treguar 1. Found 966 dënime që përputhen fraza Slovenia.Gjetur në 4,6 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.