shqiptim:  

Translations në Shqip:

  • cipë   
  • film   
  • filmi   
  • kino   

Kuptime të tjera:

 
A thin covering layer, often about something temporarily deposited on the surface.
 
A thin flexible strip of cellulose coated with a photographic emission, used in cameras to make negatives and transparencies, capture motion pictures, etc.
 
A motion picture.
 
photographic film
 
thin layer
 
motion picture
 
To record a motion picture on photographic film
 
A sequence of animated images.
 
To become covered by a thin layer.
 
(photography) A medium used to capture images in a camera.
 
To capture a motion picture onto film.
 
A thin layer of some substance.
 
to record a motion picture

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (2)

Film GrainKokërrzimi i filmit
film producerproducent filmi

    Trego lakim

Shembull fjali me "film", memorie përkthimi

add example
The Kosovo documentary " Wedding and Diapers " won the best movie prize in the regional category at the ZagrebDOX film festival in Zagreb on Saturday (March ‧ stFilmi dokumentar i Kosovës " Dasmë dhe pelena " fitoi çmimin e filmit më të mirë në kategorinë rajonale në festivalin e filmit ZagrebDOX në Zagreb, të shtunën ( ‧ mars
The second film, a movie version of the Broadway musical " Mamma Mia ", stars Pierce Brosnan and Meryl StreepNë filmin e dytë, një version filmik i muzikalit të Broduejit " Mama mia " luajnë Pirs Brosnan dhe Meril Strip
Daniel Craig(left, with Sarajevo Film Festival director Mirsad Purivatra) was one of the many international luminaries attending the eventDaniel Craig (majtas, me regjizorin e Festivalit të Filmit të Sarajevës Mirsad Purivatra) ishte një prej yjeve të shumtë ndërkombëtarë që morrën pjesë në këtë veprimtari
The movie " Zena sa Slomljenim Nosem " (The Woman with a Broken Nose), by Serbian director Srdjan Koljevic, won the best international feature film award at the Zurich Film FestivalFilmi " Zena sa Slomljenim Nosem " (Gruaja me Hundë të Thyer) e regjisorit serb Srxhan Koljeviç, fitoi çmimin e filmit më të mirë ndërkombëtar në festivalin e filmit në Zurih
Romanian director Marian Crisan 's short film, " Megatron ", won the Palme d'Or at the ‧ st Cannes Film Festival, held from May ‧ th to Sunday (May ‧ thFilmi i shkurtër i regjizorit rumun Marian Krisan, " Megatron ", fitoi Palmën e Artë në Festivalin e ‧ të të Filmit në Kanë, mbajtur nga ‧ maj deri të dielën ( ‧ maj
The film is a European co-production supported by the Macedonian Culture Ministry and the Macedonian Film FundFilmi është bashkëprodhim europian i mbështetur nga Ministrat maqedonase e Kulturës dhe Fondi Maqedonas i Filmit
" If you are asking me for the quality of the film, I can tell you that it 's been a while since I saw something worse than that movie" Nëse më pyesni për cilësinë e filmit, mund t' ju them ka kohë që nuk kam parë diçka më të keqe se ai film
The Durres International Film Festival opened in the Albanian port city on Sunday (August ‧ thFestivali Ndërkombëtar i Filmit në Durrës u hap në qytetin port shqiptar të dielën ( ‧ gusht
Culture and Sports: Teen actress nets top film awardKulturë dhe sporte: artistja adoleshente merr çmimin kryesor të filmit
Also in cultural news this week: a Serbian writer wins the prestigious Balkanika literary award, and a Bulgarian film wins the public award at the Zurich Film FestivalGjithashtu në lajmet kulturore të kësaj jave: një shkrimtar serb fiton çmimin prestigjoz letrar Balkanika dhe një film bullgar fiton çmimin publik në festivalin e filmit në Zurih
Baric said " Gotovina " would be first presented at the Sundance Film FestivalBariç tha se " Gotovina " do të paraqitej së pari në Festivalin e Filmit Sundance
They said that the BF will finance feature film projects submitted by producers or directors from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Macedonia, Romania, Turkey and YugoslaviaAta thonë se BF do të financojë projektet e filmave me metrazh të gjatë të paraqitur nga prodhues ose rregjizorë nga Shqipëria, Bosnje- Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Greqia, Maqedonia, Rumania, Turqia dhe Jugosllavia
Angelopoulos will also present his latest film, " The Weeping Meadow "Anxhelopulos do të paraqesë gjithashtu filmin e tij të fundit, " Luadhi që qan "
A short film from Romania won the Palme d'Or at the ‧ st Cannes Film FestivalNjë film i shkurtër nga Rumania fitoi Palmën e Artë në festivalin e ‧ të të filmit të Kanës
Organised by the Istanbul Culture and Art Foundation, the event will feature ‧ films from ‧ countriesOrganizuar nga Fondacioni i Artit dhe Kulturës i Stambollit, veprimtaria do të shfaqë ‧ filma nga ‧ vende
The movie Huddersfield by Serbian director Ivan Zivkovic won the prize for best feature film at the ‧ th Molodist Kyiv International Film Festival, held in Kyiv, Ukraine, from October ‧ th to October ‧ thFilmi Hadersfilld nga regjizori serb Ivan Zhivkoviç fitoi çmimin për filmin më të mirë në festivalin e ‧ të ndërkombëtar mbajtur në Kiev, Ukrainë nga ‧ në ‧ tetor
Film distributor Vladimir Ljevak said he did not think Jolie 's film would attract a profitable audience in Republika Srpska (RS) because it portrays Serbs as villainsShpërndarësi i filmit Vladimir Ljevak tha se nuk mendoi se filmi i Xholisë do të tërheqë një auditor me përfitim në Republikën Sërbska (RS) sepse i portretizon serbët si horra
According to box office figures, Serbs continue their love affair with Serbian film, in spite of occasional low budget belly flopsSipas shifrave nga arkat e kinemave, serbët vazhdojnë të jenë të dashuruar me filmat serbë, pavarësisht nga ndonjë rast i paqëlluar me buxhet të ulët
The two men, members of the so-called group of the Elders, a global peace initiative formed by Nelson Mandela, were in Nicosia to attend the launch of the film " Cyprus- Digging the past in search of the future "Të dy ata, anëtarë të grupit të ashtu- quajtur të Urtët, një nismë botërore e paqes e formuar nga Nelson Mandela, ishin në Nikozia për të ndjekur shfaqjen e filmit " Qipro: Gërmimi i së shkuarës në kërkim të së ardhmes "
It features exhibitions, classical music, ballet and film screeningsAi përfshin shfaqje, muzikë klasike, balet dhe shfaqje filmash
At the very least, the film is a welcome sign that Croatian films can improveMë së fundi, filmi është një shenjë e mirë se filmat kroatë mund të përmirësohen
According to Dejan Petricevic of the Anti-piracy Association of Serbia-Montenegro ‧ of Serbia 's ‧ cinemas have closed down over the last ten years as a result of film piracySipas Dejan Petriçeviç i Shoqatës së Anti- piraterisë të Serbi- Malit të Zi ‧ nga ‧ kinematë e Serbisë janë mbyllur dhjetë vitet e fundit si rezultat i piraterisë së filmit
Culture and Sports: Richard Gere visits Sarajevo ahead of new filmKulturë dhe sport: Riçard Gir viziton Sarajevën përpara një filmi të ri
" Stop Complaining, Start Acting! " includes ‧ photographs and nine films" Ndal të ankuarit, fillo të veprosh! " përfshinte ‧ fotografi dhe nëntë filma
Croatia 's Culture Minister Antun Vujic opened the ‧ th international film festival in the coastal town of PulaMinistri i Kulturës i Kroacisë Antun Vujiç hapi festivalin e ‧ të ndërkombëtar të filmit në qytetin bregdetar të Pulas
Faqja e treguar 1. Found 1467 dënime që përputhen fraza film.Gjetur në 2,292 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.