Translations në Gjermanisht:

  • ganze zahl   

Shembull fjali me "numrat e plotë", memorie përkthimi

add example
Njerit- ujq janë te bezdisur kur Hëna s' është e plotëWerwölfe sind eine schreckliche Plage während des ersten Vollmonds
Po, të gjitha e duam njëra tjetrën dhe bëjmë orgjira kur është hëna e plotëJa, wir alle lieben uns und haben Orgien unter dem Neumond
mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij detyrimi ;da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist ,
mbasi popujt e Kombeve të Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut , në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në liri të plotë ;da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte , an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben , den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern ,
Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore .Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein .
Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në të cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit të tij .Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft , in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist .
Kagero, rene ne malet e Totomi. dhe Gennosuke i Koga, prijes i Manjidani... rene ne bregun e SurugaKagero, gefallen in den Bergen von Totomi. und Gennosuke von den Koga, Anführer von Manjidani... gefallen am Ufer von Suruga
Më duket se është e interesuarDass Elin vielleicht Interesse hat.Sie findet dich cool
E kam bërë pse brengosem për tyIch hab mir Sorgen um dich gemacht
" Ose vdes për gjakun e tjerve kur dielli perendon" Oder er begehrt das Blut eines anderen, wenn die Sonne untergeht
E dëgjuam zërinWir haben ein Geräusch gehört
Të mbijetuarin e fundit që e gjetëm ishte dy muaj më parëDen letzten Überlebenden trafen wir vor ‧ Monaten
Robi, nuk i ke lexuar letrat e mia?Hast du meine Briefe nicht gelesen?
Dhe është e vetmja gjë që e mban " terrin " aty ku duhet të rrijëUnd die ist das einzige, welche die Dunkelheit... da hält, wo sie hingehört
E shikon, të thashëSeht ihr, ich hab' s gesagt
Faqja e treguar 1. Found 2174 dënime që përputhen fraza numrat e plotë.Gjetur në 3,956 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.