Translations në Gjermanisht:

  • ganze zahl   

Shembull fjali me "numrat e plotë", memorie përkthimi

add example
Po, të gjitha e duam njëra tjetrën dhe bëjmë orgjira kur është hëna e plotëJa, wir alle lieben uns und haben Orgien unter dem Neumond
mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij detyrimi ;da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist ,
Njerit- ujq janë te bezdisur kur Hëna s' është e plotëWerwölfe sind eine schreckliche Plage während des ersten Vollmonds
mbasi popujt e Kombeve të Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut , në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në liri të plotë ;da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte , an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben , den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern ,
Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore .Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein .
Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në të cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit të tij .Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft , in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist .
A e di ajo për familjet tona?Kennt sie unsere Familien?
Të gjithë e kemi këtë mankthDas träumen wir alle
Secili gëzon të gjitha të drejtat dhe liritë e parashtruara në këtë Deklaratë pa kurrfarë kufizimesh përsa i përket racës , ngjyrës , gjinisë , gjuhës , besimit fetar , mendimit politik ose tjetër , origjinës kombëtare a shoqërore , pasurisë , lindjes ose tjetër .Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten , ohne irgendeinen Unterschied , etwa nach Rasse , Hautfarbe , Geschlecht , Sprache , Religion , politischer oder sonstiger Anschauung , nationaler oder sozialer Herkunft , Vermögen , Geburt oder sonstigem Stand .
Në fakt ajo shpata e Dieldos është një armë goxha e fuqishmeDas Schwert des Daeldo ist in der Tat eine mächtige Waffe
Jo nuk e kam parë atë për gjashtë muajDer war seit ‧ Monaten nicht mehr hier
Faqja e treguar 1. Found 2174 dënime që përputhen fraza numrat e plotë.Gjetur në 2,6 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.