Translations në Anglisht:

  • proverb       
    (noun   )

Shembull fjali me "fjale të urta", memorie përkthimi

add example
Ndërkohë ‧ çështjet e korrupsionit madh përmendura nga administrata e kaluar një vit më parë janë vetëm pesë... Unë kam parë një përmbajtje prokurorëve mi kur bëhet fjale për hetimin e personave publike, " tha ia në një konferencë për shtypMeanwhile, the ‧ cases of big corruption mentioned by the former management last year are only five... I have noticed a restraint at my prosecutors when public persons are to be investigated, " he said at a press conference
Por një ndryshim i një fjale në këngën e suksesshme Xhon Lenon më ‧ duke e bërë atë " Jepi Greqisë një shans "-- është motoja pas fushatës në vazhdim " Greqia po ndryshon ", nisma e fundit e filluar nga tregtarët kryesorë vendit për sfiduar perceptimet ndërkombëtareBut a one-word change to John Lennon ’ s ‧ hit-- making it " Give Greece a Chance "-- is the motto behind the ongoing " Greece is Changing " campaign, the latest initiative launched by the country’ s leading businesses to challenge international perceptions
" Për fat keq, media me qëllim apo pa qëllim po mbështet organizatën terroriste në një mënyrë serioze, " tha Erdogan martën gjatë një fjale në parlament" Unfortunately, the media is intentionally or unintentionally supporting the terrorist organisation in a serious way, " Erdogan said on Tuesday during an address to parliament
" SHBA i kundërvihet përpjekjeve për ta ndarë BE nga NATO, " tha një zyrtar i lartë i mbrojtjes gjatë një fjale të mërkurën" The US is opposed to attempts to split the EU off from NATO, " a senior defence official said during a briefing Wednesday
Je munduar qe te flasesh me te me fjale?Had you tried to talk him down?
Rralle shkemben fjale me muaYou' ve never spared words with me
Un nuk do te them asnje fjale tjeter deri sa te flas me D. A. e tijI' m not saying another word till I speak to his D. A
Eleanore, mund te me lesh nje sekond ti them disa fjale private? qendro sa te duash, WhiteyEleanore, could you just give me a second to say a few words in private?Take as much time as you need, Whitey
Nuk do kete nevoje per fjaleNone that need be spoken
Ti s' thua dot ‧ fjale se si ndihesh per ndonje gje... por e di se c' eshte e rendesishme per familjen timeYou can' t say two words on how you feel about anything... but you know what' s important to my family
Duke folur për median pas një fjale në asamble, shefi i UNMIK- ut Soren Jesen- Petersen theksoi rolin kyç që Rugova luajti në formësimin e së ardhmes së KosovësSpeaking to the media following an address to the assembly, UNMIK chief Soren Jessen-Petersen stressed the key role Rugova played in shaping Kosovo 's future
" Me qëllim që luftohet pabarazia e pagës, bizneset duhet heqin pengesat për gratë për kapur punë me paga më larta, zbatojnë masa për bërë aftë punonjësit balancojnë punën dhe familje, tilla si struktura kujdesit për fëmijët, sigurojnë që puna me orë pjesëshme shpërblehet barazisht [ për orë ] si puna me kohë plotë, [ dhe ] bpjnë mundur rregulla fleksible punës. " Më së fundi, ajo kësholloi bizneset " rishohin strukturën e pagave nëpërmjet një vlerësimi pune lirë nga anëmbajtja e gjinisë. "" In order to combat pay inequality, businesses have to remove barriers for women to access higher paying jobs, put in place measures to enable workers to balance work and family, such as workplace child care facilities, ensure part-time work is remunerated equally [ per hour ] as fulltime work, enable flexible working arrangements. " Lastly, she advised businesses to " revise wage structure through a job evaluation free from gender bias. "
KE tha se shpreson jetë në gjendje rekomandojë hapjen e negociatave SAA vitin e ardhshëm, me kusht që BiH bënte përparim rëndësishëm në ‧ fusha identifikuara si përparësi për veprimin: përmbushjen e detyrimeve ekzistuese ndërkombëtare, qeverisje më efektive, administratë publike më efektive, integrim europian, kushte efektive të të drejtave njeriut, gjyqësor efektiv, trajtimin e krimeve, veçanërisht atij organizuar, menazhimin e azilit dhe migracionit, reformat e taksave dhe doganave, legjislacionin e buxhetit, praktikën e buxhetit, statistika besueshme, politikë qëndrueshme tregtare, treg integruar energjisë, hapësirë njëjtë ekonomike dhe transmetimit publik në BiHThe EC said it hopes to be able to recommend the opening of SAA negotiations next year-- on the condition that BiH makes significant progress in ‧ areas identified as priorities for action: compliance with existing international obligations; more effective governance; more effective public administration; European integration; effective human rights provisions; an effective judiciary; tackling crime, especially organised crime; managing asylum and migration; customs and taxation reform; budget legislation; budget practice; reliable statistics; consistent trade policy; integrated energy market; BiH single economic space and public broadcasting
Ndoshta, vendim- marrësit në politikë duhet këshillohen mirë rishikojnë, në kushte praktike, programin e tanishëm KAL duke mbajtur parasysh nevojën për bërë një zgjedhje preferenciale efektshme për vërshimet afatgjata ndaj vërshimeve afatshkurtra (liberalizimi i vërshimeve afatshkurtra duhet shoqërohet me masa përshtatshme kujdesshme); nevojën për bërë një zgjedhje preferenciale efektshme për vërshimet e brendshme kapitalit ndaj vërshimeve jashtme dhe nevojën për shmangur një liberalizim padiferencuar dhe plotë vërshimeve kapitalitArguably, policy-makers would be well advised to re-examine, in practical terms, the current KAL program by considering the need to make an effective preference for long term flows against short term flows (the liberalisation of short term flows should be accompanied by adequate prudential measures); the need to make an effective preference for capital inflows against capital outflows; and the need to avoid an undifferentiated and complete liberalisation of capital inflows
Kjo do thotë se udhëheqësit duhet jenë përkushtuar ndaj një shoqërie hapur, në cilën mediave u lejohet mundësia e pakufizuar për marrë informacionin e gjithë llojeve, ku mediat, drejtorët, redaktorët dhe gazetarët e tyre duhet jenë përkushtuar ndaj dhënies së lajmeve në mënyrë përgjegjshme, saktë, plotë, drejtë dhe bazuar mbi fakteThat is, leaders need to be committed to an open society in which the media are allowed unencumbered access to information of all kinds, and the media, their directors, editors and journalists, must be committed to responsible, accurate, complete, fair and fact-based journalism
Duke njoftuar projekte qëi përshkroi si " pashembullt " përpara mijëra vetëve mbledhur në Sheshin Istasjon, Erdogan premtoi restaurimin e mureve shekullit të të qytetit Dijarbakirit, projekte ndërtimi për zëvendësuar qytezat me baraka, një aeroport ri, spitale dhe një stadium futbolli për ‧ vetë, duke thënë se " gjithë këto do rrisin turizmin dhe punësimin në krahinë. " Ai u zotua gjithashtu zgjidhë çështjen kurde dhe hartojë një kushtetutë re pas zgjedhjeveAnnouncing projects that he described as wild " in front of thousands gathered in Istasyon Square, Erdogan promised the restoration of Diyarbakir 's ‧ entury city walls, construction projects to replace shanty towns, a new airport, hospitals and a football stadium for ‧ people, saying " all of these will boost tourism and employment in the province. " He also vowed to solve the Kurdish issue and draft a new constitution after the elections
tjera përparësi politikës së jashtme Republikës së Maqedonisë përfshijnë partneritetin e vazhdueshëm e strategjik me Shtetet e Bashkuara; pastaj zhvillimi i lidhjeve partneritetit me vendet anëtare BE dhe NATO si edhe me Federatën Ruse dhe Kinën; duke nxitur fqinjësi mirë dhe zhvillimin e marrëdhënieve ngushta besimit dhe bashkëpunimit me vendet në fqinjësi drejtpërdrejtë; vazhdimin e praktikës së deritanishme marrjes pjesë aktive në gjitha organizatat e mëdha ndërkombëtare; ndjekjen e një politike jashtme ekonomike; nxitjen e identitetit kombëtar, kulturor e shpirtëror jashtë kufijve Maqedonisë dhe pasjen kujdes për pozitën e pakicës kombëtare maqedonase në vende tjeraOther foreign policy priorities of the Republic of Macedonia include continuing the strategic partnership with the United States; then developing partnership relations with the EU and NATO member-states, as well as with the Russian Federation and China; promoting good-neighbourliness and developing close relations of trust and co-operation with the countries in our immediate neighborhood; continuation of the hitherto practice of active participation in the work of all major international organisations; pursuing an active foreign-economic policy; promotion of the national, cultural and spiritual identity outside the borders of Macedonia and care for the position of the Macedonian national minority in other countries
Përparimet në paraqitjen ekonomike Rumanisë dhe përmirësimet në vlerësimet e fundit agjencive ndërkombëtare vlerësimit ofrojnë argumentë bindës në mbështetje përmirësimit statusit vendit, sipas ish- Ministrit rumun Financës Daniel Daianu. [ Ilustrim i SE Times ] Përparimet në paraqitjen ekonomike Rumanisë dhe përmirësimet e fundit agjencive ndërkombëtare vlerësimit ofrojnë argumentë bindës në mbështetje përmirësimit statusit vendit, sipas ish- Ministrit rumun Financës Daniel DaianuImprovements in Romania 's economic outlook and recent upgrades by international rating agencies provide compelling arguments in favor of upgrading the country 's status, according to former Romanian Finance Minister Daniel Daianu. [ SE Times illustration ] Improvements in Romania 's economic outlook and recent upgrades by international rating agencies provide compelling arguments in favor of upgrading the country 's status, according to former Romanian Finance Minister Daniel Daianu
" Nuk ka simbol më mirë dëshirës sonë për punuar për paqen dhe sigurinë se sa punosh mbi një sistem mbrojtjes nga raketat... që do ofronte siguri për Evropën nga regjime njëjta apo dyfishta që mund dalin nga pjesë botës ku krerët nuk merakosen veçanërisht për mënyrën tonë jetës dhe janë në proces përpjekjeve për zhvilluar armë serioze shkatërrimit në masë, " tha Bush" There 's no better symbol of our desire to work for peace and security than working on a missile defence system... that would provide security for Europe from single or dual-launched regimes that may emanate from parts of the world where leaders do n't particularly care for our way of life and are in the process of trying to develop serious weapons of mass destruction, " Bush said
" Ne duam ta bëjmë ardhmen evropiane Kosovës konkrete dhe prekshme në jetën e përditshme popullit vet, " tha Rehn gjatë konferencës së tij shtypit mërkurën duke shtuar se qëllimi i BE është ndihmojë ndërtimin " e një Kosove vërtetë multietnike në cilën gjithë qytetarët ndihen sigurtë dhe njëlloj trajtuar. "" We want to make the European future of Kosovo concrete and tangible in the everyday life of its people, " Rehn said during his Wednesday press conference, adding that the EU 's goal is to help build " a truly multiethnic Kosovo in which all citizens feel secure and equally treated "
" Konceptet e rinj që janë në fazën e parë zbatimit në policinë e Kosovës, koncepti i ndjekjes policore kryesuar nga informacioni dhe policia në bashkësi, kanë nisur tregojnë rezultate dukshëm në parandalimin e krimit përditshëm dhe gjetjen e luftimin e gjitha formave krimit organizuar, " tha ministria e brendëshme, duke shtuar se kjo rezultoi në një rënie prej ‧ % krimeve rëndë krahasuara me njëjtën periudhë vitit kaluar" The new concepts which are in the first phase of Kosovo police application, the concept of policing led by intelligence and police in communities, have started to show visible results in preventing daily crime and finding and fighting all forms of organised crime, " the interior ministry said, adding that it resulted in a ‧ % reduction in serious crimes as compared to the same period last year
Duke u përpjekur për siguruar zhvillimin e qëndrueshëm në rajon, fushat e bashkëpunimit përfshijnë: ekonominë-- ku vëmendje i kushtohet transportit; lundrimi-- dhe përqëndrimi tek veprimtaritë e kryera sipas përgjegjësive Komisionit Danubit, i cili duhet mbështetet në përpjekjet e tij për rihartimin e Konventës së Beogradit ‧ tës; mjedisi, turizmi-- përfshirë agro- turizmin dhe eko- turizmin; kultura-- nxitja e shprehjes së kulturës së secilit vend Danubit dhe ndihmesa për theksimin e lidhjeve kulturore përbashkëta rajonit Danubit, që rrjedhin nga historia e përbashkët dhe traditat e ndryshme dhe bashkëpunimin nën- rajonal-- nxitja e iniciativave dhe projekteve, tilla si zhvillimi i kapacitetit i Euro- rajoneve tashmë ekzistues Danubit dhe krijimi i Euro- rajoneve reja ose forma ndryshme bashkëpunimit ndër- kufitar dhe ndër- rajonalSeeking to ensure sustainable development in the region, the areas of co-operation include: the economy-- with attention given to transport; navigation-- and focus on the activities developed under the responsibilities of the Danube Commission which should be supported in its efforts at redrafting the ‧ elgrade Convention; environment; tourism-- including agro-tourism and eco-tourism; culture--to promote the expression of each Danubian country 's culture and help highlight the common cultural ties of the Danube region, stemming from the common history and different traditions; and sub-regional co-operation-- promoting initiatives and projects, such as developing the potential of the already existing Euro-regions of the Danube and establishing new Euro-regions or different forms of cross-border and interregional co-operation
Për përftuar një datë për nisjen e bisedimeve anëtarësimit, Mali i Zi duhet përmbushë shtatë kushte: harmonizojë ligjin zgjedhor me kushtetutën; forcojë kapacitetin administrativ dhe pavarësinë e gjyqësorit; luftojë korrupsionin dhe krimin e organizuar; rrisë lirinë e medias; rrisë bashkëpunimin me sektorin civil, kryesisht OJQ- ; parandalojë diskriminimin dhe gjejë zgjidhje qëndrueshme për mbyllur kampin e refugjatëve në periferi PodgoricësTo obtain a date for launching membership negotiations, Montenegro must meet seven conditions-- harmonise electoral law with the constitution; strengthen the administrative capacity and independence of the judiciary; fight corruption and organised crime; boost media freedom; increase co-operation with the civil sector, mostly NGOs; prevent discrimination; and find sustainable solutions to close the refugee camp on the outskirts of Podgorica
Ajo që mbetet për bërë për BiH është vazhdojë punojë për përmbushjen e tre kërkesave: forcimit kapaciteteve për zbatimin e aplikimit efektshëm kuadrit ligjor për luftën kundër krimit organizuar e korrupsionit; zbatimit vazhdueshëm Planit Veprimit për shkëmbimin e dhënave elektronike dhe harmonizimin e kodeve penalë njësive dhe qarkut Bërçkos me atë nivelit shtetërorWhat has been left to do is for BiH to continue working on meeting of the three requirements: strengthening capacities for implementation and efficient application of the legal framework for the fight against organised crime and corruption; continued implementation of the Action Plan for Establishment of Electronic Data Exchange, and harmonisation of the criminal codes of the entities and the Brcko District with the state-level one
Kjo është jo vetëm për shkak efektit Balassa- Samuelson (që shkakton një rritje mprehtë në çmimin e pa tregtueshmeve) por gjithashtu për shkak konflikteve mundshme midis një buxheti publik në mënyrë konsiderueshme më madh (me shpenzime që mund rriten deri në ‧ % PKB- së për shkak kërkesave pas- pranimit dhe pasjes së dispozicion fondeve BE) dhe dizinflacionit vashdueshëm që kërkohet nga pranimi në bashkimin monetarThis is not only because of the Balassa-Samuelson effect (entailing a sharp rise in the price of non-tradeables), but also because of possible conflicts between a considerably larger public budget (with expenditures that can rise by ‧ % of GDP due to post-accession requirements and the availability of EU funds) and the sustained disinflation that is required by accession into the monetary union
Faqja e treguar 1. Found 179971 dënime që përputhen fraza fjale të urta.Gjetur në 18,453 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.