Translations në Anglisht:

 • education           
  (noun   )
 • instruction       
  (noun   )
 • lesson           
  (noun   )
 • teaching     
  (noun   )

Shembull fjali me "mësim", memorie përkthimi

add example
Tekstet muzikorë përfshijnë CD, duke dhënë mundësi për praktikë dhe mësim të mëtejshëmMusic textbooks include CDs, giving opportunities for further practice and learning
Partisë Demokratike ju dha një mësim që unë shpresoj ta ketë mësuar, " tha UdovickiThe Democratic Party has been given a lesson which I hope it has learned, " Udovicki said
Ajo që ndodh me Bullgarinë dhe Rumaninë do të jetë një mësim i rëndësishëm për të gjithë Europën JuglindoreWhat happens with Bulgaria and Romania will provide a major lesson for the whole of Southeast Europe
A ka ndonjë mësim të rëndësishëm, që vjen prej këtyre ngjarjeve fatkeqe, për vendet e Europës Juglindore?Are there any relevant lessons, which come out of these unfortunate events, for the countries of Southeast Europe?
Në të njëjtën kohë, katastrofa në Konin Jugor është një mësim tjetër për IFI- të në lidhje me atë që nuk shkon në sistemin e tanishëm financiar ndërkombëtarAt the same time, the debacle in the Southern Cone is another lesson for the IFIs about what is wrong with the current international financial system
mësim Baleti?Ballet class?
" Ky është një mësim që shkon përtej krizës së tanishme dhe shpresojmë se do të zbatohet në ndërveprimet e partive të ndryshme në të gjithë këtë sezon të parlamentit, " shtoi ajo" This is a lesson that goes beyond the current crisis and will hopefully be applied in the interactions of the different parties throughout this session of parliament, " she added
Ndërsa shkollat që japin mësim në serbisht, gjuhën boshnjake e turke funksionuan gjatë vitit, arsimi i pakicave në disa pjesë të vendit vuajti për mungesë mjediseshWhile schools teaching in Serbian, Bosnian, and Turkish operated during the year, minority education in some parts of the country suffered for lack of facilities
Ajo do të japë mësim nga hapësiratShe will teach her lesson from spaces
Duke mbuluar arsimin që nga ai parashkollor deri në klasën ne ‧ të, në të jepet mësim në shqip, turqisht e anglisht dhe ai ka gjithashtu degë në Prizren dhe GjakovëCovering kindergarten through ‧ th grade, it provides instruction in Albanian, Turkish, and English, and also has campuses in Prizren and Gjakova
" Turqia beson se fati i regjimit autokratik të Moamar Gedafit... është një mësim i dhimbshëm në lidhje me ndryshimin dhe transformimin e lëvizjeve demokratike në rajon, " tha ministria në një deklaratë" Turkey believes the fate of the autocratic regime of Moamaar Gaddafi... is a painful lesson with respect to change and democratic transformation movements in the region, " the ministry said in a statement
" Nuk ka probleme serioze deri më tash, " thotë Milka Pavloviç, e cila jep mësim në shkollën fillore Jovan Sterija Popoviç, në Beograd" There are no serious problems so far, " says Milka Palvovic, who teaches at the Jovan Sterija Popovic elementary school in Belgrade
Do të vazhdojmë të investojmë në cilësinë e mësimdhënies, sidomos profesionalizmin e instruktorëve dhe përgjegjësinë, që na dallon nga të tjerët, që nuk kanë asnjë doktor në fushën e drejtësisë për të dhënë mësimWe will continue to invest in the quality of instruction, especially in the instructors ' professionalism and competence, which sets us apart from others which do not have any doctors of law to teach
Dhe, unë mendoj se vetëm duke u përshtatur, mund të marrim një fletë nga jeta e shkurtër, e megjithatë pa frikë, e Xhamal Uashingtonit, dhe të lëmë mënjanë çfardo lloj kurikulumi të përkryer mund të kenë përgatitur për ne mësuesit tanë këtë pasdite dhe në vend të saj, të vuajmë shumë herë më tepër, por dhe të mësojmë një mësim shumë herë më të vlefshëmAnd, and I think it' s only fitting, that we take a page from little Jamal Washington' s short yet fearless life, and that we set aside whatever excellent curriculum our teachers may have prepared for us this afternoon and instead, suffer through a much crueler but ultimately far more powerful lesson
Ajo jep një mësim për ekonomitë e tjera në tranzicion, të cilat janë duke menduar për adoptimin e IT- sëIt provides a lesson for other transition economies which are thinking about adopting IT
Robert C. Austin jep mësim historinë dhe politikat e Evropës Juglindore në Qendrën Munk për Studimet Ndërkombëtare, Universiteti i TorontosRobert C. Austin teaches the history and politics of Southeastern Europe at the Munk Centre for International Studies, University of Toronto
Prit, ai do na japë mësim?Wait, he' s teaching this class?
" Zjarret e këtij sezoni duhet të na japin një mësim, " tha ai" This season 's fires should teach us a lesson, " he said
Edhe unë isha në mbledhje, por unë nuk fokusohem tek këto detaje.Ku u përshkrua se Killeni mbante gjithë rreziqet financiare...... por fëmijtë e ministrit Detajev...... ndërsa po bënin mësim në Shkollën Lili në Zvicër...... i morën të gjitha fitimetWherein it was described that Killen bore all financial risk...... but Minister Detayev' s children, while attending The Lily School in Switzerland...... were entitled to all of the profits
Jap mësim në klasën e orës ‧ pasditeI teach the ‧ P. M. class
Duhet të marrësh mësimYou' re about to get schooled
Shqiptarët e Kosovës u kanë dhënë serbëve e kroatëve një mësim se si duhet t' i përmbushin detyrimet e tyre ndaj komunitetit ndërkombëtar, shkruante e përditshmja sllovene Delo në një koment mbi vendimin e HaradinajtThe Kosovo Albanians have taught Croats and Serbs a lesson on how to meet their obligations to the international community, the Slovene daily Delo wrote in a comment on Haradinaj 's decision
" Referendumi përbën një mësim edhe për mua, por unë nuk do të ndalem së besuari dhe thëni se rumunët duan reformimin e klasës politike, " tha Bashesku në një fjalim të dielën, duke pranuar humbjen" The referendum represents a lesson even for me, but I wo n't stop believing and saying Romanians want the reformation of the political class, " Basescu said in a speech Sunday, acknowledging defeat
Mësim për të tjerët se suksesi ... ... sjell shpërblime të llojeve të ndryshmeMotivation to the others that success bringsDecoration in many forms
" Nuk ka manuale shkollore në gjuhën rome ose mësues të specializuar të shkollës së mesme për të dhënë mësim në gjuhën rome" There are no school manuals in the Romani language or high school specialised teachers to teach Romani
Faqja e treguar 1. Found 55 dënime që përputhen fraza mësim.Gjetur në 0,195 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.