Translations në Anglisht:

 • education           
  (noun   )
 • instruction       
  (noun   )
 • lesson           
  (noun   )
 • teaching     
  (noun   )

Shembull fjali me "mësim", memorie përkthimi

add example
Jap mësim në klasën e orës ‧ pasditeI teach the ‧ P. M. class
Në të njëjtën kohë, ata mund të shpresojnë se do të kenë studentë që janë më të angazhuar në mësimAt the same time, they can look forward to students who are more engaged by learning
Robert C. Austin jep mësim historinë dhe politikat e Evropës Juglindore në Qendrën Munk për Studimet Ndërkombëtare, Universiteti i TorontosRobert C. Austin teaches the history and politics of Southeastern Europe at the Munk Centre for International Studies, University of Toronto
Mësim për të tjerët se suksesi ... ... sjell shpërblime të llojeve të ndryshmeMotivation to the others that success bringsDecoration in many forms
Ajo jep një mësim për ekonomitë e tjera në tranzicion, të cilat janë duke menduar për adoptimin e IT- sëIt provides a lesson for other transition economies which are thinking about adopting IT
" Nuk ka manuale shkollore në gjuhën rome ose mësues të specializuar të shkollës së mesme për të dhënë mësim në gjuhën rome" There are no school manuals in the Romani language or high school specialised teachers to teach Romani
Ai është gjithashtu një mësim për brezat e ardhshëm për atë që nuk duhet të ndodhë më kurrëIt is also a lesson to future generations of what should never happen again
" Nuk ka probleme serioze deri më tash, " thotë Milka Pavloviç, e cila jep mësim në shkollën fillore Jovan Sterija Popoviç, në Beograd" There are no serious problems so far, " says Milka Palvovic, who teaches at the Jovan Sterija Popovic elementary school in Belgrade
Një mësim përfundimtar është se ekspertiza e shkëlqyer, në nivelin më të lartë, mund të mos jetë e mjaftueshme për të frenuar valënA final lesson is that brilliant expertise, at the very top level, may not be sufficient to stem the tide
Sekretari i Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanovic, sugjeroi se bota morri një " mësim " për të mësuar nga të dyja konfliktetSerbia 's Secretary for Kosovo, Oliver Ivanovic, suggested that the world had a " lesson " to learn from both conflicts
Një mësim është se spiranca e dukshme dhe e fortë e BE- së është vendimtare për stabilitetin e rajonit dhe zhvillimin ekonomik të tijOne lesson is that a visible and strong EU anchor is crucial for the stability of the region and its economic development
Ndërsa shkollat që japin mësim në serbisht, gjuhën boshnjake e turke funksionuan gjatë vitit, arsimi i pakicave në disa pjesë të vendit vuajti për mungesë mjediseshWhile schools teaching in Serbian, Bosnian, and Turkish operated during the year, minority education in some parts of the country suffered for lack of facilities
Duke mbuluar arsimin që nga ai parashkollor deri në klasën ne ‧ të, në të jepet mësim në shqip, turqisht e anglisht dhe ai ka gjithashtu degë në Prizren dhe GjakovëCovering kindergarten through ‧ th grade, it provides instruction in Albanian, Turkish, and English, and also has campuses in Prizren and Gjakova
Sipas Sindikatës së Mësuesve Bullgarë (BTU) të hënën nuk u bë mësim në ‧ shkolla dhe ‧ kopështeAccording to the Bulgarian Teachers ' Union (BTU), there were no classes Monday in ‧ schools and ‧ kindergartens
Dhe, unë mendoj se vetëm duke u përshtatur, mund të marrim një fletë nga jeta e shkurtër, e megjithatë pa frikë, e Xhamal Uashingtonit, dhe të lëmë mënjanë çfardo lloj kurikulumi të përkryer mund të kenë përgatitur për ne mësuesit tanë këtë pasdite dhe në vend të saj, të vuajmë shumë herë më tepër, por dhe të mësojmë një mësim shumë herë më të vlefshëmAnd, and I think it' s only fitting, that we take a page from little Jamal Washington' s short yet fearless life, and that we set aside whatever excellent curriculum our teachers may have prepared for us this afternoon and instead, suffer through a much crueler but ultimately far more powerful lesson
Staniç së pari u shfaq në skenë në moshën tre vjeç, duke recituar një vjershë në shkollën e fshatit ku jepte mësim i atiStanic first appeared on stage at age three, reciting a poem at the village school where his father taught
Do të vazhdojmë të investojmë në cilësinë e mësimdhënies, sidomos profesionalizmin e instruktorëve dhe përgjegjësinë, që na dallon nga të tjerët, që nuk kanë asnjë doktor në fushën e drejtësisë për të dhënë mësimWe will continue to invest in the quality of instruction, especially in the instructors ' professionalism and competence, which sets us apart from others which do not have any doctors of law to teach
Pjesëmarrësit e rinj morën një mësim në fosilizimin e luleve. [ Nicola Barbutov/SETimes ]Young participants got a lesson in ossifying flowers. [ Nicola Barbutov/SETimes ]
I pyetur nëse tragjedia ka dhënë ndonjë mësim, Barbu thotë se dyshon për këtëAsked if the tragedy has taught any lessons, Barbu says he doubts it
Sa më komplekse dhe më e madhe të jetë një ekonomi, aq më e vështirë është të trajtosh ujditë makroekonomike, një mësim ky që u mësua në udhën e vështirë në Pragë, Budapest dhe VarshavëThe more complex and bigger an economy is, the more difficult it is to tackle macroeconomic trade-offs-- a lesson that has been learned the hard way in Prague, Budapest and Warsaw
mësim Baleti?Ballet class?
Mësuesi i Prishtinës Agron Ismajli është dakort se është e vështirë të japësh mësim sot, sepse nxënësit janë vazhdimisht shkatërrues dhe shumë të pasjellshëm, por rrahjet janë pakësuar vitet e funditPristina teacher Agron Ismajli agrees it is hard to teach today because pupils are continually disruptive and very rude, but beatings have subsided in recent years
Ai studjoi letërsi në fakultetin e filologjisë të Universitetit të Beogradit dhe pastaj u kthye në Tuzla të jepte mësim në shkollën e mesmeHe studied literature at the University of Belgrade Faculty of Philology, and then returned to Tuzla to teach high school
Shqiptarët e Kosovës u kanë dhënë serbëve e kroatëve një mësim se si duhet t' i përmbushin detyrimet e tyre ndaj komunitetit ndërkombëtar, shkruante e përditshmja sllovene Delo në një koment mbi vendimin e HaradinajtThe Kosovo Albanians have taught Croats and Serbs a lesson on how to meet their obligations to the international community, the Slovene daily Delo wrote in a comment on Haradinaj 's decision
Robert C. Ostin jep mësim për historinë dhe politikën e Evropës Juglindore në Qendrën Munk për Studimet Ndërkombëtare, Universiteti i TorontosRobert C. Austin teaches the history and politics of Southeast Europe at the Munk Centre for International Studies, University of Toronto
Faqja e treguar 1. Found 55 dënime që përputhen fraza mësim.Gjetur në 0,308 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.