Translations në Anglisht:

 • education           
  (noun   )
 • instruction       
  (noun   )
 • lesson           
  (noun   )
 • teaching     
  (noun   )

Shembull fjali me "mësim", memorie përkthimi

add example
mësim Baleti?Ballet class?
Një mësim përfundimtar është se ekspertiza e shkëlqyer, në nivelin më të lartë, mund të mos jetë e mjaftueshme për të frenuar valënA final lesson is that brilliant expertise, at the very top level, may not be sufficient to stem the tide
I pyetur nëse tragjedia ka dhënë ndonjë mësim, Barbu thotë se dyshon për këtëAsked if the tragedy has taught any lessons, Barbu says he doubts it
Mësim për të tjerët se suksesi ... ... sjell shpërblime të llojeve të ndryshmeMotivation to the others that success bringsDecoration in many forms
Sa më komplekse dhe më e madhe të jetë një ekonomi, aq më e vështirë është të trajtosh ujditë makroekonomike, një mësim ky që u mësua në udhën e vështirë në Pragë, Budapest dhe VarshavëThe more complex and bigger an economy is, the more difficult it is to tackle macroeconomic trade-offs-- a lesson that has been learned the hard way in Prague, Budapest and Warsaw
Erdogan tha se beteja e Galipolit ishte një mësim për pasardhësit që të punonin më tepër për të parandaluar luftënErdogan said the battle in Gallipoli taught those who followed to work harder to prevent war
Ajo jep një mësim për ekonomitë e tjera në tranzicion, të cilat janë duke menduar për adoptimin e IT- sëIt provides a lesson for other transition economies which are thinking about adopting IT
Edhe unë isha në mbledhje, por unë nuk fokusohem tek këto detaje.Ku u përshkrua se Killeni mbante gjithë rreziqet financiare...... por fëmijtë e ministrit Detajev...... ndërsa po bënin mësim në Shkollën Lili në Zvicër...... i morën të gjitha fitimetWherein it was described that Killen bore all financial risk...... but Minister Detayev' s children, while attending The Lily School in Switzerland...... were entitled to all of the profits
Shqiptarët e Kosovës u kanë dhënë serbëve e kroatëve një mësim se si duhet t' i përmbushin detyrimet e tyre ndaj komunitetit ndërkombëtar, shkruante e përditshmja sllovene Delo në një koment mbi vendimin e HaradinajtThe Kosovo Albanians have taught Croats and Serbs a lesson on how to meet their obligations to the international community, the Slovene daily Delo wrote in a comment on Haradinaj 's decision
" Ajo që po ndodh në Libi është një mësim për udhëheqësit në rajon" What is happening in Libya is a lesson for the leaders of the region
" Nuk ka manuale shkollore në gjuhën rome ose mësues të specializuar të shkollës së mesme për të dhënë mësim në gjuhën rome" There are no school manuals in the Romani language or high school specialised teachers to teach Romani
" Këta djem na dhanë ne një mësim për atë se ç' mund të bëjnë grekët kur me të vërtetë besojnë në diçka, kur janë të bashkuar dhe kanë vetëbesim, dinamizëm dhe metodë në arritjen e tij, " tha Karamanlis të hënën, duke ju drejtuar stadiumit mbushur plot" These boys taught us a lesson as to what Greeks can do when we really believe in something, when we are united and have self-confidence, dynamism and method in achieving it, " Karamanlis said Monday, addressing the packed stadium
" Turqia beson se fati i regjimit autokratik të Moamar Gedafit... është një mësim i dhimbshëm në lidhje me ndryshimin dhe transformimin e lëvizjeve demokratike në rajon, " tha ministria në një deklaratë" Turkey believes the fate of the autocratic regime of Moamaar Gaddafi... is a painful lesson with respect to change and democratic transformation movements in the region, " the ministry said in a statement
Ajo do të japë mësim nga hapësiratShe will teach her lesson from spaces
Prit, ai do na japë mësim?Wait, he' s teaching this class?
Fadil Mandal, një kolumnist politik në të përditëshmen kryesore të Sarajevës, Dnevni Avaz, komentoi se " të tre kandidatët [ e SDA ] gjatë gjithë fushatave të tyre, në dyluftimet e ashpra në TV dhe kapacitetin e demonstruar lobist, u kanë mësuar partive të tjera politike një mësim të vërtetë [ në kryerjen e zgjkedhjeve demokratike ]. "Fadil Mandal, a political columnist with Sarajevo 's leading daily Dnevni Avaz, commented that " all three [ SDA ] candidates, through their campaigns, in their fierce TV duels and demonstrated lobbying capacity, have taught other political parties a real lesson, [ in conducting democratic elections ]. "
Robert C. Ostin jep mësim për historinë dhe politikën e Evropës Juglindore në Qendrën Munk për Studimet Ndërkombëtare, Universiteti i TorontosRobert C. Austin teaches the history and politics of Southeast Europe at the Munk Centre for International Studies, University of Toronto
" Zjarret e këtij sezoni duhet të na japin një mësim, " tha ai" This season 's fires should teach us a lesson, " he said
Duke mbuluar arsimin që nga ai parashkollor deri në klasën ne ‧ të, në të jepet mësim në shqip, turqisht e anglisht dhe ai ka gjithashtu degë në Prizren dhe GjakovëCovering kindergarten through ‧ th grade, it provides instruction in Albanian, Turkish, and English, and also has campuses in Prizren and Gjakova
Ai është gjithashtu një mësim për brezat e ardhshëm për atë që nuk duhet të ndodhë më kurrëIt is also a lesson to future generations of what should never happen again
" Nuk ka probleme serioze deri më tash, " thotë Milka Pavloviç, e cila jep mësim në shkollën fillore Jovan Sterija Popoviç, në Beograd" There are no serious problems so far, " says Milka Palvovic, who teaches at the Jovan Sterija Popovic elementary school in Belgrade
Sekretari i Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanovic, sugjeroi se bota morri një " mësim " për të mësuar nga të dyja konfliktetSerbia 's Secretary for Kosovo, Oliver Ivanovic, suggested that the world had a " lesson " to learn from both conflicts
Një mësim është se spiranca e dukshme dhe e fortë e BE- së është vendimtare për stabilitetin e rajonit dhe zhvillimin ekonomik të tijOne lesson is that a visible and strong EU anchor is crucial for the stability of the region and its economic development
" Në të ardhmen, nevoja më e ngutshme e Ballkanit është të marë një mësim nga përvoja e tij dhe të nisë të punojë drejt begatisë, zhvillimit e paqes, " tha ai, duke shtuar se çfardo problemi të përjetuar në Ballkan pasqyrohet drejtpërdrejt në Turqi për shkak të lidhjeve historike të vëllazërisë" In the future, the Balkans ' most pressing need is to learn a lesson from its experience and start working towards prosperity, development, and peace, " he said, adding that any problems experienced in the Balkans directly reflect on Turkey because of historical ties of brotherhood
Mirë, shihemi në mësimWell, I' il see you in class
Faqja e treguar 1. Found 55 dënime që përputhen fraza mësim.Gjetur në 0,518 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.