Translations në Anglisht:

  • how do you say...in English   
    (Phrase  )
     
    request for translation into English

Shembull fjali me "si thuhet ... në anglisht", memorie përkthimi

add example
Kartat e ID do të shtypen serbishten cirilike dhe në anglisht si edhe gjuhët e pakicave etnikeThe ID cards will be printed in Serbian Cyrillic and English, as well as in the languages of the ethnic minorities
Pesëmbëdhjetë deri ‧ poezi nga një poet i shquar maqedonas janë përkrhyer shpesh disa gjuhë të huaja duke përfshirë anglisht, gjermanisht e frëngjisht si të përhershme dhe rusisht, polonisht, spanjisht e italisht duke këmbyer njëra tjetrënFifteen to ‧ poems by a Macedonian distinguished poet are often translated in several foreign languages including English, German and French as the permanent ones and Russia, Polish, Spanish and Italian alternating each year
Mevlana Xheleledin Rumi, i njohur thjeshtë si Rumi vendet ku flitet anglisht, është i njohur për filizofinë e tij të paqes, tolerancës dhe vëllazërimit mes popujve të të gjitha feve dhe ritualeveMevlana Celaleddin Rumi, known simply as Rumi in English-speaking countries, is known for his philosophy of peace, tolerance and brotherhood among people from all religions and rituals
Çdo vit, organizatorët e SPE botojnë një seri librash për të nxitur poezinë nga autorët e huaj audiencat maqedeonase si dhe antologji tematike të poetëve bashkëkohorë maqedonas në anglishtEvery year, SPE organisers publish a series of books to promote poetry by foreign authors to Macedonian audiences, as well as thematic anthologies of contemporary Macedonian poetry in English
Siç thotë Milica, një e diplomuar për anglisht, ndonëse punëdhënësit panair mbajtën hapur premtimin për mundësitë e punës, shumë raste firmat ndërkohë i kishin njerëzit gati për të mbushur vendet e reklamuara si " të hapura për publikun "As Milica, an English major, put it, although employers at the fair held open the promise of job opportunities, in many cases the firms already have people ready to fill positions advertised as " open to the public "
Ai po propozon gjithashtu që vendi të shkruajë emrin e tij pasaporta si Republika e Maqedonisë Veriore në anglisht e frëngjisht dhe Republika Makedonija maqedonishtHe is also proposing the country inscribe its name in its passports as the Republic of Northern Macedonia in English and French and Republika Makedonija in Macedonian
Dy qendra arsimore për studentët romë që u hapën Shkup këtë muaj do të ofrojnë ndihmë të gjitha lëndët shkollore, si dhe klasa në anglisht dhe kompjuterTwo education centres for Roma students opening in Skopje this month will offer assistance in all school subjects as well as classes in English and computers
Gjyqi i marsit pritet të shërbejë si një provë për seriozitetin e autoriteteve serbe lidhje me krimet e luftës që thuhet se janë kryer nga shtetas serbëThe March trial is expected to serve as a test for the Serbian authorities ' seriousness in respect to war crimes allegedly committed by Serb citizens
Marrja pyetje thuhet se u regjistrua dhe do të përdoret si një bazë për të vendosur se Sheshelj do të akuzohetThe interrogation was reportedly recorded on videotape and will be used as a basis for deciding whether Seselj should be indicted
Arsimi dhe kultura është zgjedhur si kapitulli i dytë, me shoshitjen që siç thuhet është planifikuar të nisë ‧ tetorEducation and culture has been chosen as the second chapter, with screening reportedly scheduled to begin on ‧ ctober
Ai thuhet se ka plan të mbrojë veten, si Millosheviçi dhe Vojislav Sheshel, kreu i Partisë ultranacionaliste Radikale SerbeHe reportedly plans to defend himself, like Milosevic and Vojislav Seselj, the leader of the ultranationalist Serbian Radical Party
Gjatë takimit të shkurtër e të tensionuar të së enjtes midis krerëve të të tre partive, Tadiç thuhet se i tha Koshtunicës se partia e tij nuk do të ishte dakord asnjë mënyrë që DSS të merrte pozitat kryesore ministritë e brendëshme e të të transportit si dhe agjensinë shtetërore të sigurimit (BIADuring Thursday 's brief and tense meeting between the leaders of the three parties, Tadic reportedly told Kostunica that there was no way his party could agree to the DSS taking the top positions in the interior and transportation ministries, and at the state security agency (BIA
E përditshmja më e madhe e Turqisë, Milliyet, megjithatë e identifikoi personin si Feridun Ugurlu, i cili thuhet se ka luftuar Afganistan dhe ÇeçeniTurkey 's mass-circulation daily Milliyet, however, identified the man as Feridun Ugurlu, who is said to have fought in Afghanistan and Chechnya
" Saleh shërbente si menazher i përgjithshëm i të gjitha bizneseve të al- Qadi Shqipëri dhe thuhet se mbante ‧ % të investimeve të al- Qadi Shqipëri, " thoshte departamenti" Saleh served as the general manager of all of al-Qadi 's businesses in Albania, and reportedly holds ‧ % of the Qadi Group 's investments in Albania, " the department said
Muajt e fundit kanë parë një rritje sulmet e rebelëve kurdë ndaj objektivave Turqi, e cila si përgjigje rriti praninë e saj ushtarake përgjatë kufirit të vet me Irakun, ‧ trupa që thuhet se janë vendosur aktualisht rajonThe recent months have seen an increase in Kurdish rebel attacks on targets in Turkey, which has in response beefed up its military presence along its border with Iraq, with ‧ troops said to be currently stationed in the region
Deputeti, Aristotel Pavlidis, dyshohet se kërkoi rryshfet nga një pronar anijesh këmbim për mbështetjen e rrugëve detare, një ngjarje që thuhet të ketë ndodhur kur ai shërbente si ministër i EgjeutThe MP, Aristotle Pavlidis, allegedly demanded bribes from a shipowner in exchange for subsidised ferry routes-- an incident said to have occurred while he was serving as Aegean minister
Deri ‧ serbë të Krajinës thuhet se u shpërngulën si rezultat i mësymjes dhe veprimeve që e pasuanUp to ‧ rajina Serbs were reportedly displaced as a result of the offensive and follow-up actions
Ai do të drejtohet siç thuhet nga diplomati hollandez Peter Feith i cili do të shërbejë si përfaqësues i posaçëm i BE KosovëIt will reportedly be headed by Dutch diplomat Peter Feith, who will serve as the EU special representative in Kosovo
Policët nga BiH kanë shërbyer si paqeruajtës misionet e OKB- së Timorin Lindor dhe Liberi për disa vjet dhe OKB thuhet se ka propozuar që BiH të marrë pjesë misionin paqeruajtës SudanOfficers from BiH have been serving as peacekeepers in the UN missions at East Timor and Liberia for several years, and the UN reportedly has proposed that BiH participate in the peacekeeping mission in Sudan
Eshtë e rëndësishme të thuhet se shembulli i përmbushjes së kërkesave nga udhëzuesi ka treguar se reforma të kërkuara të shumta mund të realizohen BiH një periudhë të shkurtër kohore: ky është një mesazh shumë pozitiv si për BE, ashtu edhe për ne BiHIt is important to say that the example of meeting of the requirements from the road map has shown that very demanding and numerous reforms can be implemented in BiH in a short timeframe-- this is a very positive message for both the EU and for us in BiH
lajme të tjera, Ministria e Brendshme e BiH thuhet se po përgatit një raport për komitetin e kundër- terrorizmit të Këshillit të Sigurimit të OKB, mbi ekzistencën e mundshme të qelizave të organizuara terroriste vend, veçanërisht të al- Kaedës, si edhe mbi masat e marra për të penguar rekrutimin e terroristëve nga BiHIn other news, the BiH Ministry of Interior reportedly is preparing a report for the UN Security Council 's Counter-Terrorism Committee on the possible existence of terrorist organisation cells in the country, particularly al-Qaeda, as well as on measures taken to prevent the recruitment of terrorists from BiH
Bazuar kërkesat e referendumit, shqiptarët etnikë dhe boshnjakët muslimanë, që thuhet se përbëjnë respektivisht ‧ dhe ‧ përqind të popullsisë, janë parë si lojtarë të mundshëm vendimtarë votimGiven the referendum requirements, ethnic Albanians and Bosnian Muslims-- said to account for nine and ‧ per cent of the population, respectively-- are seen as playing a potentially decisive role in the vote
qoftë se kjo kërkesë kundërshtohet nga ‧ ministrat e tjerë, Hollanda nga sa thuhet do të këmbëngulë që si paraqitja e aplikimit të Serbisë dhe çdo masë tjetër e lidhur me pranimin e saj BE të bëhen të kushtëzuara me bashkëpunimin e saj të plotë me gjykatën me bazë HagëIf that demand is rejected by the other ‧ foreign ministers, The Netherlands will reportedly insist that both the submission of Serbia 's application and any other moves linked to its EU accession be made conditional on its full co-operation with The Hague-based court
Megjithëse liritë e kufizuara që serbët, romët, ashkelia dhe egjiptianët e Kosovës, si dhe grupet e pakicave të tjera gëzuan përpara revoltës së mesit të marsit janë rivendosur disa rajone, shumë anëtarë të atyre bashkësive thuhet të ketë shtuar përgatitjet për emergjenca të rejaAlthough the limited freedoms the Kosovo Serbs, Roma, Ashkaelia and Egyptian and other minority groups enjoyed prior to the mid-March unrest have been restored in some areas, many members of those communities are said to have stepped up preparations for new emergencies
Klasifikimi më i ulët i Serbisë thuhet se është për shkak të mënyrës se si ka trajtuar pasaportat për shqiptarët Kosovë dhe serbët nga Republika SrpskaSerbia 's low score is reportedly due to the way it is handling passports for Albanians in Kosovo and Serbs from Republika Srpska
Faqja e treguar 1. Found 137166 dënime që përputhen fraza si thuhet ... në anglisht.Gjetur në 14,719 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.