Translations në Anglisht:

  • how do you say...in English   
    (Phrase  )
     
    request for translation into English

Shembull fjali me "si thuhet ... në anglisht", memorie përkthimi

add example
Dy qendra arsimore për studentët romë që u hapën Shkup këtë muaj do të ofrojnë ndihmë të gjitha lëndët shkollore, si dhe klasa në anglisht dhe kompjuterTwo education centres for Roma students opening in Skopje this month will offer assistance in all school subjects as well as classes in English and computers
Kartat e ID do të shtypen serbishten cirilike dhe në anglisht si edhe gjuhët e pakicave etnikeThe ID cards will be printed in Serbian Cyrillic and English, as well as in the languages of the ethnic minorities
Mevlana Xheleledin Rumi, i njohur thjeshtë si Rumi vendet ku flitet anglisht, është i njohur për filizofinë e tij të paqes, tolerancës dhe vëllazërimit mes popujve të të gjitha feve dhe ritualeveMevlana Celaleddin Rumi, known simply as Rumi in English-speaking countries, is known for his philosophy of peace, tolerance and brotherhood among people from all religions and rituals
Ai po propozon gjithashtu që vendi të shkruajë emrin e tij pasaporta si Republika e Maqedonisë Veriore në anglisht e frëngjisht dhe Republika Makedonija maqedonishtHe is also proposing the country inscribe its name in its passports as the Republic of Northern Macedonia in English and French and Republika Makedonija in Macedonian
Siç thotë Milica, një e diplomuar për anglisht, ndonëse punëdhënësit panair mbajtën hapur premtimin për mundësitë e punës, shumë raste firmat ndërkohë i kishin njerëzit gati për të mbushur vendet e reklamuara si " të hapura për publikun "As Milica, an English major, put it, although employers at the fair held open the promise of job opportunities, in many cases the firms already have people ready to fill positions advertised as " open to the public "
Pesëmbëdhjetë deri ‧ poezi nga një poet i shquar maqedonas janë përkrhyer shpesh disa gjuhë të huaja duke përfshirë anglisht, gjermanisht e frëngjisht si të përhershme dhe rusisht, polonisht, spanjisht e italisht duke këmbyer njëra tjetrënFifteen to ‧ poems by a Macedonian distinguished poet are often translated in several foreign languages including English, German and French as the permanent ones and Russia, Polish, Spanish and Italian alternating each year
Çdo vit, organizatorët e SPE botojnë një seri librash për të nxitur poezinë nga autorët e huaj audiencat maqedeonase si dhe antologji tematike të poetëve bashkëkohorë maqedonas në anglishtEvery year, SPE organisers publish a series of books to promote poetry by foreign authors to Macedonian audiences, as well as thematic anthologies of contemporary Macedonian poetry in English
Ky person, identifikuar si Ekrem K. thuhet se kishte kontakte me Abu Musab al- Zarqvin, kreun e rrjetit terrorist të al- Kaedës Irak i cili u vra një sulm ajror nga forcat e koalicionit të kryesuara nga SHBA qershorin e shkuarThis person, identified only as Ekrem K., reportedly had contact with Abu Musab al-Zarqawi, the leader of the al-Qaeda terrorist network in Iraq, who was killed in an air raid by US-led Coalition forces last June
një sondazh të fundit nga Metropoll, që thuhet se ka lidhje me Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) pushtet ‧ % e ‧ të anketuarve përmendën Izraelin si kërcënimin më të madh të venditIn a recent poll by Metropoll, which is alleged to have connections with Turkey 's ruling Justice and Development Party (AKP) ‧ % of the ‧ respondents cited Israel as the country 's biggest threat
" Saleh shërbente si menazher i përgjithshëm i të gjitha bizneseve të al- Qadi Shqipëri dhe thuhet se mbante ‧ % të investimeve të al- Qadi Shqipëri, " thoshte departamenti" Saleh served as the general manager of all of al-Qadi 's businesses in Albania, and reportedly holds ‧ % of the Qadi Group 's investments in Albania, " the department said
" Saleh shërbente si drejtor i përgjithshëm i të gjitha bizneseve të Kadi Shqipëri dhe thuhet se mbante ‧ përqind të investimeve të Grupit Kadi Shqipëri, " thoshte departamenti" Saleh served as the general manager of all of Qadi 's businesses in Albania, and reportedly holds ‧ per cent of the Qadi Group 's investments in Albania, " the department said
Deri ‧ serbë të Krajinës thuhet se u zhvendosën si një rezultat i ofensivës së ushtrisë kroate dhe veprimeve që pasuanUp to ‧ rajina Serbs reportedly suffered displacement as a result of the Croatian Army offensive and follow-on actions
Zyra e UNHCR thuhet se ngriti kampet rrethanore më ‧ si një strehë e përkohshme për IDP romë, ashkali dhe egjyptianë që ikën nga shtëpitë e tyre Mitrovicën jugoreThe Office of the UNHCR reportedly set up the makeshift camps in ‧ as a temporary shelter for Roma, Ashkali, and Egyptian IDPs who fled their homes in southern Mitrovica
E përditshmja më e madhe e Turqisë, Milliyet, megjithatë e identifikoi personin si Feridun Ugurlu, i cili thuhet se ka luftuar Afganistan dhe ÇeçeniTurkey 's mass-circulation daily Milliyet, however, identified the man as Feridun Ugurlu, who is said to have fought in Afghanistan and Chechnya
Disa nga agjensitë thuhet se kanë lidhje të fuqishme, që i lejojnë të anashkalojnë vështirësitë që mund të dalin procesin e aplikimit, të tilla si mungesa e dokumentave të domosdoshmeSome of the agencies reportedly have powerful connections, enabling them to bypass difficulties that may arise in the application process, such as lack of necessary documentation
Ai do të drejtohet siç thuhet nga diplomati hollandez Peter Feith i cili do të shërbejë si përfaqësues i posaçëm i BE KosovëIt will reportedly be headed by Dutch diplomat Peter Feith, who will serve as the EU special representative in Kosovo
Gjatë takimit të shkurtër e të tensionuar të së enjtes midis krerëve të të tre partive, Tadiç thuhet se i tha Koshtunicës se partia e tij nuk do të ishte dakord asnjë mënyrë që DSS të merrte pozitat kryesore ministritë e brendëshme e të të transportit si dhe agjensinë shtetërore të sigurimit (BIADuring Thursday 's brief and tense meeting between the leaders of the three parties, Tadic reportedly told Kostunica that there was no way his party could agree to the DSS taking the top positions in the interior and transportation ministries, and at the state security agency (BIA
Ajo do të përdorë emrin kushtetues të Maqedonisë marrëdhëniet e ndërsjellta me vendin, por, siç thuhet, do të vazhdojë t' i referohet atij si FYROM komunikimet ndërkombëtareIt will use Macedonia 's constitutional name in bilateral relations with the country, but will, reportedly, continue to refer to it as FYROM in international communication
Marrja pyetje thuhet se u regjistrua dhe do të përdoret si një bazë për të vendosur se Sheshelj do të akuzohetThe interrogation was reportedly recorded on videotape and will be used as a basis for deciding whether Seselj should be indicted
Partia thuhet se do që të shmangë luftën e brendëshme duke i dhënë postin e kryeministrit, posti më i rëndësishëm Malin e Zi, njeriut të parë si autoritet i pakonkurrueshëmThe party reportedly wants to avoid internal fighting by giving the prime minister 's office-- Montenegro 's most significant political post-- to the man many see as an uncontested authority
vend të kësaj, thuhet se Ahtisaari po propozon deri dhjetë komuna të reja si dhe mundësinë e të tjerave të ardhmen, vartësi të numrit të serbëve të kthyerInstead, Ahtisaari reportedly is proposing as many as ten new municipalities, as well as the possibility of others in the future, depending on the number of Serb returnees
Eshtë e rëndësishme të thuhet se shembulli i përmbushjes së kërkesave nga udhëzuesi ka treguar se reforma të kërkuara të shumta mund të realizohen BiH një periudhë të shkurtër kohore: ky është një mesazh shumë pozitiv si për BE, ashtu edhe për ne BiHIt is important to say that the example of meeting of the requirements from the road map has shown that very demanding and numerous reforms can be implemented in BiH in a short timeframe-- this is a very positive message for both the EU and for us in BiH
Kështjella, e ndërtuar për të penguar pushtimin otoman lidhet me princin vllah Vlad Tepes, njohur më mirë si Vlad i Nguluri Hu i cili frymëzoi romanin " Drakula " të Bram Stoker ‧ dhe që thuhet se ka kaluar një natë kështjellë shekullin e ‧ tëThe castle, built to stem the Ottoman invasion, is linked to the Wallachian prince Vlad Tepes, better known as Vlad the Impaler, who inspired Bram Stoker 's ‧ novel ''Dracula ", and who reportedly spent a night at the castle in the ‧ th century
Ai thuhet se ka plan të mbrojë veten, si Millosheviçi dhe Vojislav Sheshel, kreu i Partisë ultranacionaliste Radikale SerbeHe reportedly plans to defend himself, like Milosevic and Vojislav Seselj, the leader of the ultranationalist Serbian Radical Party
" Si thuhet, njeriu bën atë që duhet të bëj, " tha Rehn Bruksel" As they say, the man 's gotta do what the man 's gotta do, " Rehn said in Brussels
Faqja e treguar 1. Found 137166 dënime që përputhen fraza si thuhet ... në anglisht.Gjetur në 10,858 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.