Translations në Anglisht:

  • how do you say...in English   
    (Phrase  )
     
    request for translation into English

Shembull fjali me "si thuhet ... në anglisht", memorie përkthimi

add example
Ai po propozon gjithashtu që vendi të shkruajë emrin e tij pasaporta si Republika e Maqedonisë Veriore në anglisht e frëngjisht dhe Republika Makedonija maqedonishtHe is also proposing the country inscribe its name in its passports as the Republic of Northern Macedonia in English and French and Republika Makedonija in Macedonian
Dy qendra arsimore për studentët romë që u hapën Shkup këtë muaj do të ofrojnë ndihmë të gjitha lëndët shkollore, si dhe klasa në anglisht dhe kompjuterTwo education centres for Roma students opening in Skopje this month will offer assistance in all school subjects as well as classes in English and computers
Kartat e ID do të shtypen serbishten cirilike dhe në anglisht si edhe gjuhët e pakicave etnikeThe ID cards will be printed in Serbian Cyrillic and English, as well as in the languages of the ethnic minorities
Avlaqi, që ishte nga sa thuhet një udhëheqës i al- Kaedës gadishullin arabik (AQAP), kërkohej si nga SHBA dhe Jemeni për rolin e tij të dyshuar sulmet terroriste, duke përfshirë orvatjen me bombë një avion të SHBA Detroit për krishtlindjet ‧ dhe vrasjen e ‧ vetëve Fort Hud, Teksas, një muaj më parëAwlaki, who is reportedly a leader of al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), was wanted by both the US and Yemen for his suspected role in terrorist attacks-- including the Christmas Day ‧ attempted bombing of a US aircraft in Detroit and the killing of ‧ people in Fort Hood, Texas, a month earlier
Policët nga BiH kanë shërbyer si paqeruajtës misionet e OKB- së Timorin Lindor dhe Liberi për disa vjet dhe OKB thuhet se ka propozuar që BiH të marrë pjesë misionin paqeruajtës SudanOfficers from BiH have been serving as peacekeepers in the UN missions at East Timor and Liberia for several years, and the UN reportedly has proposed that BiH participate in the peacekeeping mission in Sudan
Çdo vit, organizatorët e SPE botojnë një seri librash për të nxitur poezinë nga autorët e huaj audiencat maqedeonase si dhe antologji tematike të poetëve bashkëkohorë maqedonas në anglishtEvery year, SPE organisers publish a series of books to promote poetry by foreign authors to Macedonian audiences, as well as thematic anthologies of contemporary Macedonian poetry in English
Pesëmbëdhjetë deri ‧ poezi nga një poet i shquar maqedonas janë përkrhyer shpesh disa gjuhë të huaja duke përfshirë anglisht, gjermanisht e frëngjisht si të përhershme dhe rusisht, polonisht, spanjisht e italisht duke këmbyer njëra tjetrënFifteen to ‧ poems by a Macedonian distinguished poet are often translated in several foreign languages including English, German and French as the permanent ones and Russia, Polish, Spanish and Italian alternating each year
Siç thotë Milica, një e diplomuar për anglisht, ndonëse punëdhënësit panair mbajtën hapur premtimin për mundësitë e punës, shumë raste firmat ndërkohë i kishin njerëzit gati për të mbushur vendet e reklamuara si " të hapura për publikun "As Milica, an English major, put it, although employers at the fair held open the promise of job opportunities, in many cases the firms already have people ready to fill positions advertised as " open to the public "
Si përfaqësues i të gjithë serbëve, Tadiç nuk ka të drejtë të " ndikojë mbi individë " se si ata duhet ta përdorin të drejtën e tyre të votës dhe as të " shpallë publikisht qëndrimin e tij personal si qëndrim të shtetit, " citon AP të thuhet në mocionAs the representative of all Serbs, Tadic had neither the right to " exert influence on individuals " about whether they should exercise their right to vote, nor could he " publicly proclaim his private stands as those of the state, " the AP quoted the motion as reading
Muajt e fundit kanë parë një rritje sulmet e rebelëve kurdë ndaj objektivave Turqi, e cila si përgjigje rriti praninë e saj ushtarake përgjatë kufirit të vet me Irakun, ‧ trupa që thuhet se janë vendosur aktualisht rajonThe recent months have seen an increase in Kurdish rebel attacks on targets in Turkey, which has in response beefed up its military presence along its border with Iraq, with ‧ troops said to be currently stationed in the region
vend të kësaj, thuhet se Ahtisaari po propozon deri dhjetë komuna të reja si dhe mundësinë e të tjerave të ardhmen, vartësi të numrit të serbëve të kthyerInstead, Ahtisaari reportedly is proposing as many as ten new municipalities, as well as the possibility of others in the future, depending on the number of Serb returnees
Kështjella, e ndërtuar për të penguar pushtimin otoman lidhet me princin vllah Vlad Tepes, njohur më mirë si Vlad i Nguluri Hu i cili frymëzoi romanin " Drakula " të Bram Stoker ‧ dhe që thuhet se ka kaluar një natë kështjellë shekullin e ‧ tëThe castle, built to stem the Ottoman invasion, is linked to the Wallachian prince Vlad Tepes, better known as Vlad the Impaler, who inspired Bram Stoker 's ‧ novel ''Dracula ", and who reportedly spent a night at the castle in the ‧ th century
Tre kompani të tjera, firmat me bazë SHBA, AES dhe Prism Energy, si edhe EnBW e Gjermanisë, thuhet se morën dokumentet e kërkuar në në dhjetor por nuk mbërritën stadin kualifikuesThree other companies-- the US-based firms AES and Prism Energy, as well as EnBW of Germany-- reportedly picked up the required documentation in December but did not make it through the qualification stage
Mevlana Xheleledin Rumi, i njohur thjeshtë si Rumi vendet ku flitet anglisht, është i njohur për filizofinë e tij të paqes, tolerancës dhe vëllazërimit mes popujve të të gjitha feve dhe ritualeveMevlana Celaleddin Rumi, known simply as Rumi in English-speaking countries, is known for his philosophy of peace, tolerance and brotherhood among people from all religions and rituals
I parë si politikan i moderuar, ai mori pjesë delegacionin e Kosovës konferencën e paqes të Rambujesë krye të vitit ‧ ku thuhet se u vlerësua për përqëndrimin e tijViewed as a moderate politician, he was part of the Kosovo delegation in the Rambouillet peace conference in early ‧ where he was reportedly praised for his concentration and focus
Eshtë e rëndësishme të thuhet se shembulli i përmbushjes së kërkesave nga udhëzuesi ka treguar se reforma të kërkuara të shumta mund të realizohen BiH një periudhë të shkurtër kohore: ky është një mesazh shumë pozitiv si për BE, ashtu edhe për ne BiHIt is important to say that the example of meeting of the requirements from the road map has shown that very demanding and numerous reforms can be implemented in BiH in a short timeframe-- this is a very positive message for both the EU and for us in BiH
Gjatë takimit të shkurtër e të tensionuar të së enjtes midis krerëve të të tre partive, Tadiç thuhet se i tha Koshtunicës se partia e tij nuk do të ishte dakord asnjë mënyrë që DSS të merrte pozitat kryesore ministritë e brendëshme e të të transportit si dhe agjensinë shtetërore të sigurimit (BIADuring Thursday 's brief and tense meeting between the leaders of the three parties, Tadic reportedly told Kostunica that there was no way his party could agree to the DSS taking the top positions in the interior and transportation ministries, and at the state security agency (BIA
Zyrtarët Fond dhe institucione të tjera financiare u tronditën nga sa thuhet prej rritjeve të mëdha pagat e punonjësve të sektorit publik të Kosovës, si dhe nga shpenzimet ambicioze ndërtimin e shtëpive dhe infrastrukturësOfficials at the Fund and other international financial institutions were reportedly shocked by hefty increases in the wages of Kosovo public sector workers, as well as ambitious spending on housing construction and infrastructure
Kiber- kriminelët rumunë thuhet gjithashtu se punojnë bashkëpunim me partnerë europianë dhe të SHBA për t' ju zhvatur konsumatorëve dhe kompanive miliona dollarë çdo vit nëpërmjet blerjeve fallco Internet dhe tërheqjes së parave pasi ndërfuten sistemet e kompanive si edhe nëpërmjet shpërndarjes së viruseve dhe krimbave të kompjuteraveRomanian cyber-criminals are also said to be working in collaboration with European and US accomplices to rob consumers and companies of millions of dollars each year through false Internet purchases and cash extortion after hacking into companies ' systems, as well as through the dissemination of computer viruses and worms
qoftë se kjo kërkesë kundërshtohet nga ‧ ministrat e tjerë, Hollanda nga sa thuhet do të këmbëngulë që si paraqitja e aplikimit të Serbisë dhe çdo masë tjetër e lidhur me pranimin e saj BE të bëhen të kushtëzuara me bashkëpunimin e saj të plotë me gjykatën me bazë HagëIf that demand is rejected by the other ‧ foreign ministers, The Netherlands will reportedly insist that both the submission of Serbia 's application and any other moves linked to its EU accession be made conditional on its full co-operation with The Hague-based court
Ky person, identifikuar si Ekrem K. thuhet se kishte kontakte me Abu Musab al- Zarqvin, kreun e rrjetit terrorist të al- Kaedës Irak i cili u vra një sulm ajror nga forcat e koalicionit të kryesuara nga SHBA qershorin e shkuarThis person, identified only as Ekrem K., reportedly had contact with Abu Musab al-Zarqawi, the leader of the al-Qaeda terrorist network in Iraq, who was killed in an air raid by US-led Coalition forces last June
DZI thuhet se ka qenë bisedime me tre banka maqedonase si edhe me kompaninë më të madhe të sigurimeve vend, QBE MakedonijaDZI has reportedly been in talks with three Macedonian banks as well as the biggest insurance company in the country, QBE Makedonija
" Saleh shërbente si drejtor i përgjithshëm i të gjitha bizneseve të Kadi Shqipëri dhe thuhet se mbante ‧ përqind të investimeve të Grupit Kadi Shqipëri, " thoshte departamenti" Saleh served as the general manager of all of Qadi 's businesses in Albania, and reportedly holds ‧ per cent of the Qadi Group 's investments in Albania, " the department said
Dokumenti i paraqitur nga Agjensia Shtetërore e Hetimit dhe Mbrojtjes (SIPA) zyrën e prokurorisë publike, thuhet se damkos dhjetë zyrtarë të tjerë apo biznesmenë të paidentifikuar të RS si " pjesëmarrës organizatën kriminale " kryesuar nga DodikThe document, submitted by the State Investigation and Protection Agency (SIPA) to the BiH public prosecutor 's office, reportedly brands ten other unidentified RS officials and businessmen as " complicit in the criminal organisation " led by Dodik
Marrja pyetje thuhet se u regjistrua dhe do të përdoret si një bazë për të vendosur se Sheshelj do të akuzohetThe interrogation was reportedly recorded on videotape and will be used as a basis for deciding whether Seselj should be indicted
Faqja e treguar 1. Found 137083 dënime që përputhen fraza si thuhet ... në anglisht.Gjetur në 24,741 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.