shqiptim: IPA: sloʊˈvin.jə sləʊˈviː.ni.ə sləʊˈviːn.jə sloʊˈvi.ni.ə /sloʊˈvin.jə/ /sləʊˈviː.ni.ə/ /sləʊˈviːn.jə/ /sloʊˈvi.ni.ə/  

Translations në Shqip:

 • Sllovenia   
 • Slloveni   
  (Proper noun  )
   
  country in Europe
   
  country in Europe

Kuptime të tjera:

 
A coastal Alpine country in southern Central Europe bordering Italy on the west, the Adriatic Sea on the southwest, Croatia on the south and east, Hungary on the northeast, and Austria on the north.
 
A country in Central Europe. Official name: Republic of Slovenia, "Republika Slovenija"

Picture dictionary

Sllovenia
Sllovenia

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (1)

sloveniasllovenia

Shembull fjali me "Slovenia", memorie përkthimi

add example
Turkey 's opponents in the quarterfinals will be Slovenia, which eliminated AustraliaKundërshtarja e Turqisë në çerekfinale do të jetë Sllovenia, e cila eleminoi Australinë
Turkey 's national basketball team won the ‧ th Efes World Cup Basketball Tournament, after defeating Slovenia at home in the championship 's finals on Monday ( ‧ ulyEkipi kombëtar i basketbollit Turk fitoi Turneun e ‧ të të Kupës së Botës të Basketbollit Efes, pasi mundi Slloveninë në shtëpi në finalet e kampionatit të hënën ( ‧ korrik
If we could attract just ‧ more trains to Corridor ‧ erbia, Croatia and Slovenia would conspicuously increase their net foreign currency inflow, " Mrkonjic saidNë qoftë se ne mund të tërhiqnim vetëm ‧ trena më shumë në Korridorin ‧ erbia, Kroacia e Sllovenia do të rrisnin ndjeshëm të ardhurat e tyre në valutë të huaj, " tha Mrkonjiç
Culture ministers from Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Montenegro, Poland, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are attendingMinistrat e kulturës nga Sllovenia, Bosnja- Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Mali i Zi, Polonia, Rusia, Serbia, Sllovakia dhe Ukraina janë duke marrë pjesë
The list includes the world premiere of the co-production " Well Tempered Corps " (Bosnia and Herzegovina, Slovenia, France, Italy) directed by Benjamin FilipoviLista përfshin premierën botërore të prodhimit të përbashkët " Trupat e Mbajtur Mirë " (Bosnjë- Hercegovinë, Slloveni, Francë, Itali) me regji të Benjamin Filipovit
Bulgarian athletes Ralitsa Rangelova and Victoria Karpenko won four medals at the International Gymnastics Tournament in Ljubljana, SloveniaAtletet bullgare Ralitsa Rangelova dhe Viktoria Karpenko fituan katër medalje në Turneun Ndërkombëtar të Gjimnastikës në Ljubljanë, Slloveni
Slovenia 's Nova Ljubljanska Bank has acquired a ‧ per cent stake of Serbia 's Continentalna Bank, under a ‧ m-euro privatisation dealNova Ljubljanska Bank e Sllovenisë ka blerë ‧ përqind të aksioneve të Continentalna Bank të Serbisë në një marrëveshje privatizimi ‧ milion euro
Reportedly, he will recommend Croatia give up the protected zone but will also encourage Slovenia to be more proactive in resolving the border dispute with CroatiaSiç thuhet, ai do t' i rekomandojë Kroacisë të heqë dorë nga zona e mbrojtur por do të inkurajojë gjithashtu Slloveninë të lëvizë më aktivisht në zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kufirit me Kroacinë
On Wednesday, only Austria, Hungary, Slovenia and Slovakia were in favour of starting talks as plannedTë mërkurën, Austria, Hungaria, Sllovenia dhe Sllovakia qenë në favor të nisjes së bisedimeve sipas planifikimit
After Slovenia and Croatia broke away from Yugoslavia in ‧ the SDS leader rejected calls that BiH follow suitPasi Sllovenia dhe Kroacia u shkëputën nga Jugosllavia në ‧ kreu i SDS kundërshtoi thirrjet që BiH të vazhdonte shembullin
First of all, the EU has already included a Southeast European state-- Slovenia-- in its recent enlargementSë pari, BE tashmë ka përfshirë një vend të Europës juglindore, Slloveninë, në zgjerimin e vet të fundit
Slovenia stands ready to assist Montenegro in its path towards EU membership, Slovenian European Integration Minister Milan Cvikl said during his visit to Podgorica last monthSllovenia është e gatshme të ndihmojë Malin e Zi në udhën e vet drejt anëtarësimit në BE, tha gjatë vizitës së tij në Podgoricë muajin e shkuar, ministri i integrimit ekonomik slloven, Milan Cvikl
Croatia, Slovenia say border deal in sightKroacia, Sllovenia thonë se marrëveshja e kufirit është pranë
Recently, the Croatian ministry of tourism and Croatian Auto Club (HAK) held a joint press conference on the " Introduction of Six-Month Tolls in the Republic of Slovenia and the Presentation of Alternative Roads "Së fundmi, ministri kroat i turizmit dhe Klubi Kroat i Makinave (HAK) zhvilluan një konferencë të përbashkët për shtyp mbi " Futjen e Tarifave Gjashtëmujore në Republikën e Sllovenisë dhe Paraqitjen e Rrugëve Alternative "
At its height, ancient Illyria encompassed the Adriatic coastline and mountainous interior of the western Balkans-- today 's Albania, Slovenia, Dalmatia, Croatia, BiH, Kosovo, Montenegro and Serbia-- including, at one point, the region of Molossa (Epirus) in northwest GreeceNë kulmin e saj, Iliria e lashtë përfshinte bregdetin adriatik dhe brendësinë malore të Ballkanit Perëndimor: Shqipërinë e tanishme, Slloveninë, Dalmacinë, Kroacinë, BiH, Kosovën, Malin e Zi dhe Serbinë, duke përfshirë në një pikë, rajonin e Mollosisë (Epirit) në Greqinë veriperëndimore
Croatia 's largest confectionery, Kras, is in talks on acquiring a majority stake in Slovenia 's only chocolate manufacturer, GorenjkaProdhuesi më i madh kroat i ëmbëlsirave, Krash, është në bisedime për të blerë shumicën e aksioneve në të vetmin prodhues të çokollatës në Slloveni, Gorenjka
Keen to see the issue of Kosovo 's final status resolved by the end of its six-month EU presidency on July ‧ st, Slovenia indicated on Monday that independence for the province, even if not full, is inevitableI prirur të shohë çështjen e statusit përfundimtar të Kosovës të zgjidhur deri nga fundi i presidencës së saj gjashtë- mujore në ‧ korrik, Sllovenia tregoi të hënën se pavarësia për krahinën, edhe në se nuk është e plotë, është e pashmangëshme
Turkey beat Slovenia to win the ‧ th Efes World Cup Basketball TournamentTurqia mundi Slloveninë për të fituar Turneun e ‧ të të Kupës së Botës të Basketbollit Efes
The ‧ th speleological camp Vjetrenica ‧ wrapped up in Ravno, Bosnia and Herzegovina (BiH), on Sunday (August ‧ th), with ‧ participants from BiH, Croatia, Poland, Slovakia, Slovenia, Romania, Serbia and FranceKampi i ‧ shpeleologjik Vjetrenica ‧ u mbyll të djelën ( ‧ gusht), në Ravno, Bosnje- Hercegovinë (BiH), me ‧ pjesmarrës nga BiH, Kroacia, Polonia, Sllovakia, Sllovenia, Rumania, Serbia dhe Franca
Italy and Slovenia oppose the protected fishery area because their ships could not exploit the richer, Croatian part of the Adriatic Sea anymore without special permissionItalia dhe Sllovenia janë kundër zonës së mbrojtur të peshkimit sepse anijet e tyre nuk mund të shfrytëzojnë më pjesën e pasur kroate të detit Adriatik pa leje të posaçme
Slovenia argues that documents Croatia has submitted to Brussels, including maps of their disputed common sea and land boundaries, could prejudge a settlement to their border disputeSllovenia argumenton se dokumentet që Kroacia ka paraqitur në Bruksel që përfshijnë harta të kufijve të diskuteshëm të tyre në det e në tokë. mund të paragjykojnë një zgjidhje për mosmarrëveshjen e tyre të kufirit
TV links enabled fans sitting in studios in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia, Bulgaria and Slovenia to express their sympathies to the concertgoers in SkopjeLidhjet e TV mundësuan tifozët në studiot në Bosnje dhe Herzegovinë, Kroaci, Malin e Zi, Serbi, Bullgari dhe Slloveni, t' u shprehin keqardhjet e tyre shikuesve të koncertit në Shkup
Slovenia 's roadblock has introduced a glacial chill into bilateral relationsPengesa e Sllovenisë ka futur një ftohje të akullt në marrëdhëniet dypalëshe
" Slovenia has no justified reasons for reluctance... towards Croatia 's accession to NATO, " Slovenian Prime Minister Borut Pahor told lawmakers ahead of Monday 's vote, urging them to back ratification" Sllovenia nuk ka arsye të justifikuara për ngurrim... ndaj pranimit të Kroacisë në NATO, " u tha Kryeministri slloven Borut Pahor ligjvënësve përpara votimit të së hënës, duke kërkuar prej tyre ratifikimin
The conference, organised under the motto " Together for the European Union: Contributions of the Western Balkans to a European Future ", is being co-sponsored by Slovenia and CroatiaKonferenca, organizuar nën moton: Së bashku për Bashkimin Evropian: Kontributet e Ballkanit Perëndimor në një të Ardhme Evropiane ", po bashkëfinancohet nga Sllovenia dhe Kroacia
Faqja e treguar 1. Found 966 dënime që përputhen fraza Slovenia.Gjetur në 2,635 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.