shqiptim: IPA: sloʊˈvin.jə sləʊˈviː.ni.ə sləʊˈviːn.jə sloʊˈvi.ni.ə /sloʊˈvin.jə/ /sləʊˈviː.ni.ə/ /sləʊˈviːn.jə/ /sloʊˈvi.ni.ə/  

Translations në Shqip:

 • Sllovenia   
 • Slloveni   
  (Proper noun  )
   
  country in Europe
   
  country in Europe

Kuptime të tjera:

 
A country in Central Europe. Official name: Republic of Slovenia, "Republika Slovenija"
 
A coastal Alpine country in southern Central Europe bordering Italy on the west, the Adriatic Sea on the southwest, Croatia on the south and east, Hungary on the northeast, and Austria on the north.

Did you mean: slovenia

Picture dictionary

Sllovenia
Sllovenia

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (1)

slovenia
sllovenia

Shembull fjali me "Slovenia", memorie përkthimi

add example
en This year 's contest participants are " We 've Never Been to Venice " (Slovenia), " Buick Riviera " (Croatia-BiH); " The Fourth Man " (Serbia); " Girls " (Hungary); " Delta " (Hungary); " Dot " (Turkey); " My Marlon and Brando " (Turkey), " Autumn " (Turkey-Germany), " Kino Lika " (Croatia) and " March " (Austria
sq Këtë vit pjesëmarrësit në garë janë " Ne nuk kemi qënë kurrë në Venecia " (Sllovenia), " Riviera Buick " (Kroacia- BH); " Burri i Katërt " (Serbia); " Vajzat " (Hungaria; " Delta " (Hungaria); " Dot " (Turqia); " Marloni dhe Brandoni i Im " (Turqia); " Vjeshta " (Turqia- Germania), " Kino Lika " (Kroacia) dhe " Mars " (Austria
en The Promohotel ‧ exhibition brings together about ‧ tourism and catering equipment employees, as well as producers of furniture and other interior design items from Croatia, Italy, Slovenia, Hungary, Germany, Austria and Serbia
sq Ekspozita Promohotel ‧ mbledh së bashku rreth ‧ punonjës të turizmit dhe të pajisjeve të furnizimit me ushqime si edhe prodhues mobiljesh dhe objekte modelesh veshjesh të brendshme nga Kroacia, Italia, Sllovenia, Hungaria, Gjermania, Austria dhe Serbia
en Their dream is for Slovenia to reach the second round, and excitement is boiling over ahead of the game Friday with the United States
sq Endrra e tyre është që Sllovenia të arrijë në raundin e dytë dhe ngazëllimi po rritet përpara ndeshjes të premten me Shtetet e Bashkuara
en France took over the six-month rotating EU presidency from Slovenia on Tuesday (July ‧ st) with ambitious projects in energy and the environment, immigration, defence and agriculture topping its agenda
sq Franca mori përsipër presidencën gjashtë- mujore të rradhës së BE nga Sllovenia të martën ( ‧ korrik) me projekte ambicioze në energjinë dhe mjedisin, imigracionin, mbrojtjen dhe bujqësinë që kryesojnë axhendën e saj
en Slovenia has shared a nuclear power with with Croatia since
sq Sllovenia ndan një central bërthamor me Kroacinë që nga
en The Acute Coronary Syndrome is the main topic of the three-day forum that brought together around ‧ cardiologists and experts from Macedonia, Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Kosovo, Turkey, Germany, Austria, Greece and other countries
sq Sindroma Koronare Akute është tema kryesore e forumit tre ditor që mblodhi së bashku ‧ kardiologë dhe ekspertë nga Maqedonia, Sllovenia, Kroacia, Serbia, Bullgaria, Kosova, Turqia, Gjermania, Austria, Greqia dhe vende të tjerë
en They considered Croatia and Macedonia 's cases, as countries that had problems with EU member countries, Slovenia and Greece respectively
sq Ata shqyrtuan rastet e Kroacisë dhe Maqedonisë, si vende që kishin patur probleme ne vende anëtare të BE- së, përkatësisht Slloveninë e Greqinë
en The bureau co-operates with counterparts in the region, including the metrology institutes of Turkey, Albania, Bulgaria, and Slovenia
sq Zyra bashkëpunon me homologët e saj në rajon, duke përfshirë institutet e metrologjisë të Turqisë, Shqipërisë, Bullgarisë e Sllovenisë
en " I just came back from a ministerial conference in Slovenia, where I talked to my colleagues and we agreed that the EU must give Kosovo clear guidance on the steps to be taken, " Fajon said
sq " Sapo u ktheva nga një konferencë ministrore në Slloveni ku bisedova me kolegë të mi dhe ramë dakort se BE duhet t' i japë Kosovës udhëzime të qartë mbi hapat që do të merren, " tha Fajon
en In addition, Cyprus must also speed up and finalise the crucial practical preparations to ensure that the changeover takes place smoothly, as was the case in Slovenia at the beginning of this year. "
sq Përveç kësaj, Qiproja duhet gjithashtu të shpejtojë dhe përfundojë përgatitjet praktike vendimtare për të siguruar që ndryshimi të bëhet normal siç ishte rasti i Sllovenisë në fillim të këtij viti. "
en " We are not blocking negotiations on fisheries; rather it is Slovenia 's understandable position, " Jansa said on Tuesday
sq " Ne nuk po bllokojmë negociatat mbi peshkimin; përkundrazi ky është qëndrimi i kuptueshëm i Sllovenisë, " tha Jansa të martën
en The conference, organised under the motto " Together for the European Union: Contributions of the Western Balkans to a European Future ", is being co-sponsored by Slovenia and Croatia
sq Konferenca, organizuar nën moton: Së bashku për Bashkimin Evropian: Kontributet e Ballkanit Perëndimor në një të Ardhme Evropiane ", po bashkëfinancohet nga Sllovenia dhe Kroacia
en The leaders of Western Balkan nations-- all but a recalcitrant Serbia-- met in Slovenia on Saturday (March ‧ th) to discuss the importance of EU membership
sq Udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të gjithë me përjashtim të Serbisë kokëfortë, u mblodhën të shtunën ( ‧ mars) në Slloveni për të diskutuar mbi rëndësinë e anëtarësimit në BE
en Slovenia recognised Kosovo in
sq Sllovenia e njohu Kosovën në
en Austria, Japan, Canada and Slovenia all placed on the top ten
sq Austria, Japonia, Kanadaja dhe Sllovenia ishin midis dhjetë vendeve të para
en The summit brings together business leaders from Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Montenegro
sq Samiti bashkon liderë të biznesit nga Serbia, Kroacia, Sllovenia, Bosnja e Hercegovina, Maqedonia dhe Mali i Zi
en Slovenia opposes that option, saying it will accept the offer made by the EC
sq Sllovenia është kundër këtij opsioni, duke thënë se do të pranojë ofertën e bërë nga KE
en In addition to its possible role in Althea, Albania has established two new peacekeeping companies as part of the Southeast European Brigade (SEEBRIG)-- created in ‧ and comprised of Albania, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Greece, Italy, Slovenia, Romania, Turkey and the United States
sq Përveç rolit të saj të mundshëm në Althea, Shqipëria ka ngritur dy komapni të reja paqeruajtëse si pjesë e Brigadës Europiane Juglindore (SEEBRIG), krijuar në ‧ dhe që ka në përbërje Shqipërinë, Bullgarinë, Kroacinë, Maqedoninë, Greqinë, Italinë, Slloveninë, Rumaninë, Turqinë dhe Shtetet e Bashkuara
en Lines of cars wait to exit Slovenia and enter Croatia at the Obrezje border crossing early on December ‧ st-- the day Hungary and Slovenia joined the Schengen border-free zone. [ Getty Images ]
sq Rradhët e makinave presin të dalin nga Sllovenia e të hyjnë në Kroaci në kalimin kufitar Obrezhje, herët në ‧ dhjetor, dita që Hungaria dhe Sllovenia u bashkuan me zonën e lirë kufitare të Shengenit. [ Getty Images ]
en The move prompted strong criticism from neighbouring Slovenia and Italy, as well as from the EU
sq Masa u pasua me kritika të forta nga fqinjët, Sllovenia dhe Italia, si edhe nga BE
en Slovenia rejects both these options, arguing that the issue is a bilateral one and insisting on resolution before the integration process continues
sq Sllovenia kundërshton të dy këto alternativa, duke argumentuar se çështja është dypalëshe dhe këmbëngul në zgjidhjen e saj përpara se të vazhdojë procesi i integrimit
en Belgrade will conclude similar agreements with Hungary and Slovenia, weighted in its favour
sq Beogradi do të përfundojë marrëveshje të ngjashme me Hungarinë dhe Slloveninë, të konsideruara të favorshme për të
en Austria remains the largest investor in BiH with a ‧ % share in total FDI, followed by Croatia ( ‧ %) and Slovenia ( ‧ %
sq Austria mbetet investitori më i madh në BiH me një pjesë ‧ % të totalit të FDI, pasuar nga Kroacia ( ‧ %) dhe Sllovenia ( ‧ %
en TV links enabled fans sitting in studios in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia, Bulgaria and Slovenia to express their sympathies to the concertgoers in Skopje
sq Lidhjet e TV mundësuan tifozët në studiot në Bosnje dhe Herzegovinë, Kroaci, Malin e Zi, Serbi, Bullgari dhe Slloveni, t' u shprehin keqardhjet e tyre shikuesve të koncertit në Shkup
en Reporters from Albania, Bulgaria, Hungary, Moldova, Romania, Slovenia and Yugoslavia will participate in a ten-day practical course on economic journalism, to be held in Sofia, Bulgaria from ‧ eptember to ‧ eptember
sq Gazetarë nga Shqipëria, Bullgaria, Hungaria, Moldavia, Rumania, Sllovenia dhe Jugosllavia do të marrin pjesë në një kurs praktike dhjetë- ditor mbi gazetarinë ekonomike, që do të zhvillohet në Sofje, Bullgari nga ‧ shtator deri më ‧ shtator
Faqja e treguar 1. Found 966 dënime që përputhen fraza Slovenia.Gjetur në 1,622 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.