shqiptim: IPA: sloʊˈvin.jə sləʊˈviː.ni.ə sləʊˈviːn.jə sloʊˈvi.ni.ə /sloʊˈvin.jə/ /sləʊˈviː.ni.ə/ /sləʊˈviːn.jə/ /sloʊˈvi.ni.ə/  

Translations në Shqip:

 • Sllovenia   
 • Slloveni   
  (Proper noun  )
   
  country in Europe
   
  country in Europe

Kuptime të tjera:

 
A country in Central Europe. Official name: Republic of Slovenia, "Republika Slovenija"
 
A coastal Alpine country in southern Central Europe bordering Italy on the west, the Adriatic Sea on the southwest, Croatia on the south and east, Hungary on the northeast, and Austria on the north.

Did you mean: slovenia

Picture dictionary

Sllovenia
Sllovenia

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (1)

slovenia
sllovenia

Shembull fjali me "Slovenia", memorie përkthimi

add example
en Slovenia initially balked over environmental concerns
sq Sllovenia fillimisht ngurroi rreth sheqtësimeve mjedisore
en Croatia is the eighth country to join the project, following Italy, Slovenia, Bulgaria, Serbia, Hungary, Greece and Turkey
sq Kroacia është vendi i tetë që bashkohet me projektin, duke pasuar Italianë, Bullgarinë, Serbinë, Hungarinë, Greqinë dhe Turqinë
en During a Central European summit in Slovenia 's mountain resort Brdo Kod Kranja, the presidents of the former Yugoslav republics said they wanted to be considered for EU membership as soon as possible and urged the Union to invest in the region to alleviate poverty and ensure stability
sq Gjatë një takimi të nivelit të lartë të Europës Qëndore në rajonin malor Brdo Kod Kranja në Slloveni, presidentët e ish- republikave jugosllave thanë se kërkojnë të merren në shqyrtim për anëtarësimin në BE sa më shpejt që të jetë e mundur dhe i bënë thirrje Bashkimit të investojë në këtë rajon për të zvogëluar varfërinë dhe për të siguruar stabilitet
en In a further sign of protest, Zagreb recalled its Ambassador to Slovenia Marijo Nobilo for consultations, and summoned Slovenian Ambassador to Croatia Peter A. Bekes for an explanation
sq Në një shenjë të mëtejshme proteste, Zagrebi tërhoqi për konsultime ambasadorin e saj në Slloveni Marijo Nobilo dhe thirri për spjegime ambasdorin slloven në Kroaci Peter A. Bekesh
en This Woyzeck was in English, but with companies from Croatia, Germany, Hungary, Italy, Slovenia and from throughout Bosnia and Herzegovina- all performing in their native languages- the festival can sometimes resemble the Tower of Babel
sq Kjo Woyzeck ishte në anglisht, por me trupa teatrore nga Kroacia, Gjermania, Hungaria, Italia, Sllovenia dhe nga gjithë Bosnje- Hercegovina- ku të gjithë interpretonin në gjuhët e tyre amtare- festivali disa herë mund t' i ngjajë Kullës së Babelit
en During the visit, Slovenia pledged ‧ m euros for strengthening the Kosovo Security Force
sq Gjatë vizitës, Sllovenia u zotua për ‧ milionë euro për forcimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës
en His itinerary took him to Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina (BiH
sq Itinerari i tij e shpuri atë në Kroaci, Slloveni dhe Bosnje dhe Herzegovinë (BiH
en In all ‧ of Slovenia 's ‧ players compete in foreign clubs around Western Europe and elsewhere
sq Gjithsej ‧ nga ‧ lojtarët e Sllovenisë, konkurrojnë në klube të huaj në Europën perëndimore dhe gjetkë
en A consortium made up of Serbia 's HASS and Slovenia 's SIP has offered ‧ m euros for a ‧ % stake in the tractor producer IMT, Serbia 's privatisation agency announced on Monday (January ‧ th
sq Një konsorcium i përbërë nga HASS e Serbisë dhe SIP e Sllovenisë ka ofruar ‧ milion euro për ‧ % të paketës në prodhuesin e traktorëve IMT, njoftoi agjensia e privatizimit e Serbisë të hënën ( ‧ janar
en " Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, and Lithuania have proved their progress towards NATO membership through successful programmes of reform at home and their contribution to NATO operations in the Balkans, " the assembly said in the declaration, which was adopted by a vote of ‧ to ‧ and ‧ abstentions
sq " Bullgaria, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Estonia, Letonia dhe Lituania e kanë vërtetuar përparimin e tyre drejt anëtarësimit në NATO nëpërmjet programeve të suksesshëm të reformës në vendet e tyre dhe kontributit të tyre ndaj operacioneve të NATO- s në Ballkan, " u shpreh asambleja në këtë deklaratë, e cila u miratua në një votim me ‧ vota ndaj ‧ dhe ‧ abstenime
en The accession treaty inviting ten Central and East European countries-- Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia-- to join the Union in ‧ will be signed on ‧ pril in Athens
sq Traktati i pranimit që fton dhjetë vende të Europës Qëndrore dhe Lindore, Qipro, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Sllovakia dhe Sllovenia, për t' u bërë pjesë e Bashkimit në vitin ‧ do të nënshkruhet më ‧ prill në Athinë
en Although higher than all of its former Yugoslav neighbours except EU member Slovenia, Croatia 's score puts it well behind the average in the Union
sq Ndonëse më lart se të gjitha fqinjët e saj ish jugosllave, me përjashtim të anëtares së BE, Sllovenisë, vendi i Kroacisë e vë atë shumë prapa mesatares në Bashkim
en There is one in Slovenia within the prime minister 's office and we do co-operate with this committee
sq Ekziston një në Slloveni pranë zyrës së Kryeministrit dhe ne bashkëpunojmë me këtë komitet
en Albania, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Italy, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia all sent heads of state to the summit
sq Shqipëria, Austria, Biellorusia, Bosnje dhe Herzegovina, Bullgaria, Kroacia, Repiblika Çeke, Hungaria, Italia, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Polonia, Rumania, Serbia, Sllovakia dhe Slovenia dërguan të gjitha në samit krerët e shteteve
en Nisipeanu took home the gold after defeating Slovenia 's Alexander Beliavsky in the finals
sq Nisipeanu mori medaljen e artë pasi mundi në finale Aleksandër Beliavski të Sllovenisë
en Slovenia tears down bridges along border with Croatia
sq Sllovenia prish urat përgjatë kufirit me Kroacinë
en " The Slovenian government will propose to parliament 's foreign policy and EU affairs committee that Slovenia withdraw its blocking of Croatia 's EU accession negotiations, " the two leaders said in a statement after the meeting
sq " Qeveria sllovene do t' i propozojë komitetit parlamentar për politikën e jashtme dhe çështjet e BE se Sllovenia tërheq bllokimin e saj ndaj negociatave të pranimit të Kroacisë në BE, " thanë të dy krerët në një deklaratë pas takimit
en Party Urges Croatian Government to Rescind Border Agreement With Slovenia
sq Një parti i bën thirrje qeverisë kroate të anullojë marrëveshjen kufitare me Slloveninë
en Exhibitors from Macedonia, Serbia, Germany, France, Slovenia, Belgium, Russia and other countries are participating
sq Marrin pjesë ekspozues nga Maqedonia, Serbia, Gjermania, Franca, Sllovenia, Belgjika, Rusia dhe vende të tjerë
en BiH 's main trade partners were Croatia, Serbia-Montenegro, Slovenia and Italy
sq Partnerët kryesorë tregtarë të BiH qenë Kroacia, Serbi- Mali i Zi, Sllovenia dhe Italia
en Slovenia 's Igor Majcen took ‧ nd place
sq Igor Majçen i Sllovenisë zuri vendin e dytë
en Croatia and Slovenia agreed Sunday to seek a settlement to their border dispute through international arbitration and to try to resolve all other open issues bilaterally
sq Kroacia dhe Sllovenia ranë dakort të dielën të kërkojnë një marrëveshje lidhur me konfliktin e tyre mbi kufirin nëpërmjet gjyqit ndërkombëtar dhe të përpiqen për të zgjidhur të gjitha çështjet e pazgjidhura në mënyrë dypalëshe
en The country will be the third former communist state to chair the EU since Slovenia and the Czech Republic 's stints in ‧ and ‧ respectively
sq Vendi do të jetë i treti vend ish- komunist që kryeson BE- në që nga periudha e Sllovenisë dhe Republikës Çeke përkatësisht më ‧ dhe
en Detection equipment was installed at the Bregana border crossing between Croatia and Slovenia. [ Croatian government ]
sq Paisja e dedektimit u instalua në kalimin kufitar të Breganës midis Kroacisë dhe Sllovenisë. [ Qeveria kroate ]
en Voicing regret over the development, European Commission (EC) spokeswoman Krisztina Nagy said France, which currently holds the rotating EU presidency, had invested " substantial efforts to find a solution to problems raised by Slovenia "
sq Duke shprehur keqardhje lidhur me zhvillimin, zëdhënësja e Komisionit Evropian (KE) Kristina Nagi tha se Franca e cila mban tani presidencën e rradhës së BE, ka investuar " përpjekje thelbësore për të gjetur një zgjidhje ndaj problemeve të ngritura nga Sllovenia "
Faqja e treguar 1. Found 966 dënime që përputhen fraza Slovenia.Gjetur në 2,666 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.