shqiptim: IPA: sloʊˈvin.jə sləʊˈviː.ni.ə sləʊˈviːn.jə sloʊˈvi.ni.ə /sloʊˈvin.jə/ /sləʊˈviː.ni.ə/ /sləʊˈviːn.jə/ /sloʊˈvi.ni.ə/  

Translations në Shqip:

 • Sllovenia   
 • Slloveni   
  (Proper noun  )
   
  country in Europe
   
  country in Europe

Kuptime të tjera:

 
A country in Central Europe. Official name: Republic of Slovenia, "Republika Slovenija"
 
A coastal Alpine country in southern Central Europe bordering Italy on the west, the Adriatic Sea on the southwest, Croatia on the south and east, Hungary on the northeast, and Austria on the north.

Did you mean: slovenia

Picture dictionary

Sllovenia
Sllovenia

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (1)

slovenia
sllovenia

Shembull fjali me "Slovenia", memorie përkthimi

add example
en Turkey 's opponents in the quarterfinals will be Slovenia, which eliminated Australia
sq Kundërshtarja e Turqisë në çerekfinale do të jetë Sllovenia, e cila eleminoi Australinë
en Turkey 's national basketball team won the ‧ th Efes World Cup Basketball Tournament, after defeating Slovenia at home in the championship 's finals on Monday ( ‧ uly
sq Ekipi kombëtar i basketbollit Turk fitoi Turneun e ‧ të të Kupës së Botës të Basketbollit Efes, pasi mundi Slloveninë në shtëpi në finalet e kampionatit të hënën ( ‧ korrik
en If we could attract just ‧ more trains to Corridor ‧ erbia, Croatia and Slovenia would conspicuously increase their net foreign currency inflow, " Mrkonjic said
sq Në qoftë se ne mund të tërhiqnim vetëm ‧ trena më shumë në Korridorin ‧ erbia, Kroacia e Sllovenia do të rrisnin ndjeshëm të ardhurat e tyre në valutë të huaj, " tha Mrkonjiç
en Culture ministers from Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Montenegro, Poland, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are attending
sq Ministrat e kulturës nga Sllovenia, Bosnja- Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Mali i Zi, Polonia, Rusia, Serbia, Sllovakia dhe Ukraina janë duke marrë pjesë
en The list includes the world premiere of the co-production " Well Tempered Corps " (Bosnia and Herzegovina, Slovenia, France, Italy) directed by Benjamin Filipovi
sq Lista përfshin premierën botërore të prodhimit të përbashkët " Trupat e Mbajtur Mirë " (Bosnjë- Hercegovinë, Slloveni, Francë, Itali) me regji të Benjamin Filipovit
en Bulgarian athletes Ralitsa Rangelova and Victoria Karpenko won four medals at the International Gymnastics Tournament in Ljubljana, Slovenia
sq Atletet bullgare Ralitsa Rangelova dhe Viktoria Karpenko fituan katër medalje në Turneun Ndërkombëtar të Gjimnastikës në Ljubljanë, Slloveni
en Slovenia 's Nova Ljubljanska Bank has acquired a ‧ per cent stake of Serbia 's Continentalna Bank, under a ‧ m-euro privatisation deal
sq Nova Ljubljanska Bank e Sllovenisë ka blerë ‧ përqind të aksioneve të Continentalna Bank të Serbisë në një marrëveshje privatizimi ‧ milion euro
en Reportedly, he will recommend Croatia give up the protected zone but will also encourage Slovenia to be more proactive in resolving the border dispute with Croatia
sq Siç thuhet, ai do t' i rekomandojë Kroacisë të heqë dorë nga zona e mbrojtur por do të inkurajojë gjithashtu Slloveninë të lëvizë më aktivisht në zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kufirit me Kroacinë
en On Wednesday, only Austria, Hungary, Slovenia and Slovakia were in favour of starting talks as planned
sq Të mërkurën, Austria, Hungaria, Sllovenia dhe Sllovakia qenë në favor të nisjes së bisedimeve sipas planifikimit
en After Slovenia and Croatia broke away from Yugoslavia in ‧ the SDS leader rejected calls that BiH follow suit
sq Pasi Sllovenia dhe Kroacia u shkëputën nga Jugosllavia në ‧ kreu i SDS kundërshtoi thirrjet që BiH të vazhdonte shembullin
en First of all, the EU has already included a Southeast European state-- Slovenia-- in its recent enlargement
sq Së pari, BE tashmë ka përfshirë një vend të Europës juglindore, Slloveninë, në zgjerimin e vet të fundit
en Slovenia stands ready to assist Montenegro in its path towards EU membership, Slovenian European Integration Minister Milan Cvikl said during his visit to Podgorica last month
sq Sllovenia është e gatshme të ndihmojë Malin e Zi në udhën e vet drejt anëtarësimit në BE, tha gjatë vizitës së tij në Podgoricë muajin e shkuar, ministri i integrimit ekonomik slloven, Milan Cvikl
en Croatia, Slovenia say border deal in sight
sq Kroacia, Sllovenia thonë se marrëveshja e kufirit është pranë
en Recently, the Croatian ministry of tourism and Croatian Auto Club (HAK) held a joint press conference on the " Introduction of Six-Month Tolls in the Republic of Slovenia and the Presentation of Alternative Roads "
sq Së fundmi, ministri kroat i turizmit dhe Klubi Kroat i Makinave (HAK) zhvilluan një konferencë të përbashkët për shtyp mbi " Futjen e Tarifave Gjashtëmujore në Republikën e Sllovenisë dhe Paraqitjen e Rrugëve Alternative "
en At its height, ancient Illyria encompassed the Adriatic coastline and mountainous interior of the western Balkans-- today 's Albania, Slovenia, Dalmatia, Croatia, BiH, Kosovo, Montenegro and Serbia-- including, at one point, the region of Molossa (Epirus) in northwest Greece
sq Në kulmin e saj, Iliria e lashtë përfshinte bregdetin adriatik dhe brendësinë malore të Ballkanit Perëndimor: Shqipërinë e tanishme, Slloveninë, Dalmacinë, Kroacinë, BiH, Kosovën, Malin e Zi dhe Serbinë, duke përfshirë në një pikë, rajonin e Mollosisë (Epirit) në Greqinë veriperëndimore
en Croatia 's largest confectionery, Kras, is in talks on acquiring a majority stake in Slovenia 's only chocolate manufacturer, Gorenjka
sq Prodhuesi më i madh kroat i ëmbëlsirave, Krash, është në bisedime për të blerë shumicën e aksioneve në të vetmin prodhues të çokollatës në Slloveni, Gorenjka
en Keen to see the issue of Kosovo 's final status resolved by the end of its six-month EU presidency on July ‧ st, Slovenia indicated on Monday that independence for the province, even if not full, is inevitable
sq I prirur të shohë çështjen e statusit përfundimtar të Kosovës të zgjidhur deri nga fundi i presidencës së saj gjashtë- mujore në ‧ korrik, Sllovenia tregoi të hënën se pavarësia për krahinën, edhe në se nuk është e plotë, është e pashmangëshme
en Turkey beat Slovenia to win the ‧ th Efes World Cup Basketball Tournament
sq Turqia mundi Slloveninë për të fituar Turneun e ‧ të të Kupës së Botës të Basketbollit Efes
en The ‧ th speleological camp Vjetrenica ‧ wrapped up in Ravno, Bosnia and Herzegovina (BiH), on Sunday (August ‧ th), with ‧ participants from BiH, Croatia, Poland, Slovakia, Slovenia, Romania, Serbia and France
sq Kampi i ‧ shpeleologjik Vjetrenica ‧ u mbyll të djelën ( ‧ gusht), në Ravno, Bosnje- Hercegovinë (BiH), me ‧ pjesmarrës nga BiH, Kroacia, Polonia, Sllovakia, Sllovenia, Rumania, Serbia dhe Franca
en Italy and Slovenia oppose the protected fishery area because their ships could not exploit the richer, Croatian part of the Adriatic Sea anymore without special permission
sq Italia dhe Sllovenia janë kundër zonës së mbrojtur të peshkimit sepse anijet e tyre nuk mund të shfrytëzojnë më pjesën e pasur kroate të detit Adriatik pa leje të posaçme
en Slovenia argues that documents Croatia has submitted to Brussels, including maps of their disputed common sea and land boundaries, could prejudge a settlement to their border dispute
sq Sllovenia argumenton se dokumentet që Kroacia ka paraqitur në Bruksel që përfshijnë harta të kufijve të diskuteshëm të tyre në det e në tokë. mund të paragjykojnë një zgjidhje për mosmarrëveshjen e tyre të kufirit
en TV links enabled fans sitting in studios in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Serbia, Bulgaria and Slovenia to express their sympathies to the concertgoers in Skopje
sq Lidhjet e TV mundësuan tifozët në studiot në Bosnje dhe Herzegovinë, Kroaci, Malin e Zi, Serbi, Bullgari dhe Slloveni, t' u shprehin keqardhjet e tyre shikuesve të koncertit në Shkup
en Slovenia 's roadblock has introduced a glacial chill into bilateral relations
sq Pengesa e Sllovenisë ka futur një ftohje të akullt në marrëdhëniet dypalëshe
en " Slovenia has no justified reasons for reluctance... towards Croatia 's accession to NATO, " Slovenian Prime Minister Borut Pahor told lawmakers ahead of Monday 's vote, urging them to back ratification
sq " Sllovenia nuk ka arsye të justifikuara për ngurrim... ndaj pranimit të Kroacisë në NATO, " u tha Kryeministri slloven Borut Pahor ligjvënësve përpara votimit të së hënës, duke kërkuar prej tyre ratifikimin
en The conference, organised under the motto " Together for the European Union: Contributions of the Western Balkans to a European Future ", is being co-sponsored by Slovenia and Croatia
sq Konferenca, organizuar nën moton: Së bashku për Bashkimin Evropian: Kontributet e Ballkanit Perëndimor në një të Ardhme Evropiane ", po bashkëfinancohet nga Sllovenia dhe Kroacia
Faqja e treguar 1. Found 966 dënime që përputhen fraza Slovenia.Gjetur në 2,623 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.