shqiptim: IPA: sloʊˈvin.jə sləʊˈviː.ni.ə sləʊˈviːn.jə sloʊˈvi.ni.ə /sloʊˈvin.jə/ /sləʊˈviː.ni.ə/ /sləʊˈviːn.jə/ /sloʊˈvi.ni.ə/  

Translations në shqip:

 • Sllovenia   
 • Slloveni   
  (Proper noun  )
   
  country in Europe
   
  country in Europe
   
  country in Europe

Kuptime të tjera:

 
A country in Central Europe. Official name: Republic of Slovenia, "Republika Slovenija"
 
A coastal Alpine country in southern Central Europe bordering Italy on the west, the Adriatic Sea on the southwest, Croatia on the south and east, Hungary on the northeast, and Austria on the north.

Did you mean: slovenia

Picture dictionary

Sllovenia
Sllovenia

Fraza të ngjashme, në fjalorin anglisht shqip. (1)

slovenia
sllovenia

Shembull fjali me "Slovenia", memorie përkthimi

add example
en Slovenia urged Macedonian authorities to investigate the incidents and punish those responsible
sq Sllovenia i kërkoi autoriteteve maqedonase të hetojnë incidentet dhe të ndëshkojnë ata që janë përgjegjës
en Auto clubs from Italy, Austria and Germany are asking Slovenia to introduce cheaper permits for one week and one month rather than retain the Swiss model
sq Klubet e makinave nga Italia, Austria dhe Gjermania po i kërkojnë Sllovenisë të fusi leje më të lira për një javë dhe një muaj se sa të mbajë modelin svicerian
en They believe the current toll system to be an unfair burden on foreign motorists-- especially tourists-- passing through Slovenia
sq Ata besojnë se sistemi aktual i tarifës është një barrë e padrejtë për automobilistat e huaj-- veçanërisht turistët-- që kalojnë nëpërmjet Sllovenisë
en BiH 's main trade partners were Croatia, Serbia-Montenegro, Slovenia and Italy
sq Partnerët kryesorë tregtarë të BiH qenë Kroacia, Serbi- Mali i Zi, Sllovenia dhe Italia
en Enter the Balkan countries-- in ‧ it was Bulgaria, Romania, Slovakia and Slovenia, followed by Croatia and Albania in
sq Nga vendet e Ballkanit-- më ‧ hynë Bullgaria, Rumania, Sllovakia e Sllovania, të pasuara nga Kroacia e Shqipëria më
en For him, " more realistic are the discussions in NATO on how to prevent the abuse of NATO and its basic values, in this case by Greece and Slovenia towards Macedonia and Croatia. "
sq Për të, " më realiste janë diskutimet në NATO mbi atë se si të parandalohen abuzimet me NATO- n dhe vlerat e saj bazë, në këtë rast, nga Greqia dhe Sllovenia ndaj Maqedonisë dhe Kroacisë. "
en This year brought together participants from Serbia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia
sq Ky vit mblodhi së bashku pjesëmarrës nga Serbia, Bosnje dhe Herzegovina dhe Sllovenia
en While Slovenia has adopted the euro, Lithuania has been asked by the European Commission in Brussels to wait
sq Ndërsa Sllovenia ka futur euron, Lituanisë i është kërkuar nga Komisioni Evropian në Bruksel të presë
en The Promohotel ‧ exhibition brings together about ‧ tourism and catering equipment employees, as well as producers of furniture and other interior design items from Croatia, Italy, Slovenia, Hungary, Germany, Austria and Serbia
sq Ekspozita Promohotel ‧ mbledh së bashku rreth ‧ punonjës të turizmit dhe të pajisjeve të furnizimit me ushqime si edhe prodhues mobiljesh dhe objekte modelesh veshjesh të brendshme nga Kroacia, Italia, Sllovenia, Hungaria, Gjermania, Austria dhe Serbia
en Spanish Foreign Minister Miguel Angel Moratinos, at an EU ministers ' meeting in Slovenia on March ‧ th, requested the implementation of international law in the matter
sq Ministri i jashtëm spanjoll Migel Angel Moratinos, në një mbledhje të ministrave të BE mbajtur në Slloveni në ‧ ars, kërkoi zbatimin e ligjit ndërkombëtar në këtë çështje
en Among the countries of the former Yugoslavia, Slovenia had the highest ranking ‧ st place, with ‧ points
sq Midis vendeve të ish Jugosllavisë, Sllovenia kishte renditjen më të lartë, e ‧ ta, me ‧ pikë
en The Slovenian indictment reportedly alleges that Trifunovic ordered Popov to reinstate JNA control over a border crossing between Austria and Slovenia
sq Padia sllovene njoftohet se pretendon se Trifunoviç urdhëroi Popov që të rivendosë kontrollin e UPJ- së mbi një kalim kufitar midis Austrisë dhe Sllovenisë
en Confirming he had received Slovenia 's position, Rehn said on May ‧ th that he would analyse it in detail and would hold further talks with the Croatian and Slovenian foreign ministers within the next few weeks
sq Duke konfirmuar se kishte marrë qëndrimin e Sllovenisë, Rehn tha në ‧ maj se ai do ta analizonte atë në hollësira dhe do të mbante bisedime të tjera me minstrat e jashtëm kroat e slloven brenda pak javëve të ardhëshme
en When he was arrested in Slovenia in February ‧ imaj was a member of Kosovo 's Parliament and head of the PDK 's public relations department, acting also as party spokesman
sq Kur u arrestua në Slloveni në shkurt ‧ imaj ishte anëtar i parlamentit të Kosovës dhe kreu i departamentit të marrëdhënieve publike të PDK, duke vepruar njëkohësisht si zëdhënës i partisë
en Dragin, discussing the incident at Slovenia 's Krsko nuclear power station earlier in the week, said Serbia 's system collects data on radiation from ten stations throughout the country every half hour
sq Dragin, duke diskutuar incidentin në centralin bërthamor të Krcko n ë Slloveni, më parë këtë javë, tha se sistemi i Serbisë mbledh të dhënat mbi rrezatimin nga dhjetë stacione anembanë vendit çdo gjysmë ore
en " In the interests of persons implicated and countries concerned, the allegations should be thoroughly investigated and the truth must be revealed, " Darja Lavtizar-Bebler of Slovenia said
sq " Në interes të personave të përfshirë dhe vendeve të interesuar, akuzat duhet të hetohen tërësisht dhe e vërteta duhet të nxirret, " tha Darja Lavtizar- Bebler e Sllovenisë
en The ‧ year-old Katanec, who led Slovenia to the ‧ uropean Championship finals and ‧ orld Cup tournament, sealed a two-year contract
sq Katanec ‧ vjeç, i cili shpuri Slloveninë në finalet e kampionatit evropian ‧ dhe në turneun e kupës botërore ‧ nënshkroi një kontratë dy- vjeçare
en The show is part of CrossRadio, an innovative collaboration among eight independent radio stations from Bosnia, Croatia, Serbia and Slovenia
sq Programi është pjesë e CrossRadio, një bashkëpunim i ri ndërmjet tetë stacioneve të pavarura radiosh nga Bosnja, Kroacia, Serbia dhe Sllovenia
en Croatia favours a bilateral resolution, while EU member Slovenia wants the issue settled through Zagreb 's EU accession talks
sq Kroacia favorizon një zgjidhje të ndërsjelltë ndërsa Sllovenia, anëtare e BE, do që çështja të zgjidhet nëpërmjet bisedimeve të pranimit në BE të Zagrebit
en The United States is expected to announce its formal recognition of the province shortly afterwards, to be followed immediately by Switzerland, Iceland and Norway and then by a group of countries-- including Turkey, Macedonia, Albania Montenegro, Croatia and Slovenia
sq Shtetet e Bashkuara pritet të njoftojë njohjen e vet zyrtare të krahinës menjëherë më pas duke u pasuar menjëherë nga Zvicra, Islanda dhe Norvegjia dhe pastaj një grup vendesh që përfshijnë Turqinë, Maqedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi, Kroacinë dhe Slloveninë
en Party Urges Croatian Government to Rescind Border Agreement With Slovenia
sq Një parti i bën thirrje qeverisë kroate të anullojë marrëveshjen kufitare me Slloveninë
en Aside from Slovenia, Croatia is the only state from the former Yugoslav republic to have won a medal at the Winter Olympics, doing so at its first appearance in ‧ when the games were held at Lillehammer
sq Bashkë me Slloveninë, Kroacia është i vetmi vend nga republikat ish- jugosllave që ka fituar medalje në Olimpiadën Dimërore, në paraqitjen e parë të saj më ‧ kur lojrat u zhvilluan në Lilehamer
en Slovenia 's president said on Monday that Kosovo citizens should enjoy freedom of movement within Europe
sq Presidenti i Sllovenisë tha të hënën se shtetasit e Kosovës duhet të gëzojnë lirinë e lëvizjes brenda Europës
en The two-day event, which wrapped up on Sunday (June ‧ th) featured participants from Macedonia, Serbia, Slovenia and Bulgaria
sq Veprimtaria dy- ditore e cila u mbyll të dielën ( ‧ qershor) kishte pjesëmarrës nga Maqedonia, Serbia, Sllovenia dhe Bullgaria
en It was a major media event for Croatia, covered by five foreign television networks-- from Austria, Germany, Slovenia and Sweden, as well as the Eurosport channel
sq Ishte një ngjarje e madhe e medias për Kroacinë, mbuluar nga pesë rrjete të huaj televizivë, nga Austria, Gjermania, Sllovenia dhe Suedia si edhe nga kanali Eurosport
Faqja e treguar 1. Found 966 dënime që përputhen fraza Slovenia.Gjetur në 1,5 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.