shqiptim:  

Translations në Shqip:

  • film   
    (  m)
     
    motion picture
  • cipë   
  • filmi   
  • kino   

Kuptime të tjera:

 
To capture a motion picture onto film.
 
(photography) A medium used to capture images in a camera.
 
to record a motion picture
 
A thin covering layer, often about something temporarily deposited on the surface.
 
To record a motion picture on photographic film
 
photographic film
 
A thin flexible strip of cellulose coated with a photographic emission, used in cameras to make negatives and transparencies, capture motion pictures, etc.
 
To become covered by a thin layer.
 
A motion picture.
 
thin layer
 
A thin layer of some substance.
 
A sequence of animated images.

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (2)

Film Grain
Kokërrzimi i filmit
film producer
producent filmi

    Trego lakim

Shembull fjali me "film", memorie përkthimi

add example
en Italian film star Claudia Cardinale (left) received a Lifetime Achievement Award at TIFF. [ Gabriel Petrescu/SETimes ]
sq Ylli i filmit italian Klaudia Kardinale (majtas) mori në TIFF çmimin e karierës. [ Gabriel Petresku/SETimes ]
en " This is proof that the Sarajevo Film Festival is becoming one of the most important cultural events in the region, and it is important that artists from the region are accepting this festival as their own, " Merima Spahic, a journalist for the Serbian news agency Beta, said
sq " Kjo është dëshmia se Festivali i Filmit të Sarajevës po bëhet një nga ngjarjet kulturore më të rëndësishme në rajon dhe është e rëndësishme që artistët e rajonit po e pranojnë këtë festival si të vetin, " u shpreh Merima Spahiç, një gazetar i agjencisë së lajmeve serbe Beta
en Audio story: Sarajevo celebrates film
sq Audio: Sarajeva kremton filmin
en An East End Film Festival award goes to Romanian director Bobby Paunescu
sq Një çmim i Festivalit të Filmit East End i shkon regjizorit rumun Bobi Paunesku
en The Turkish Embassy in Bucharest and the DaKino Foundation launched the Festival of Turkish Films, which is taking place in the capital of Romania from ‧ arch to ‧ pril
sq Ambasada turke në Bukuresht dhe Fondacioni DaKino filluan Festivalin e Filmave Turq, i cili është duke u zhvilluar në kryeqytetin e Rumanisë nga ‧ mars deri më ‧ prill
en To date, through the efforts of Cinelink ‧ films have been made-- two of which will appear in this year 's Competition Programme
sq Deri tani, nga përpjekjet e Cinelink ‧ filma janë realizuar-- dy prej tyre do të shfaqen këtë vit në Programin e Konkurrimit
en Saying it was for BiH, Bosnian director Danis Tanovic presented his Oscar award to the crowd attending the ‧ th Film Festival in Sarajevo, which took place from ‧ ugust to ‧ ugust
sq Duke thënë se çmimi ishte për BiH, regjisori boshnjak Danis Tanoviç ia paraqiti shpërblimin e tij të Oskar- it, turmës që ndiqte festivalin e ‧ të të filmit në Sarajevë, i cili u zhvillua nga ‧ në ‧ gusht
en This year, the award for best director went to Israel 's Pini Tagver, for his film " Weitzman St. No ‧ "
sq Këtë vit, çmimi për regjizorin më të mirë ju dha Pini Tagver të Izraelit për filmin e tij " Rruga Uaitzman, nr ‧ "
en The fourth edition of the International Science Film Festival opened in Athens on May ‧ th
sq Edicioni i katërt i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Shkencor u hap në Athinë më ‧ maj
en Bulgarian animator Milen Vitanov won a special jury award at the International Animated Film Festival held in France from June ‧ th to Friday (June ‧ th
sq Kartonisti bullgar Milen Vitanov fitoi një çmim të posaçëm të jurisë në festivalin ndërkombëtar të filmit vizatimor mbajtur në Francë nga ‧ qershor deri të premten ( ‧ qershor
en The film, by Swiss director Andrea Staka, was produced in Switzerland, Gemany and Bosnia and Herzegovina (BiH
sq Filmi nga regjizori zviceran Andrea Staka u prodhua në Zvicër, Gjermani dhe Bosnjë dhe Herzegovinë (BiH
en The film, shot in France by the Italian director Giacomo Battiato, is based on real events
sq Filmi, xhiruar në Francë nga regjizori italian Giacomo Battiato, është i bazuar në ngjarje reale
en A short film from Romania won the Palme d'Or at the ‧ st Cannes Film Festival
sq Një film i shkurtër nga Rumania fitoi Palmën e Artë në festivalin e ‧ të të filmit të Kanës
en Film critics welcome their " melting pot " approach
sq Kritikët e filmit e përshëndesin mënyrën e tyre të " vendit ku përzihen rraca të ndryshme "
en The Love Is Folly film festival was held between ‧ ugust and ‧ eptember in Varna, Bulgaria
sq Festivali i filmit Dashuria është Marrëzi u mbajt nga ‧ gusht në ‧ shtator në Varna, Bullgari
en The executive director of Bulgaria'sBoyana Film, Evgeni Mihailov, arrived in Macedonia on ‧ une to meet with Culture Minister Blagoja Stefanovski
sq Drejtori ekzekutiv i Boyana Film të Bullgarisë, Evgeni Mihailov, arriti në Maqedoni në ‧ qershor për t' u takuar me ministrin e kulturës Blagoja Stefanovski
en The Yugoslav Film Library is officially rated as the third most important film institution, recently celebrating ‧ years of film in Serbia
sq Libraria e Filmit Jugosllav që zyrtarisht është renditur si institucioni i tretë më i rëndësishëm filmik, festoi tani së fundmi ‧ vjetorin e filmit në Serbi
en Kosovo 's documentary and short film festival, Dokufest, was listed among the world 's ‧ best festivals by US critic AJ Schnack on Thursday (February ‧ th
sq Festivali i dokumentarit dhe filmit të shkurtër, Dokufest i Kosovës u rendit mes ‧ festivaleve më të mirë të botës nga kritiku i SHBA AJ Shnak të enjten ( ‧ shkurt
en After a long stagnation, the Bulgarian film industry is back on track
sq Pas një amullie të gjatë, industria bullgare e filmit është bërë sërish aktive
en Groundbreaking works by filmmakers in the region will be shown within the Balkan Survey programme, while Greek films produced during the past ‧ months will be presented in the Greek Films ‧ section
sq Veprat novatore të prodhuesve të filmave në rajon do të shfaqen brenda programit Studimi i Ballkanit, ndërsa filmat grekë të prodhuar gjatë ‧ muajve të kaluar do të paraqiten në seksionin e Filmave Grekë
en SE Times: Hollywood producers are interested in shooting a film about Radio ‧ and its battle against Milosevic 's regime
sq SE Times: Prodhues të Hollivudit janë të interesuar të xhirojnë një film në lidhje me Radio ‧ dhe luftën e saj kundër regjimit të Millosheviçit
en The Croatian-Slovenian co-production Buzzing in The Head (Zujanje U Glavi) won special awards for best photography and editing at the International Mediterranean Film Festival in Cologne
sq Bashkëpunimi kroato- slloven Gumëzhima në Kokë (Zujanje U Glavi) fitoi çmimet e posaçme për fotografinë më të mirë dhe redaktimin në Festivalin Ndërkombëtar Mesdhetar të Filmit në Këln
en New wave film wins big at TIFF
sq Filmi i valës së re fiton me bujë në TIFF
en The focus is on independent films
sq Fokusi është në filmat e pavarur
Faqja e treguar 1. Found 1467 dënime që përputhen fraza film.Gjetur në 4,521 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.