shqiptim:  

Translations në Shqip:

  • film   
    (  m)
     
    motion picture
  • cipë   
  • filmi   
  • kino   

Kuptime të tjera:

 
To capture a motion picture onto film.
 
(photography) A medium used to capture images in a camera.
 
to record a motion picture
 
A thin covering layer, often about something temporarily deposited on the surface.
 
To record a motion picture on photographic film
 
A thin flexible strip of cellulose coated with a photographic emission, used in cameras to make negatives and transparencies, capture motion pictures, etc.
 
photographic film
 
To become covered by a thin layer.
 
A motion picture.
 
thin layer
 
A thin layer of some substance.
 
A sequence of animated images.

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (2)

Film Grain
Kokërrzimi i filmit
film producer
producent filmi

    Trego lakim

Shembull fjali me "film", memorie përkthimi

add example
en Croatia held an international festival of animated films in Zagreb from ‧ une to ‧ une
sq Kroaci zhvilloi një festival ndërkombëtar të filmave vizatimorë në Zagreb nga ‧ deri më ‧ qershor
en Istanbul hosted the Istancool festival of art, design, fashion, literature, film, music and ideas from Friday (July ‧ nd) to Sunday
sq Stambolli priti festivalin e artit, skicimit, modës, letërsisë, filmit, muzikës dhe ideve, Istancool, nga e premtja ( ‧ korrik) deri të dielën
en The eight-day forum features ‧ films from ‧ countries, mainly from Southeast Europe
sq Veprimtaria tetë- ditore do të shfaqë ‧ filma nga ‧ vende kryesisht prej Europës juglindore
en Filipovic hoped his friend 's award would draw public attention to Bosnian filmmaking and might help attract foreign film producers to Bosnia
sq Filipoviç shpreson se çmimi i mikut të tij do të tërheqë vëmendjen e publikut ndaj prodhimit të filmave në Bosnje dhe mund të ndihmojë për të sjellë në Bosnje prodhuesit e huaj të filmave
en Originating as a gesture of hope and defiance amid the brutality of conflict in Bosnia and Herzegovina (BiH), it has grown to become a major international cinematic event-- a key venue for new films from Southeast Europe
sq Duke filluar si një shenjë e shpresës dhe sfidës mes brutalitetit të konfliktit në Bosnjë- Hercegovinë (BiH), ai është zgjeruar për t' u bërë një veprimtari kryesore kinematografike ndërkombëtare-- një vend kryesor për filmat e rinj nga Europa Juglindore
en Why do you think I want you to film me, Bud?
sq Pse mendon ti që unë dua që të më filmosh Bud?
en The Serbian film " We are Angels ‧ " and Macedonina 's " Balkankan " both brought in more viewers than the average Croatian production
sq Filmi serb " Ne qemë ëngjëj ‧ " dhe ai maqedonas " Balkankan " patën të dy më tepër shikues se sa mesatarja e prodhimit kroat
en She has told reporters that she hopes the film will be a " wake-up call " for the international community to stop fighting around the world
sq Ajo u ka thënë gazetarëve se shpreson që filmi të jetë një " zile zgjimi " për komunitetin ndërkombëtar për të ndalur luftrat anembanë botës
en Also this week: a new film on the search for Karadzic opens in theatres
sq Gjithashtu këtë javë: del në kinema një film i ri për kërkimin për Karaxhiç
en The event is a joint initiative of the Municipality of Athens, the Embassy of Austria, the Athens School of Fine Arts, the Greek Film Archive and the Goethe Institute
sq Veprimtaria është një nismë e përbashkët e bashkisë së Athinës, ambasadës së Austrisë, Shkollës së Arteve të Bukura të Athinës, Arkivës së filmit Grek dhe Institutit Gëte
en Rain did n't keep the ‧ th annual Sarajevo Film Festival from being the biggest yet, and BiH filmmakers joined foreign directors in screening their work and participating in discussions and projects
sq Shiu nuk pengoi që Festivali i ‧ të vjetor i Filmit i Sarajevës të ishte më i madhi deri tani ndërsa prodhuesit e filmit të BiH- së u bashkuan me rregjizorë të huaj në shfaqjen e veprave të tyre dhe në pjesëmarrjen në diskutime dhe projekte
en The film received the prizes for Best Narrative Feature, Best Director, Best Screenplay and Best Cinematography
sq Filmi mori çmimet për skenarin më të mirë, regjizorin më të mirë, përshkrimin më të mirë dhe kinematografinë më të mirë
en Film director Jules Dassin died in Greece on Monday (March ‧ st) at the age of
sq Regjisori Zhyl Dasën vdiq në Greqi të hënën ( ‧ mars) në moshën ‧ vjeç
en The joint Croatia-Bosnia and Herzegovina production " Buick Riviera " won Best Film and the FIPRESCI (International Federation of Film Critics) Prize at the ‧ th Sarajevo Film Festival (SFF
sq Produksioni i përbashkët kroat dhe boshnjak " Buick Riviera " fitoi çmimin Filmi më i Mirë dhe çmimin FIPRESCI (Kritikat e Filmit të Federatës Ndërkombëtare) në Festivalin e ‧ të Filmit të Sarajevës (SFF
en The Berlin Film Festival features a German movie about the work of the ICTY. [ Getty Images ]
sq Festivali i filmit në Berlin shfaq një film gjerman rreth punës së ICTY. [ Getty Images ]
en Attendees wait in the rain to enter the ‧ th Sarajevo Film Festival, which opened Friday ( ‧ ugust
sq Spektatorët presin në shi për të hyrë në festivalin e ‧ të të filmit në Sarajevë i cili u hap të premten ( ‧ gusht
en Now in its ‧ th year, the SFF has become the largest and the most important event for film professionals in this part of Europe
sq Tani në vitin e saj të ‧ të, SFF është bërë veprimtaria më e rëndësishme për profesionistët e filmit në këtë pjesë të Europës
en Those were short films rather than reports and features
sq Këto ishin filma të shkurtër më shumë se reportazhe
en Presently, there are ‧ members from various countries which include some of the best known names in the arts and science: French film director Tony Gatlif, two-time Oscar winner Michael Caine, British historian Grattam Hakson, Finnish writer Veijo Baltzar, Heidelberg University professor Romani Rose and painter Bruno Morelli
sq Tani ka ‧ anëtarë të RAAS- it nga vende të ndryshme, që përfshijnë disa nga emrat më të njohur në arte dhe shkencë: regjisorin e filmit francez Toni Gatlif, fituesin dy herë të Oskarit Majkëll Kein, historianin britanik Gratam Hakson, shkrimtarin finlandez Veijo Baltzar, profesorin e Universitetit të Heidelbergut Romani Rose dhe piktorin Bruno Moreli
en Permeti and Paskaljevic filmed on location in Serbia (Vojvodina province and Belgrade) and three Albanian cities (Mat, Tirana and Durres), as well as in Italy and along the Adriatic coast
sq Përmeti dhe Paskaljeviç filmuan në vende në Serbi (krahina e Vojvodinës dhe Beograd) dhe në tre qytete shqiptare (Burrel, Tiranë dhe Durrës) dhe gjithashtu në Itali dhe përgjatë bregdetit adriatik
en Turkish film speaks volumes
sq Filmi turk flet shumë
en Croatian multimedia artist Helena Bulaja 's cartoon Regoch won the award for best short animated film at the ‧ th International Family Film Festival in Hollywood, California
sq Filmi i animuar i artistes kroate të multimedias Helena Bulaja, Regoch fitoi çmimin për filmin më të mirë të shkurtër të animuar në festivalin e ‧ të ndërkombëtar në Hollivud, Kaliforni
en The International Critics ' Week Grand Prize went to Bosnian director Aida Begic 's first film, " Snow ", a Bosnia and Herzegovina-Germany-France-Iran co-production
sq Çmimi i madh i kritikëve ndërkombëtarë ju dha regjisores boshnjake Aida Begiç për filmin e saj të parë " Dëbora ", një bashkëprodhim i Bosnje dhe Herzegovinës, Gjermanisë, Francës dhe Iranit
en Croatian director Arsen Anton Ostojic 's movie " A Wonderful Night in Split " won four awards at this year 's edition of the RiverRun International Film Festival held in Winston-Salem, North Carolina, from ‧ arch to ‧ arch
sq Filmi i regjizorit kroat Arsen Anton Ostojiç " Një natë e mrekullueshme në Split " fitoi katër çmime në edicionin e sivjetëm të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të RiverRun, mbajtur në Uinston- Salem, Karolina e Veriut, SHBA nga ‧ në ‧ mars
en Romanian director Cristi Puiu 's " The Death of Mister Lazarescu " won the Best Feature Film award at the ‧ th international Trieste Film Festival
sq " Vdekja e zotit Lazaresku " e regjizorit rumun Kristi Puiu fitoi çmimin e filmit më të mirë në festivalin e ‧ të ndërkombëtar të Triestes
Faqja e treguar 1. Found 1467 dënime që përputhen fraza film.Gjetur në 2,339 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.