shqiptim:  

Translations në shqip:

  • film   
    (  m)
     
    motion picture
  • cipë   
  • filmi   
  • kino   

Kuptime të tjera:

 
To capture a motion picture onto film.
 
(photography) A medium used to capture images in a camera.
 
to record a motion picture
 
A thin covering layer, often about something temporarily deposited on the surface.
 
To record a motion picture on photographic film
 
photographic film
 
A thin flexible strip of cellulose coated with a photographic emission, used in cameras to make negatives and transparencies, capture motion pictures, etc.
 
To become covered by a thin layer.
 
A motion picture.
 
thin layer
 
A thin layer of some substance.
 
A sequence of animated images.

Fraza të ngjashme, në fjalorin anglisht shqip. (2)

Film Grain
Kokërrzimi i filmit
film producer
producent filmi

    Trego lakim

Shembull fjali me "film", memorie përkthimi

add example
en The film " ‧ onths ‧ eeks and ‧ ays " by Romanian director Christian Mungiu won the Goya Award for Best European Film in Madrid on Sunday (February ‧ st
sq Filmi " ‧ muaj ‧ javë dhe ‧ ditë " nga regjisori rumun Kristian Mungiu fitoi Çmimin Goja për Filmin më të Mirë Europian në Madrid të dielën ( ‧ shkurt
en The film, Distant (Uzak), was directed by Nuri Bilge Ceylan
sq Filmi " I largët " (Uzak), kishte për regjisor Nuri Bilge Ceylan
en Award-winning films from other European and foreign film festivals will be shown as part of the event
sq Filma që kanë fituar çmime në festivale të tjerë të filmit Europianë dhe të huaj do të shfaqen si pjesë e veprimtarisë
en Film and theatre programmes, as well as public panels, will also be held
sq Do të mbahen gjithashtu programe teatrore si edhe panele publike
en The Agon Thessaloniki Cinema Museum opened on ‧ pril, screening films on archaeology, ethnography and folklore of the Mediterranean region
sq Muzeu i Kinemasë Agon Selanik u hap më ‧ pril, duke shfaqur filma mbi arkeologjinë, etnografinë dhe folklorin e rajonit të Mesdheut
en The Serbia-Montenegro Contemporary Film festival opened in Oslo, Norway, on ‧ ecember with the screening of Emir Kosturica 's " Life is a Miracle "
sq Festivali i filmit bashkëkohor të Serbi- Malit të Zi u hap në Oslo, Norvegji në ‧ dhjetor me filmin e Emir Kushturicës " Jeta është një mrekulli "
en During the festival the audience votes for its favourite film
sq Gjatë festivalit shikuesit votuan për filmin e tyre të preferuar
en " Film does n't need words, " said festival co-ordinator Ranko Milanovic-Blank
sq " Filmi nuk ka nevojë për fjalë, " tha koordinatori i festivalit Ranko Milanoviç- Blank
en Australian director Sarah Watts ' movie " Look Both Ways " won the award for best film at the ‧ th International Motovun Film Festival, which ended in Motovun, Croatia, on Friday ( ‧ uly
sq Filmi i regjizorit australian Sarah Watts " Analizo të Dyja Variantet " fitoi çmimin për filmin më të mirë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Motovun, Kroaci, të premten ( ‧ korrik
en Lithuanian director Arunas Matelis ' documentary " Before Flying Back to the Earth The Three Rooms " won the Big Stamp Award at the ‧ nd International Documentary Film Festival " ZagrebDox ", held in the Croatian capital from ‧ ebruary to ‧ ebruary
sq Dokumentari i regjizorit lituanez Arunas Matelis " Përpara se të ktheheshin në tokë " fitoi çmimin e Pullës së Madhe në festivalin e dytë ndërkombëtar të filmit dokumentar të Zagrebit, " ZagrebDox ", mbajtur në kryeqytetin kroat nga ‧ në ‧ shkurt
en Mirela Oprisor was named best actress for her role in Romanian film Tuesday, After Christmas
sq Mirela Oprisor u quajt aktorja më e mirë për rolin e saj në filmin rumun Të martën, pas Krishtlindjeve
en Also in news this week: US film director Stan Dragoti will promote a positive image of Kosovo, and two competitors from Serbia won a traditional street race in Sarajevo
sq Gjithashtu në lajmet e kësaj jave: regjisori i filmit i SHBA Sten Dragoti do të promovojë një imazh pozitiv të Kosovës dhe dy konkurentë nga Serbia fituan një garë tradicionale të rrugës në Sarajevë
en The ‧ minute film, which deals with the recent security crisis in Macedonia and Kosovo, beat out ‧ other films from ‧ countries
sq Filmi prej ‧ minutash, i cili trajton krizën e sigurisë gjatë kohëve të fundit në Maqedoni dhe Kosovë, mposhti ‧ filma të tjerë nga ‧ vende
en Culture and Sports: Grand prize goes to Chilean movie at Romanian film festival
sq Kulturë dhe sporte: Çmimi i madh shkon te filmi kilian në festivalin e filmit të Rumanisë
en He won the award for his short film, Run Rabbit Run (Bezi Zeko Bezi
sq Ai e fitoi shpërblimin për filmin e tij me metrazh të shkurtër " Vrapo lepur, vrapo " (Bezi Zeko Bezi
en It will screen a total of ‧ foreign and ‧ erbian films
sq Ai do të regjistrojë një total prej ‧ filmash të huaj dhe ‧ filma serbë
en Two Romanian feature films were screened at the New Europe Film Season festival, held in London from ‧ eptember to ‧ eptember
sq Dy filma rumunë me metrazh të gjatë u paraqitën në festivalin e Sezonit të Filmit të Ri Europian, të zhvilluar në Londër nga ‧ shtator deri më ‧ shtator
en The coming film depicts the history of two couples, Albanian and Serbian, who both yearn to emigrate to the inhospitable EU
sq Filmi i ardhshëm përshkruan historinë e dy çifteve, një shqiptar e një serb që digjen të dy nga dëshira të emigrojnë në BE jomikpritëse
en He had been filming the police as they stopped a vehicle containing two DUI members of parliament
sq Ai kishte filmuar policinë teksa ndalonte një makinë që mbante dy anëtarë të parlamentit të BDI
en The ‧ th annual Palic European Film Festival was held in Serbia between July ‧ th and July ‧ th
sq Festivali i ‧ të vjetor i filmit evropian Paliç u mbajt në Serbi nga ‧ deri ‧ korrik
en There 's no marginalisation, " said documentary programme selector and film critic Howard Feinstein
sq Nuk ekziston asnjë përjashtim, " tha përzgjedhësi i programit të dokumentarëve dhe kritiku i filmit Hauërd Feinshtajn
en Contributors from Russia, the US, Poland, France, Germany, Hungary, Canada and Serbia will take part in the International Festival of Underwater Films and Photography in Pancevo, Serbia
sq Kontribues nga Rusia, SHBA, Polonia, Franca, Gjermania, Hungaria, Kanadaja dhe Serbia do të marrin pjesë në festivalin ndërkombëtar të filmit dhe fotografisë së nënujit në Pançevo, Serbi
en The ANCRT has encouraged the TV stations to work together in order to fill the vacuum of programmes and films created after the law took effect
sq KKSHRT ka inkurajuar stacionet e TV të punojnë së bashku me qëllim që të mbushin vakumin e programeve dhe filmave që u krijua pasi hyri në veprim ligji
en This year 's SFF offers a diverse selection of ‧ films-- mostly independent productions-- by artists around the world
sq Këtë vit FFS ofron një seleksion të ndryshëm prej ‧ filmash-- prodhime më shumë të pavarura-- nga artistë nga e gjithë bota
en Also in sports and cultural news: Belgrade hosts an international documentary film festival and the Skopje Book Fair beckons readers in the capital
sq Gjithashtu në lajmet sportivë dhe kulturorë: Beogradi organizon një festival ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe Panariri i Librit i Shkupit tërheq lexuesit në kryeqytet
Faqja e treguar 1. Found 1467 dënime që përputhen fraza film.Gjetur në 2,236 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.