Translations në Gjermanisht:

  • ganze zahl   

Shembull fjali me "numrat e plotë", memorie përkthimi

add example
Njerit- ujq janë te bezdisur kur Hëna s' është e plotë
Werwölfe sind eine schreckliche Plage während des ersten Vollmonds
Po, të gjitha e duam njëra tjetrën dhe bëjmë orgjira kur është hëna e plotë
Ja, wir alle lieben uns und haben Orgien unter dem Neumond
mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij detyrimi ;
da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist ,
mbasi popujt e Kombeve të Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut , në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në liri të plotë ;
da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte , an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben , den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern ,
Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore .
Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein .
Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në të cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit të tij .
Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft , in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist .
Kagero, rene ne malet e Totomi. dhe Gennosuke i Koga, prijes i Manjidani... rene ne bregun e Suruga
Kagero, gefallen in den Bergen von Totomi. und Gennosuke von den Koga, Anführer von Manjidani... gefallen am Ufer von Suruga
Më duket se është e interesuar
Dass Elin vielleicht Interesse hat.Sie findet dich cool
E kam bërë pse brengosem për ty
Ich hab mir Sorgen um dich gemacht
" Ose vdes për gjakun e tjerve kur dielli perendon
" Oder er begehrt das Blut eines anderen, wenn die Sonne untergeht
E dëgjuam zërin
Wir haben ein Geräusch gehört
Të mbijetuarin e fundit që e gjetëm ishte dy muaj më parë
Den letzten Überlebenden trafen wir vor ‧ Monaten
Robi, nuk i ke lexuar letrat e mia?
Hast du meine Briefe nicht gelesen?
Dhe është e vetmja gjë që e mban " terrin " aty ku duhet të rrijë
Und die ist das einzige, welche die Dunkelheit... da hält, wo sie hingehört
E shikon, të thashë
Seht ihr, ich hab' s gesagt
Faqja e treguar 1. Found 2174 dënime që përputhen fraza numrat e plotë.Gjetur në 6,945 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.