Translations në gjermanisht:

  • ganze Zahl   
  • ganze zahl   

Shembull fjali me "numrat e plotë", memorie përkthimi

add example
sq mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij detyrimi ;
de da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist ,
sq Po, të gjitha e duam njëra tjetrën dhe bëjmë orgjira kur është hëna e plotë
de Ja, wir alle lieben uns und haben Orgien unter dem Neumond
sq mbasi popujt e Kombeve të Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut , në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në liri të plotë ;
de da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte , an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben , den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern ,
sq Njerit- ujq janë te bezdisur kur Hëna s' është e plotë
de Werwölfe sind eine schreckliche Plage während des ersten Vollmonds
sq Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore .
de Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein .
sq Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në të cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit të tij .
de Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft , in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist .
sq Yashamaru, rene ne malet e lse
de Yashamaru, gefallen in den Bergen von Ise
sq Ai nuk... ai nuk e di se ç' të bëjmë tani
de Er... er weiß nicht, was wir als nächstes tun sollen
sq Sipas ligjit te ketij vendi. te gjitha te drejtat e tij jan hequr
de Nach dem Gesetz dieses Landes. alle seine Rechte wurden weggebracht
sq Në mashkullin para vetes shoh djaloshin që e kam njohur dikur
de Ich sehe in dem Mann vor mir den Jungen, den ich einst kannte
sq Rezidenca verore e M- së
de Ms Sommerresidenz
sq Nëse nuk e nxjerrim plumbin sa më parë, Mund të zhvillohet gangrena
de Wenn man das Projektil nicht gleich entfernt, wird sie gangräneszieren
sq Kam sytë e një gjeraqinë dhe veshët e një dhelpre
de Ich habe die Augen eines Habichts und die Ohren eines Fuchses
sq Ne rregull. Ju e dini se nqs e bejme kete, do te futemi ne lufte lufton CIA- n
de Ok, ihr alle wisst, wenn wir das durchziehen, führen wir einen Krieg gegen die Central Intelligence Agency
sq Kërkimin qëndron mbi buzë e një thikë
de Eure Fahrt steht auf Messers Schneide
sq Herën e fundit që bëra pap- testin, doktorit iu desh të përdorte dorashka lëkure dhe darë
de Das letzte Mal, als ich einen Abstrich hatte,... brauchte der Typ Lederhandschuhe und eine Austernschale
Faqja e treguar 1. Found 2174 dënime që përputhen fraza numrat e plotë.Gjetur në 2,425 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.