Translations në Gjermanisht:

  • ganze zahl   

Shembull fjali me "numrat e plotë", memorie përkthimi

add example
sq mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij detyrimi ;
de da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist ,
sq mbasi popujt e Kombeve të Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut , në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në liri të plotë ;
de da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte , an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben , den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern ,
sq Po, të gjitha e duam njëra tjetrën dhe bëjmë orgjira kur është hëna e plotë
de Ja, wir alle lieben uns und haben Orgien unter dem Neumond
sq Njerit- ujq janë te bezdisur kur Hëna s' është e plotë
de Werwölfe sind eine schreckliche Plage während des ersten Vollmonds
sq Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore .
de Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein .
sq Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në të cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit të tij .
de Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft , in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist .
sq Në verën e ‧ ishin në dyert e Australisë
de Im Sommer des Jahres ‧ standen sie auf der Schwelle von Australien
sq E unë isha major i kalorësisë
de Das sagte ich bereits!Da war ich Fahnenjunker der vierten leichten Kavallerie
sq Por ju djema jeni familja ime e vërtet
de Aber ihr Jungs seid meine nächste Familie
sq E pra, e keni gjetur
de Nun, ihr habt ihn gefunden
sq Pse po e bën këtë?
de Wieso macht ihr das?
sq E bëj gjithmonë
de Das mach ' ich immer
sq Mendoni se ajo është e vetmja që dimë?
de Als ob wir uns den ganzen Tag schminken!
sq Locke... e di arsyen pse e zvarriti Richardin në xhungël?
de Locke... weißt du, warum er Richard in den Dschungel verschleppt hat?
Faqja e treguar 1. Found 2174 dënime që përputhen fraza numrat e plotë.Gjetur në 2,591 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.