Translations në Gjermanisht:

  • ganze zahl   

Shembull fjali me "numrat e plotë", memorie përkthimi

add example
sq Njerit- ujq janë te bezdisur kur Hëna s' është e plotë
de Werwölfe sind eine schreckliche Plage während des ersten Vollmonds
sq Po, të gjitha e duam njëra tjetrën dhe bëjmë orgjira kur është hëna e plotë
de Ja, wir alle lieben uns und haben Orgien unter dem Neumond
sq mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij detyrimi ;
de da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist ,
sq mbasi popujt e Kombeve të Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut , në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në liri të plotë ;
de da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte , an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben , den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern ,
sq Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore .
de Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein .
sq Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në të cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit të tij .
de Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft , in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist .
sq Kagero, rene ne malet e Totomi. dhe Gennosuke i Koga, prijes i Manjidani... rene ne bregun e Suruga
de Kagero, gefallen in den Bergen von Totomi. und Gennosuke von den Koga, Anführer von Manjidani... gefallen am Ufer von Suruga
sq Më duket se është e interesuar
de Dass Elin vielleicht Interesse hat.Sie findet dich cool
sq E kam bërë pse brengosem për ty
de Ich hab mir Sorgen um dich gemacht
sq " Ose vdes për gjakun e tjerve kur dielli perendon
de " Oder er begehrt das Blut eines anderen, wenn die Sonne untergeht
sq E dëgjuam zërin
de Wir haben ein Geräusch gehört
sq Të mbijetuarin e fundit që e gjetëm ishte dy muaj më parë
de Den letzten Überlebenden trafen wir vor ‧ Monaten
sq Robi, nuk i ke lexuar letrat e mia?
de Hast du meine Briefe nicht gelesen?
sq Dhe është e vetmja gjë që e mban " terrin " aty ku duhet të rrijë
de Und die ist das einzige, welche die Dunkelheit... da hält, wo sie hingehört
sq E shikon, të thashë
de Seht ihr, ich hab' s gesagt
Faqja e treguar 1. Found 2174 dënime që përputhen fraza numrat e plotë.Gjetur në 6,473 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.