Translations në anglisht:

  • proverb       
    (noun   )

Shembull fjali me "fjale të urta", memorie përkthimi

add example
sq Ndërkohë ‧ çështjet e korrupsionit madh përmendura nga administrata e kaluar një vit më parë janë vetëm pesë... Unë kam parë një përmbajtje prokurorëve mi kur bëhet fjale për hetimin e personave publike, " tha ia në një konferencë për shtyp
en Meanwhile, the ‧ cases of big corruption mentioned by the former management last year are only five... I have noticed a restraint at my prosecutors when public persons are to be investigated, " he said at a press conference
sq " SHBA i kundërvihet përpjekjeve për ta ndarë BE nga NATO, " tha një zyrtar i lartë i mbrojtjes gjatë një fjale të mërkurën
en " The US is opposed to attempts to split the EU off from NATO, " a senior defence official said during a briefing Wednesday
sq " Për fat keq, media me qëllim apo pa qëllim po mbështet organizatën terroriste në një mënyrë serioze, " tha Erdogan martën gjatë një fjale në parlament
en " Unfortunately, the media is intentionally or unintentionally supporting the terrorist organisation in a serious way, " Erdogan said on Tuesday during an address to parliament
sq Por një ndryshim i një fjale në këngën e suksesshme Xhon Lenon më ‧ duke e bërë atë " Jepi Greqisë një shans "-- është motoja pas fushatës në vazhdim " Greqia po ndryshon ", nisma e fundit e filluar nga tregtarët kryesorë vendit për sfiduar perceptimet ndërkombëtare
en But a one-word change to John Lennon ’ s ‧ hit-- making it " Give Greece a Chance "-- is the motto behind the ongoing " Greece is Changing " campaign, the latest initiative launched by the country’ s leading businesses to challenge international perceptions
sq Duke folur për median pas një fjale në asamble, shefi i UNMIK- ut Soren Jesen- Petersen theksoi rolin kyç që Rugova luajti në formësimin e së ardhmes së Kosovës
en Speaking to the media following an address to the assembly, UNMIK chief Soren Jessen-Petersen stressed the key role Rugova played in shaping Kosovo 's future
sq Nuk do kete nevoje per fjale
en None that need be spoken
sq Ti s' thua dot ‧ fjale se si ndihesh per ndonje gje... por e di se c' eshte e rendesishme per familjen time
en You can' t say two words on how you feel about anything... but you know what' s important to my family
sq " Në vend kësaj, Serbia është e interesuar në krijimin e një Republike Serbe në Kosovë, si Republika Sërbska [ në BiH ] nëpërmjet këtyre bisedimeve
en " Instead, Serbia is interested in creating a Serbian Republic in Kosova, like Republika Srpska [ in BiH ] through those negotiations
sq Rreth ‧ % e ‧ serbëve Kosovës jetojnë në këto enklava
en Some ‧ % of the remaining ‧ osovo Serbs live in those enclaves
sq Ata punojnë posatçërisht për interesat personale tyre dhe/ose partiake dhe përpiqen përdorin kritikat për fituar pikë politike ulta
en They work exclusively for their personal and/or party interests and try to use criticism to gain cheap political points
sq Zëdhënësi i Zyrës Civile Ndërkombëtare, Andi MekGafi, ndërkohë, i tha SETimes se çdo marrëveshje e FSK duhet jetë në përputhje me Propozimin Tërësor mbi statusin e Kosovës
en International Civilian Office spokesman Andy McGuffie, meanwhile, told SETimes that any KSF agreement should be in line with the Comprehensive Proposal on the status of Kosovo
sq Bordi i Lartë i Zgjedhjeve (YSK) i Turqisë i gjeti ata papërshtatshëm për qenë kandidatë, mbështetur në dënimet e kaluar për lidhje me Partinë Punëtore Kurdistanit (PKK), cilën shteti turk e ka luftuar për mbi ‧ vjet
en Turkey 's Supreme Election Board (YSK) found them unfit to be candidates, based on past convictions for links to the Kurdistan Workers ' Party (PKK), which the Turkish state has been fighting for over ‧ years
sq Presidenti i SHBA- së Xhorxh W. Bush, presidenti gjerman Horst Koehler dhe ministri gjerman i punëve jashtme Frank Valter Steinmeier ishin midis drejtuesve botës që përgëzuan Gul për zgjedhjen e tij
en US President George W. Bush, German President Horst Koehler and German Minister of Foreign Affairs Frank Walter Steinmeier were among the world leaders who have congratulated Gul on his election
sq Ajo nuk i hapi tregjet e saj, ajo i mbylli dhe i mbrojti ato, Greqia ka institucione këqija, " tha ai
en It did n't open its markets, it closed and protected them, it has bad institutions, " he said
sq Njerëzit gëzojnë liritë e tyre politike dhe u pëlqen shprehin kënaqësitë apo zhgënjimet e tyre por është gjithashtu e lehtë harrosh se si qenë gjërat kur tilla liri ishin paqëna dhe se si kanë ndikuar ato në jetët e tyre
en People enjoy their political liberties and like to voice their satisfactions and frustrations, but it is all too easy to forget how things were when such liberties were non-existent and how that affected their lives
sq Rritja e ekonomive hije i atribuohet dy faktorëve, sipas një raporti nga Shnajder: ". rritja e barrës së taksave dhe kontributit sigurimeve shoqërore është një prej shkaqeve kryesore për rritjen e ekonomisë së hijes
en The growth of shadow economies is attributed to two factors, according to a report by Schneider: ". the increase of tax and social security contribution burdens is one of the main causes for the increase of the shadow economy
sq Organizata është duke përjetuar vështirësi financiare, pasi shumë prej dhuruesve saj mëparshëm kanë ndërprerë dërgimin e parave, për shkak reputacionit keq që ka marrë AIO
en The organisation is experiencing financial troubles, as many of its former donors have stopped sending money because of the bad reputation that AIO has acquired
sq Orët e tregut tashmë janë kufizuara vetëm gjatë ditës
en The market 's hours of operation are now limited to daytime only
sq Sipas depozituesve, zyrtarët përvetësuan kursimet e tyre nëpërmjet letrave privatizimit në Federatën e BiH- së (FBiH) dhe me marrje drejtpërdrejtë në Republikën Sërbska
en According to the depositors, the officials appropriated their savings via privatisation vouchers in the Federation of BiH (FBiH) and by direct takeover in Republika Srpska
sq Kryeministri bullgar Sergej Stanishev (majtas) e siguroi Kancelarin austraik Volfgang Shusel javën e shkuar se bullgarët do qenë " evropianë mirë "
en Bulgarian Prime Minister Sergey Stanishev (left) assured Austrian Chancellor Wolfgang Schussel last week that Bulgarians would " be good Europeans "
Faqja e treguar 1. Found 179971 dënime që përputhen fraza fjale të urta.Gjetur në 25,078 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.