Translations në Anglisht:

  • proverb       
    (noun   )

Shembull fjali me "fjale të urta", memorie përkthimi

add example
sq " Për fat keq, media me qëllim apo pa qëllim po mbështet organizatën terroriste në një mënyrë serioze, " tha Erdogan martën gjatë një fjale në parlament
en " Unfortunately, the media is intentionally or unintentionally supporting the terrorist organisation in a serious way, " Erdogan said on Tuesday during an address to parliament
sq Ndërkohë ‧ çështjet e korrupsionit madh përmendura nga administrata e kaluar një vit më parë janë vetëm pesë... Unë kam parë një përmbajtje prokurorëve mi kur bëhet fjale për hetimin e personave publike, " tha ia në një konferencë për shtyp
en Meanwhile, the ‧ cases of big corruption mentioned by the former management last year are only five... I have noticed a restraint at my prosecutors when public persons are to be investigated, " he said at a press conference
sq Por një ndryshim i një fjale në këngën e suksesshme Xhon Lenon më ‧ duke e bërë atë " Jepi Greqisë një shans "-- është motoja pas fushatës në vazhdim " Greqia po ndryshon ", nisma e fundit e filluar nga tregtarët kryesorë vendit për sfiduar perceptimet ndërkombëtare
en But a one-word change to John Lennon ’ s ‧ hit-- making it " Give Greece a Chance "-- is the motto behind the ongoing " Greece is Changing " campaign, the latest initiative launched by the country’ s leading businesses to challenge international perceptions
sq " SHBA i kundërvihet përpjekjeve për ta ndarë BE nga NATO, " tha një zyrtar i lartë i mbrojtjes gjatë një fjale të mërkurën
en " The US is opposed to attempts to split the EU off from NATO, " a senior defence official said during a briefing Wednesday
sq Nuk do kete nevoje per fjale
en None that need be spoken
sq Duke folur për median pas një fjale në asamble, shefi i UNMIK- ut Soren Jesen- Petersen theksoi rolin kyç që Rugova luajti në formësimin e së ardhmes së Kosovës
en Speaking to the media following an address to the assembly, UNMIK chief Soren Jessen-Petersen stressed the key role Rugova played in shaping Kosovo 's future
sq Ti s' thua dot ‧ fjale se si ndihesh per ndonje gje... por e di se c' eshte e rendesishme per familjen time
en You can' t say two words on how you feel about anything... but you know what' s important to my family
sq Takimi i ardhshëm i komisionit do zhvillohet në Podgoricë, ose në fund kësaj jave ose në fillim vitit ardhshëm
en The commission 's next meeting will be held in Podgorica, either late this week or early next week
sq Çmimet në tregun rajonal duhet mbështeten nga një zhvillim më i shpejtë i kulturës së koroporatave dhe miratimit standardeve BE
en Prices in the regional market should be backed by the faster development of corporate culture and adaptation to EU standards
sq Numri i vendeve evropiane midis ‧ vendeve para në botë u tkurr nga ‧ vitin e kaluar në ‧ këtë vit
en The number of European nations among the top ‧ in the world has shrunk from ‧ last year to ‧ today
sq " Vij përpara kësaj gjykate me një ndjenjë thellë turpi e keqardhjeje, " tha Babiç gjatë një seance në gjykatën e OKB për krimet e luftës në Hagë mbi një ujdi pranimit fajit midis tij dhe prokurorëve OKB
en " I come before this tribunal with a deep sense of shame and remorse, " Babic said during a hearing at the UN war crimes tribunal in The Hague on a proposed plea agreement between him and UN prosecutors
sq Ndryshe nga aleati i tij i kohës së luftës, Slobodan Millosheviç, i cili vdiq në paraburgimin e OKB në ‧ araxhiç nuk vuri në pikpyetje legjitimitetin e ICTY në dëgjimin e së enjtes por e bëri qartë se ai do përfaqësonte veten
en Unlike his wartime ally, Slobodan Milosevic, who died in UN custody in ‧ aradzic did not question the ICTY 's legitimacy at Thursday 's hearing but made it clear he would represent himself
sq DSS ja dorëzoi dokumentin presidentit Boris Tadiç martën gjatë konsultimeve në vazhdim mbi formimin e një qeverie koalicioni
en The DSS handed the document to President Boris Tadic on Tuesday during the ongoing consultations on formation of a governing coalition
sq Presidenti polak Leh Kaczinski nënshkruan Traktatin reformues Lisbonës BE në pallatin presidencial në Varshavë më ‧ tetor. [ Getty Images ]
en Polish President Lech Kaczynski signs the EU 's reforming Lisbon Treaty at the presidential palace in Warsaw on October ‧ th. [ Getty Images ]
sq Shkollat me program ri do integrohen gjë që do sigurojë kushte më mira për nxënësit dhe për mësuesit, " tha Hoxhaj
en Schools with the new curriculum will be integrated, which will ensure better conditions for students and at work, for teachers, " Hoxhaj said
sq Jankoviç: Për fat keq, mendoj se ky është thjesht një rast i vetëm
en Jankovic: Unfortunately, I think it 's just a single case
sq Fituesi i projektit që vlerësohet se kushton rreth ‧ miliard euro, do shpallet deri në ‧ gusht
en The winning bidder for the project, estimated to cost about ‧ billion euros, should be announced by ‧ ugust
sq Njohja zyrtare, e kërkuar nga Kongresi i SH. B. A.- së, do pohojë përmbushjen nga Jugosllavia kushteve për ndihmë financiare
en Certification, required by the US Congress, would verify Yugoslavia 's compliance with the conditions for financial assistance
sq Qeveria bullgare i del mbanë votimit mosbesimit
en Bulgarian Government Survives No-Confidence Vote
sq Medvedev: Po shohim që fillojmë eksportin e LNG në tregun europian
en Medvedev: We are looking to begin exporting LNG to the European market
Faqja e treguar 1. Found 179971 dënime që përputhen fraza fjale të urta.Gjetur në 13,085 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.