Translations në Anglisht:

  • proverb       
    (noun   )

Shembull fjali me "fjale të urta", memorie përkthimi

add example
sq " Për fat keq, media me qëllim apo pa qëllim po mbështet organizatën terroriste në një mënyrë serioze, " tha Erdogan martën gjatë një fjale në parlament
en " Unfortunately, the media is intentionally or unintentionally supporting the terrorist organisation in a serious way, " Erdogan said on Tuesday during an address to parliament
sq " SHBA i kundërvihet përpjekjeve për ta ndarë BE nga NATO, " tha një zyrtar i lartë i mbrojtjes gjatë një fjale të mërkurën
en " The US is opposed to attempts to split the EU off from NATO, " a senior defence official said during a briefing Wednesday
sq Por një ndryshim i një fjale në këngën e suksesshme Xhon Lenon më ‧ duke e bërë atë " Jepi Greqisë një shans "-- është motoja pas fushatës në vazhdim " Greqia po ndryshon ", nisma e fundit e filluar nga tregtarët kryesorë vendit për sfiduar perceptimet ndërkombëtare
en But a one-word change to John Lennon ’ s ‧ hit-- making it " Give Greece a Chance "-- is the motto behind the ongoing " Greece is Changing " campaign, the latest initiative launched by the country’ s leading businesses to challenge international perceptions
sq Ndërkohë ‧ çështjet e korrupsionit madh përmendura nga administrata e kaluar një vit më parë janë vetëm pesë... Unë kam parë një përmbajtje prokurorëve mi kur bëhet fjale për hetimin e personave publike, " tha ia në një konferencë për shtyp
en Meanwhile, the ‧ cases of big corruption mentioned by the former management last year are only five... I have noticed a restraint at my prosecutors when public persons are to be investigated, " he said at a press conference
sq Nuk do kete nevoje per fjale
en None that need be spoken
sq Duke folur për median pas një fjale në asamble, shefi i UNMIK- ut Soren Jesen- Petersen theksoi rolin kyç që Rugova luajti në formësimin e së ardhmes së Kosovës
en Speaking to the media following an address to the assembly, UNMIK chief Soren Jessen-Petersen stressed the key role Rugova played in shaping Kosovo 's future
sq Ti s' thua dot ‧ fjale se si ndihesh per ndonje gje... por e di se c' eshte e rendesishme per familjen time
en You can' t say two words on how you feel about anything... but you know what' s important to my family
sq Provo hysh në skuadër, shiko nëse pëlqen...... dhe do të të blej më shumë revista mode që pëlqejnë
en Try out for the team, just to see how you like it...... and I' il buy you some more of those fashion magazines you like
sq Presidenti serb Boris Tadiç iu drejtua premten ( ‧ janar) Këshillit Sigurimit OKB. [ Getty Images ]
en Serbian President Boris Tadic addressed the UN Security Council on Friday (January ‧ nd). [ Getty Images ]
sq Shefi i FMN për vendin në Turqi Lorenzo Giorgianni dhe përfaqësuesi i lartë i sapocaktuar i Fondit për vendin, Hossein Samiei u takuan me ministrin turk financave Kemal Unakitan dhe ministrin e shtetit Mehmet Shimshek mërkurën ( ‧ shtator
en The IMF 's desk chief in Turkey Lorenzo Giorgianni and newly appointed senior resident representative of the fund in Turkey Hossein Samiei met with Turkish Finance Minister Kemal Unakitan and State Minister Mehmet Simsek on Wednesday (September ‧ th
sq Por tjerë këmbëngulin se prania e forcave ushtarake SH. B. A.- së është ende thelbësisht e nevojshme
en But others insist that the presence of US military forces is still critically needed
sq Pasha e përshkruan intensitetin e këngës se është në lidhje me " dhënien e një kuptimi për botën tuaj dhe një nga i cili nuk do hiqni dorë kurrë sepse nuk mund jetoni pa "
en Pasha describes the song 's intensity as being about " giving a meaning to your world, and one you will never let go as you cannot live without it "
sq Nivele tilla do ndihmojnë në lidhje me papunësinë masive dhe ndikimet negative ekonomike dhe sociale saj
en Such rates would help deal with massive unemployment and its nefarious economic and social effects
sq Pasi VAT u rrit në Hungari në ‧ %, familja Bosiç zuri bëjë pazar në BiH
en After VAT increased in Hungary to ‧ %, the Bosic family started shopping in BiH
sq Pas një vendimi bërë për skanuar librin e regjistrit Janjevos, zyrtarë komunës së Lipjanit shkuan në Serbi për përcaktuar në se librat janë origjinale e vlefshme
en After a decision was made to scan the Janjevo registry books, Lipjan municipality officials went to Serbia to determine whether the books are original and valid
sq Viti i kaluar pa shpërthimin e përleshjeve më ashpra etnike që prej konfliktit
en Last year saw the outbreak of the worst ethnic clashes in the province since the end of the ‧ conflict
sq Mbështetur në ‧ % votave numëruara, vëzhguesit e pavarur thanë se avokati ‧ vjeçar dhe anëtari i lartë i Partisë qeverisëse Demokratike Socialistëve (DPS) ka marrë ‧ % votave, pra mbi ‧ % që duhen për fitoren e drejtpërdrejtë në raundin e parë
en Based on a ‧ % vote count, independent observers said that the ‧ year-old lawyer and senior member of the ruling Democratic Party of Socialists (DPS) had garnered ‧ % of the vote, more than the ‧ % required for outright victory in the first round
sq Kartat e ID do shtypen në serbishten cirilike dhe në anglisht si edhe në gjuhët e pakicave etnike
en The ID cards will be printed in Serbian Cyrillic and English, as well as in the languages of the ethnic minorities
sq Sa për rastin më ri larjes së parave, " Darko Sariç dhe Zoran Çopiç janë ende në kërkim dhe për këtë arsye ne kemi propozuar që ata gjykohen në mungesë
en As for this newer money laundering case, " Darko Saric and Zoran Copic are still at large and for that reason we have proposed that they be tried in absentia
sq Treni i parë do dorëzohet ‧ muaj pas nënshkrimit kontratës; e gjithë porosia do kryhet një vit pas kësaj
en The first car will be delivered ‧ months after signing the contract; delivery will be completed within a year after that
Faqja e treguar 1. Found 179971 dënime që përputhen fraza fjale të urta.Gjetur në 12,782 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.