Translations në anglisht:

 • sentence     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  grammatically complete series of words consisting of a subject and predicate
   
  grammatically complete series of words consisting of a subject and predicate
 • clause   
  (noun   )

Shembull fjali me "fjali", memorie përkthimi

add example
sq " Ishte një fjali e shkruar në qeli, e gdhendur në mur me një gozhdë
en " There was a sentence written in the cell, carved in the wall with a nail
sq Në versionin e amenduar, një fjali që thoshte se shkëputja e njëanëshme nuk mund të pranohet si një zgjidhje, është hequr
en In the amended version, a sentence declaring that unilateral secession cannot be an acceptable solution for territorial issues has been removed
sq Shkrimtari bullgar Jordan Radiçkov e përshkruan jetën si një fjali të bukur, të shkruar me shumë dashuri dhe frymëzim, por plot me gabime drejtshkrimore
en Bulgarian writer Yordan Radichkov describes life as a beautiful sentence, written with much love and inspiration but full of spelling mistakes
sq " Nuk dëshiroj të më lexohet asnjë faqe apo fjali nga ajo padi, " u përgjegj Mlladiçi
en " I do not want to have a single letter or sentence of that indictment read out to me, " Mladic responded
sq Një deklaratë me një fjali e qeverisë e bëri të qartë se kjo nuk do të ndodhte
en A one-sentence government statement made it clear this would not happen
sq Kështu, vlerësimi i përgjithshëm i gjendjes me mediat vendase mund të përmblidhet me një fjali: Më e keqja ka kaluar, më e vështira na pret
en So, a general estimation of the situation with local media can be summed up in a sentence: The worst is behind us, the most difficult is ahead
sq Të themi të drejtën, fjala " dokumentar " dhe " përfitim " zakonisht nuk përfundojnë nën të njëjtën fjali
en To be honest, the words " documentary " and " profit " don' t usually end up in the same sentence
sq " Çdo fjali në dokumentin e standarteve është një sfidë në vetvete, por ne shohim përpara që të punojmë së bashku për të tejkaluar të gjitha këto vështirësi, " tha Rexhepi, duke u zotuar se qeveria e tij do të bëjë të gjitha përpjekjet për të plotësuar objektivat
en " Each sentence in the standards document is a challenge in itself, but we look forward to working together to overcome all of these challenges, " Rexhepi said, pledging that his government will make every effort to meet the targets
Faqja e treguar 1. Found 8 dënime që përputhen fraza fjali.Gjetur në 0,164 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.