Translations në anglisht:

 • education           
  (noun   )
 • instruction       
  (noun   )
 • lesson           
  (noun   )
 • teaching     
  (noun   )

Shembull fjali me "mësim", memorie përkthimi

add example
sq Menjëherë pas kësaj ai hyri në Universitetin e Tel Avivit ku dha mësim inxhinierinë mekanike deri në
en Shortly afterwards, he joined Tel Aviv University, teaching mechanical engineering there until
sq Prandaj Greqia është duke u përpjekur t' u japë një mësim, në mënyrë që të shmangë që kjo gjë të ndodhë përsëri- për shembull, katër muaj më vonë, gjatë Krishtlindjeve " tha Nazarko
en This is why Greece is trying to teach them a lesson, in order to avoid this thing from happening again-- for example, four months later, during Christmas " said Nazarko
sq Edhe unë isha në mbledhje, por unë nuk fokusohem tek këto detaje.Ku u përshkrua se Killeni mbante gjithë rreziqet financiare...... por fëmijtë e ministrit Detajev...... ndërsa po bënin mësim në Shkollën Lili në Zvicër...... i morën të gjitha fitimet
en Wherein it was described that Killen bore all financial risk...... but Minister Detayev' s children, while attending The Lily School in Switzerland...... were entitled to all of the profits
sq Braez jep tani mësim në Universitetin Alba Julia në Rumani
en Breaz currently teaches at the Alba Iulia University in Romania
sq " Ky është një mësim që shkon përtej krizës së tanishme dhe shpresojmë se do të zbatohet në ndërveprimet e partive të ndryshme në të gjithë këtë sezon të parlamentit, " shtoi ajo
en " This is a lesson that goes beyond the current crisis and will hopefully be applied in the interactions of the different parties throughout this session of parliament, " she added
sq Ndërsa shkollat që japin mësim në serbisht, gjuhën boshnjake e turke funksionuan gjatë vitit, arsimi i pakicave në disa pjesë të vendit vuajti për mungesë mjedisesh
en While schools teaching in Serbian, Bosnian, and Turkish operated during the year, minority education in some parts of the country suffered for lack of facilities
sq " Këta djem na dhanë ne një mësim për atë se ç' mund të bëjnë grekët kur me të vërtetë besojnë në diçka, kur janë të bashkuar dhe kanë vetëbesim, dinamizëm dhe metodë në arritjen e tij, " tha Karamanlis të hënën, duke ju drejtuar stadiumit mbushur plot
en " These boys taught us a lesson as to what Greeks can do when we really believe in something, when we are united and have self-confidence, dynamism and method in achieving it, " Karamanlis said Monday, addressing the packed stadium
sq Do të vazhdojmë të investojmë në cilësinë e mësimdhënies, sidomos profesionalizmin e instruktorëve dhe përgjegjësinë, që na dallon nga të tjerët, që nuk kanë asnjë doktor në fushën e drejtësisë për të dhënë mësim
en We will continue to invest in the quality of instruction, especially in the instructors ' professionalism and competence, which sets us apart from others which do not have any doctors of law to teach
sq Ngjarjet e dy dekadave të shkuara në Ballkan mund të shërbejnë si një mësim i asaj që duhet shmangur pas viteve të gjata të diktaturës, vuri në dukje ai
en The events of the past two decades in the Balkans can serve as a lesson of what should be avoided in the aftermath of long years of dictatorship, he noted
sq Megjithëse kam dhënë mësim gjithë jetën në një mënyrë, mendoj se këtij programi duhet t' i jepet një shans në praktikë, deri sa të provohet e kundërta. "
en Even though I taught my whole life in one way, I think that this programme should be given a chance in practice, until proven otherwise. "
sq Ai është gjithashtu një mësim për brezat e ardhshëm për atë që nuk duhet të ndodhë më kurrë
en It is also a lesson to future generations of what should never happen again
sq I pyetur nëse tragjedia ka dhënë ndonjë mësim, Barbu thotë se dyshon për këtë
en Asked if the tragedy has taught any lessons, Barbu says he doubts it
sq " Nuk ka probleme serioze deri më tash, " thotë Milka Pavloviç, e cila jep mësim në shkollën fillore Jovan Sterija Popoviç, në Beograd
en " There are no serious problems so far, " says Milka Palvovic, who teaches at the Jovan Sterija Popovic elementary school in Belgrade
sq Mësuesi i Prishtinës Agron Ismajli është dakort se është e vështirë të japësh mësim sot, sepse nxënësit janë vazhdimisht shkatërrues dhe shumë të pasjellshëm, por rrahjet janë pakësuar vitet e fundit
en Pristina teacher Agron Ismajli agrees it is hard to teach today because pupils are continually disruptive and very rude, but beatings have subsided in recent years
sq Është e qartë se BE mori një mësim nga përvoja e tij me Rumaninë dhe Bullgarinë ku të metat nisën përpara pranimit të tyre
en It is clear that the EU learned a lesson from its experience with Romania and Bulgaria, where the backsliding started before their accession
sq Tekstet muzikorë përfshijnë CD, duke dhënë mundësi për praktikë dhe mësim të mëtejshëm
en Music textbooks include CDs, giving opportunities for further practice and learning
sq " Turqia beson se fati i regjimit autokratik të Moamar Gedafit... është një mësim i dhimbshëm në lidhje me ndryshimin dhe transformimin e lëvizjeve demokratike në rajon, " tha ministria në një deklaratë
en " Turkey believes the fate of the autocratic regime of Moamaar Gaddafi... is a painful lesson with respect to change and democratic transformation movements in the region, " the ministry said in a statement
sq Jap mësim në klasën e orës ‧ pasdite
en I teach the ‧ P. M. class
sq Prit, ai do na japë mësim?
en Wait, he' s teaching this class?
sq Në të njëjtën kohë, ata mund të shpresojnë se do të kenë studentë që janë më të angazhuar në mësim
en At the same time, they can look forward to students who are more engaged by learning
sq Mësim për të tjerët se suksesi ... ... sjell shpërblime të llojeve të ndryshme
en Motivation to the others that success bringsDecoration in many forms
sq " Ajo që po ndodh në Libi është një mësim për udhëheqësit në rajon
en " What is happening in Libya is a lesson for the leaders of the region
sq Sekretari i Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanovic, sugjeroi se bota morri një " mësim " për të mësuar nga të dyja konfliktet
en Serbia 's Secretary for Kosovo, Oliver Ivanovic, suggested that the world had a " lesson " to learn from both conflicts
sq Ajo do të japë mësim nga hapësirat
en She will teach her lesson from spaces
Faqja e treguar 1. Found 55 dënime që përputhen fraza mësim.Gjetur në 0,23 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.