Translations në Anglisht:

 • education           
  (noun   )
 • instruction       
  (noun   )
 • lesson           
  (noun   )
 • teaching     
  (noun   )

Shembull fjali me "mësim", memorie përkthimi

add example
Ai është gjithashtu një mësim për brezat e ardhshëm për atë që nuk duhet të ndodhë më kurrëIt is also a lesson to future generations of what should never happen again
Duke mbuluar arsimin që nga ai parashkollor deri në klasën ne ‧ të, në të jepet mësim në shqip, turqisht e anglisht dhe ai ka gjithashtu degë në Prizren dhe GjakovëCovering kindergarten through ‧ th grade, it provides instruction in Albanian, Turkish, and English, and also has campuses in Prizren and Gjakova
Ngjarjet e dy dekadave të shkuara në Ballkan mund të shërbejnë si një mësim i asaj që duhet shmangur pas viteve të gjata të diktaturës, vuri në dukje aiThe events of the past two decades in the Balkans can serve as a lesson of what should be avoided in the aftermath of long years of dictatorship, he noted
Sot perëndia ma mësoi një mësim të mirëThe Lord has taught me a fine lesson
Pjesëmarrësit e rinj morën një mësim në fosilizimin e luleve. [ Nicola Barbutov/SETimes ]Young participants got a lesson in ossifying flowers. [ Nicola Barbutov/SETimes ]
Teodor Milev, drejtori i përgjithshëm aktual i Microsoft Bulgaria, do të kryesojë nismën globale të kompanisë me bazë në SHBA, " Partnerë në mësim " për Evropën Qendrore e Lindore, duke filluar nga ‧ korrikuTeodor Milev, the incumbent general director of Microsoft Bulgaria, will head the US-based company 's global initiative, " Partners in Learning ", for Central and Eastern Europe, starting on July ‧ st
Në të njëjtën kohë, ata mund të shpresojnë se do të kenë studentë që janë më të angazhuar në mësimAt the same time, they can look forward to students who are more engaged by learning
" Ajo që po ndodh në Libi është një mësim për udhëheqësit në rajon" What is happening in Libya is a lesson for the leaders of the region
Do të vazhdojmë të investojmë në cilësinë e mësimdhënies, sidomos profesionalizmin e instruktorëve dhe përgjegjësinë, që na dallon nga të tjerët, që nuk kanë asnjë doktor në fushën e drejtësisë për të dhënë mësimWe will continue to invest in the quality of instruction, especially in the instructors ' professionalism and competence, which sets us apart from others which do not have any doctors of law to teach
" Këta djem na dhanë ne një mësim për atë se ç' mund të bëjnë grekët kur me të vërtetë besojnë në diçka, kur janë të bashkuar dhe kanë vetëbesim, dinamizëm dhe metodë në arritjen e tij, " tha Karamanlis të hënën, duke ju drejtuar stadiumit mbushur plot" These boys taught us a lesson as to what Greeks can do when we really believe in something, when we are united and have self-confidence, dynamism and method in achieving it, " Karamanlis said Monday, addressing the packed stadium
mësim Baleti?Ballet class?
Robert C. Austin jep mësim historinë dhe politikat e Evropës Juglindore në Qendrën Munk për Studimet Ndërkombëtare, Universiteti i TorontosRobert C. Austin teaches the history and politics of Southeastern Europe at the Munk Centre for International Studies, University of Toronto
Është e qartë se BE mori një mësim nga përvoja e tij me Rumaninë dhe Bullgarinë ku të metat nisën përpara pranimit të tyreIt is clear that the EU learned a lesson from its experience with Romania and Bulgaria, where the backsliding started before their accession
Ajo do të japë mësim nga hapësiratShe will teach her lesson from spaces
" Në të ardhmen, nevoja më e ngutshme e Ballkanit është të marë një mësim nga përvoja e tij dhe të nisë të punojë drejt begatisë, zhvillimit e paqes, " tha ai, duke shtuar se çfardo problemi të përjetuar në Ballkan pasqyrohet drejtpërdrejt në Turqi për shkak të lidhjeve historike të vëllazërisë" In the future, the Balkans ' most pressing need is to learn a lesson from its experience and start working towards prosperity, development, and peace, " he said, adding that any problems experienced in the Balkans directly reflect on Turkey because of historical ties of brotherhood
Sekretari i Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanovic, sugjeroi se bota morri një " mësim " për të mësuar nga të dyja konfliktetSerbia 's Secretary for Kosovo, Oliver Ivanovic, suggested that the world had a " lesson " to learn from both conflicts
Partisë Demokratike ju dha një mësim që unë shpresoj ta ketë mësuar, " tha UdovickiThe Democratic Party has been given a lesson which I hope it has learned, " Udovicki said
" Nga kjo është për tu nxjerrë mësim se rreziku nuk është abstrakt por real. "" The lesson from this is the danger is not just abstract, it 's real. ' '
Prandaj Greqia është duke u përpjekur t' u japë një mësim, në mënyrë që të shmangë që kjo gjë të ndodhë përsëri- për shembull, katër muaj më vonë, gjatë Krishtlindjeve " tha NazarkoThis is why Greece is trying to teach them a lesson, in order to avoid this thing from happening again-- for example, four months later, during Christmas " said Nazarko
Mësuesi i Prishtinës Agron Ismajli është dakort se është e vështirë të japësh mësim sot, sepse nxënësit janë vazhdimisht shkatërrues dhe shumë të pasjellshëm, por rrahjet janë pakësuar vitet e funditPristina teacher Agron Ismajli agrees it is hard to teach today because pupils are continually disruptive and very rude, but beatings have subsided in recent years
Në të njëjtën kohë, katastrofa në Konin Jugor është një mësim tjetër për IFI- të në lidhje me atë që nuk shkon në sistemin e tanishëm financiar ndërkombëtarAt the same time, the debacle in the Southern Cone is another lesson for the IFIs about what is wrong with the current international financial system
Erdogan tha se beteja e Galipolit ishte një mësim për pasardhësit që të punonin më tepër për të parandaluar luftënErdogan said the battle in Gallipoli taught those who followed to work harder to prevent war
Robert C. Ostin jep mësim për historinë dhe politikën e Evropës Juglindore në Qendrën Munk për Studimet Ndërkombëtare, Universiteti i TorontosRobert C. Austin teaches the history and politics of Southeast Europe at the Munk Centre for International Studies, University of Toronto
Ajo që ndodh me Bullgarinë dhe Rumaninë do të jetë një mësim i rëndësishëm për të gjithë Europën JuglindoreWhat happens with Bulgaria and Romania will provide a major lesson for the whole of Southeast Europe
Edhe unë isha në mbledhje, por unë nuk fokusohem tek këto detaje.Ku u përshkrua se Killeni mbante gjithë rreziqet financiare...... por fëmijtë e ministrit Detajev...... ndërsa po bënin mësim në Shkollën Lili në Zvicër...... i morën të gjitha fitimetWherein it was described that Killen bore all financial risk...... but Minister Detayev' s children, while attending The Lily School in Switzerland...... were entitled to all of the profits
Faqja e treguar 1. Found 55 dënime që përputhen fraza mësim.Gjetur në 0,507 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.