Translations në Anglisht:

 • education           
  (noun   )
 • instruction       
  (noun   )
 • lesson           
  (noun   )
 • teaching     
  (noun   )

Shembull fjali me "mësim", memorie përkthimi

add example
sq Në ‧ shkoi në Universitetin e Sorbonës në Paris për të studiuar linguistikë dhe pas diplomimit u kthye në Kosovë ku dha mësim si pedagog i letërsisë shqipe
en He went to the Sorbonne in Paris in ‧ to study linguistics and upon his return to Kosovo he became a professor of Albanian literature
sq Sekretari i Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanovic, sugjeroi se bota morri një " mësim " për të mësuar nga të dyja konfliktet
en Serbia 's Secretary for Kosovo, Oliver Ivanovic, suggested that the world had a " lesson " to learn from both conflicts
sq Fadil Mandal, një kolumnist politik në të përditëshmen kryesore të Sarajevës, Dnevni Avaz, komentoi se " të tre kandidatët [ e SDA ] gjatë gjithë fushatave të tyre, në dyluftimet e ashpra në TV dhe kapacitetin e demonstruar lobist, u kanë mësuar partive të tjera politike një mësim të vërtetë [ në kryerjen e zgjkedhjeve demokratike ]. "
en Fadil Mandal, a political columnist with Sarajevo 's leading daily Dnevni Avaz, commented that " all three [ SDA ] candidates, through their campaigns, in their fierce TV duels and demonstrated lobbying capacity, have taught other political parties a real lesson, [ in conducting democratic elections ]. "
sq Megjithëse kam dhënë mësim gjithë jetën në një mënyrë, mendoj se këtij programi duhet t' i jepet një shans në praktikë, deri sa të provohet e kundërta. "
en Even though I taught my whole life in one way, I think that this programme should be given a chance in practice, until proven otherwise. "
sq Partisë Demokratike ju dha një mësim që unë shpresoj ta ketë mësuar, " tha Udovicki
en The Democratic Party has been given a lesson which I hope it has learned, " Udovicki said
sq " Ajo që po ndodh në Libi është një mësim për udhëheqësit në rajon
en " What is happening in Libya is a lesson for the leaders of the region
sq Dhe, unë mendoj se vetëm duke u përshtatur, mund të marrim një fletë nga jeta e shkurtër, e megjithatë pa frikë, e Xhamal Uashingtonit, dhe të lëmë mënjanë çfardo lloj kurikulumi të përkryer mund të kenë përgatitur për ne mësuesit tanë këtë pasdite dhe në vend të saj, të vuajmë shumë herë më tepër, por dhe të mësojmë një mësim shumë herë më të vlefshëm
en And, and I think it' s only fitting, that we take a page from little Jamal Washington' s short yet fearless life, and that we set aside whatever excellent curriculum our teachers may have prepared for us this afternoon and instead, suffer through a much crueler but ultimately far more powerful lesson
sq Ai studjoi letërsi në fakultetin e filologjisë të Universitetit të Beogradit dhe pastaj u kthye në Tuzla të jepte mësim në shkollën e mesme
en He studied literature at the University of Belgrade Faculty of Philology, and then returned to Tuzla to teach high school
sq " Turqia beson se fati i regjimit autokratik të Moamar Gedafit... është një mësim i dhimbshëm në lidhje me ndryshimin dhe transformimin e lëvizjeve demokratike në rajon, " tha ministria në një deklaratë
en " Turkey believes the fate of the autocratic regime of Moamaar Gaddafi... is a painful lesson with respect to change and democratic transformation movements in the region, " the ministry said in a statement
sq I pyetur nëse tragjedia ka dhënë ndonjë mësim, Barbu thotë se dyshon për këtë
en Asked if the tragedy has taught any lessons, Barbu says he doubts it
sq Menjëherë pas kësaj ai hyri në Universitetin e Tel Avivit ku dha mësim inxhinierinë mekanike deri në
en Shortly afterwards, he joined Tel Aviv University, teaching mechanical engineering there until
sq Robert C. Ostin jep mësim për historinë dhe politikën e Evropës Juglindore në Qendrën Munk për Studimet Ndërkombëtare, Universiteti i Torontos
en Robert C. Austin teaches the history and politics of Southeast Europe at the Munk Centre for International Studies, University of Toronto
sq Erdogan tha se beteja e Galipolit ishte një mësim për pasardhësit që të punonin më tepër për të parandaluar luftën
en Erdogan said the battle in Gallipoli taught those who followed to work harder to prevent war
sq " Nga kjo është për tu nxjerrë mësim se rreziku nuk është abstrakt por real. "
en " The lesson from this is the danger is not just abstract, it 's real. ' '
sq Staniç së pari u shfaq në skenë në moshën tre vjeç, duke recituar një vjershë në shkollën e fshatit ku jepte mësim i ati
en Stanic first appeared on stage at age three, reciting a poem at the village school where his father taught
sq Prandaj Greqia është duke u përpjekur t' u japë një mësim, në mënyrë që të shmangë që kjo gjë të ndodhë përsëri- për shembull, katër muaj më vonë, gjatë Krishtlindjeve " tha Nazarko
en This is why Greece is trying to teach them a lesson, in order to avoid this thing from happening again-- for example, four months later, during Christmas " said Nazarko
sq Robert C. Austin jep mësim historinë dhe politikat e Evropës Juglindore në Qendrën Munk për Studimet Ndërkombëtare, Universiteti i Torontos
en Robert C. Austin teaches the history and politics of Southeastern Europe at the Munk Centre for International Studies, University of Toronto
sq Braez jep tani mësim në Universitetin Alba Julia në Rumani
en Breaz currently teaches at the Alba Iulia University in Romania
sq Shqiptarët e Kosovës u kanë dhënë serbëve e kroatëve një mësim se si duhet t' i përmbushin detyrimet e tyre ndaj komunitetit ndërkombëtar, shkruante e përditshmja sllovene Delo në një koment mbi vendimin e Haradinajt
en The Kosovo Albanians have taught Croats and Serbs a lesson on how to meet their obligations to the international community, the Slovene daily Delo wrote in a comment on Haradinaj 's decision
sq Jap mësim në klasën e orës ‧ pasdite
en I teach the ‧ P. M. class
sq Edhe unë isha në mbledhje, por unë nuk fokusohem tek këto detaje.Ku u përshkrua se Killeni mbante gjithë rreziqet financiare...... por fëmijtë e ministrit Detajev...... ndërsa po bënin mësim në Shkollën Lili në Zvicër...... i morën të gjitha fitimet
en Wherein it was described that Killen bore all financial risk...... but Minister Detayev' s children, while attending The Lily School in Switzerland...... were entitled to all of the profits
sq Pjesëmarrësit e rinj morën një mësim në fosilizimin e luleve. [ Nicola Barbutov/SETimes ]
en Young participants got a lesson in ossifying flowers. [ Nicola Barbutov/SETimes ]
sq Duke mbuluar arsimin që nga ai parashkollor deri në klasën ne ‧ të, në të jepet mësim në shqip, turqisht e anglisht dhe ai ka gjithashtu degë në Prizren dhe Gjakovë
en Covering kindergarten through ‧ th grade, it provides instruction in Albanian, Turkish, and English, and also has campuses in Prizren and Gjakova
sq Sipas Sindikatës së Mësuesve Bullgarë (BTU) të hënën nuk u bë mësim në ‧ shkolla dhe ‧ kopështe
en According to the Bulgarian Teachers ' Union (BTU), there were no classes Monday in ‧ schools and ‧ kindergartens
Faqja e treguar 1. Found 55 dënime që përputhen fraza mësim.Gjetur në 0,396 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.