Translations në anglisht:

  • how do you say...in English   
    (Phrase  )
     
    request for translation into English

Shembull fjali me "si thuhet ... në anglisht", memorie përkthimi

add example
sq Çdo vit, organizatorët e SPE botojnë një seri librash për të nxitur poezinë nga autorët e huaj audiencat maqedeonase si dhe antologji tematike të poetëve bashkëkohorë maqedonas në anglisht
en Every year, SPE organisers publish a series of books to promote poetry by foreign authors to Macedonian audiences, as well as thematic anthologies of contemporary Macedonian poetry in English
sq Ai po propozon gjithashtu që vendi të shkruajë emrin e tij pasaporta si Republika e Maqedonisë Veriore në anglisht e frëngjisht dhe Republika Makedonija maqedonisht
en He is also proposing the country inscribe its name in its passports as the Republic of Northern Macedonia in English and French and Republika Makedonija in Macedonian
sq Mevlana Xheleledin Rumi, i njohur thjeshtë si Rumi vendet ku flitet anglisht, është i njohur për filizofinë e tij të paqes, tolerancës dhe vëllazërimit mes popujve të të gjitha feve dhe ritualeve
en Mevlana Celaleddin Rumi, known simply as Rumi in English-speaking countries, is known for his philosophy of peace, tolerance and brotherhood among people from all religions and rituals
sq Pesëmbëdhjetë deri ‧ poezi nga një poet i shquar maqedonas janë përkrhyer shpesh disa gjuhë të huaja duke përfshirë anglisht, gjermanisht e frëngjisht si të përhershme dhe rusisht, polonisht, spanjisht e italisht duke këmbyer njëra tjetrën
en Fifteen to ‧ poems by a Macedonian distinguished poet are often translated in several foreign languages including English, German and French as the permanent ones and Russia, Polish, Spanish and Italian alternating each year
sq Dy qendra arsimore për studentët romë që u hapën Shkup këtë muaj do të ofrojnë ndihmë të gjitha lëndët shkollore, si dhe klasa në anglisht dhe kompjuter
en Two education centres for Roma students opening in Skopje this month will offer assistance in all school subjects as well as classes in English and computers
sq Kartat e ID do të shtypen serbishten cirilike dhe në anglisht si edhe gjuhët e pakicave etnike
en The ID cards will be printed in Serbian Cyrillic and English, as well as in the languages of the ethnic minorities
sq Siç thotë Milica, një e diplomuar për anglisht, ndonëse punëdhënësit panair mbajtën hapur premtimin për mundësitë e punës, shumë raste firmat ndërkohë i kishin njerëzit gati për të mbushur vendet e reklamuara si " të hapura për publikun "
en As Milica, an English major, put it, although employers at the fair held open the promise of job opportunities, in many cases the firms already have people ready to fill positions advertised as " open to the public "
sq " Si thuhet, njeriu bën atë që duhet të bëj, " tha Rehn Bruksel
en " As they say, the man 's gotta do what the man 's gotta do, " Rehn said in Brussels
sq lajme të tjera, Ministria e Brendshme e BiH thuhet se po përgatit një raport për komitetin e kundër- terrorizmit të Këshillit të Sigurimit të OKB, mbi ekzistencën e mundshme të qelizave të organizuara terroriste vend, veçanërisht të al- Kaedës, si edhe mbi masat e marra për të penguar rekrutimin e terroristëve nga BiH
en In other news, the BiH Ministry of Interior reportedly is preparing a report for the UN Security Council 's Counter-Terrorism Committee on the possible existence of terrorist organisation cells in the country, particularly al-Qaeda, as well as on measures taken to prevent the recruitment of terrorists from BiH
sq Avlaqi, që ishte nga sa thuhet një udhëheqës i al- Kaedës gadishullin arabik (AQAP), kërkohej si nga SHBA dhe Jemeni për rolin e tij të dyshuar sulmet terroriste, duke përfshirë orvatjen me bombë një avion të SHBA Detroit për krishtlindjet ‧ dhe vrasjen e ‧ vetëve Fort Hud, Teksas, një muaj më parë
en Awlaki, who is reportedly a leader of al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), was wanted by both the US and Yemen for his suspected role in terrorist attacks-- including the Christmas Day ‧ attempted bombing of a US aircraft in Detroit and the killing of ‧ people in Fort Hood, Texas, a month earlier
sq E përditshmja më e madhe e Turqisë, Milliyet, megjithatë e identifikoi personin si Feridun Ugurlu, i cili thuhet se ka luftuar Afganistan dhe Çeçeni
en Turkey 's mass-circulation daily Milliyet, however, identified the man as Feridun Ugurlu, who is said to have fought in Afghanistan and Chechnya
sq Partia thuhet se do që të shmangë luftën e brendëshme duke i dhënë postin e kryeministrit, posti më i rëndësishëm Malin e Zi, njeriut të parë si autoritet i pakonkurrueshëm
en The party reportedly wants to avoid internal fighting by giving the prime minister 's office-- Montenegro 's most significant political post-- to the man many see as an uncontested authority
sq Ai thuhet se ka pranuar që ka shërbyer si një roje kulle, por mohoi përfshirjen ndonjë mizori
en He is said to have acknowledged serving as a tower guard, but denied involvement in any atrocities
sq Gjatë takimit të shkurtër e të tensionuar të së enjtes midis krerëve të të tre partive, Tadiç thuhet se i tha Koshtunicës se partia e tij nuk do të ishte dakord asnjë mënyrë që DSS të merrte pozitat kryesore ministritë e brendëshme e të të transportit si dhe agjensinë shtetërore të sigurimit (BIA
en During Thursday 's brief and tense meeting between the leaders of the three parties, Tadic reportedly told Kostunica that there was no way his party could agree to the DSS taking the top positions in the interior and transportation ministries, and at the state security agency (BIA
sq Muajt e fundit kanë parë një rritje sulmet e rebelëve kurdë ndaj objektivave Turqi, e cila si përgjigje rriti praninë e saj ushtarake përgjatë kufirit të vet me Irakun, ‧ trupa që thuhet se janë vendosur aktualisht rajon
en The recent months have seen an increase in Kurdish rebel attacks on targets in Turkey, which has in response beefed up its military presence along its border with Iraq, with ‧ troops said to be currently stationed in the region
sq Policët nga BiH kanë shërbyer si paqeruajtës misionet e OKB- së Timorin Lindor dhe Liberi për disa vjet dhe OKB thuhet se ka propozuar që BiH të marrë pjesë misionin paqeruajtës Sudan
en Officers from BiH have been serving as peacekeepers in the UN missions at East Timor and Liberia for several years, and the UN reportedly has proposed that BiH participate in the peacekeeping mission in Sudan
sq Deri ‧ serbë të Krajinës thuhet se u shpërngulën si rezultat i mësymjes dhe veprimeve që e pasuan
en Up to ‧ rajina Serbs were reportedly displaced as a result of the offensive and follow-up actions
sq Si MHP ashtu dhe Partia pro- kurde e Shoqërisë Demokratike (DTP) që ka ‧ vende, thuhet se kanë vendosur të marrin pjesë sesionin e parë të votimit të hënën
en Both the MHP and the pro-Kurdish Democratic Society Party (DTP), which has ‧ seats, reportedly have decided to attend the first voting session on Monday
sq Zyrtarët Fond dhe institucione të tjera financiare u tronditën nga sa thuhet prej rritjeve të mëdha pagat e punonjësve të sektorit publik të Kosovës, si dhe nga shpenzimet ambicioze ndërtimin e shtëpive dhe infrastrukturës
en Officials at the Fund and other international financial institutions were reportedly shocked by hefty increases in the wages of Kosovo public sector workers, as well as ambitious spending on housing construction and infrastructure
sq Polat, i cili thuhet se është bashkuar me grupin gjashtë vjet më parë, tha se sulmi qe planifikuar si përgjigje ndaj operacioneve të fundit të Turqisë kundër bazave të PKK Irakun e veriut
en Polat, who reportedly joined the group six years ago, said the attack was planned as a response to Turkey 's recent operations against PKK bases in northern Iraq
sq Gjyqi i marsit pritet të shërbejë si një provë për seriozitetin e autoriteteve serbe lidhje me krimet e luftës që thuhet se janë kryer nga shtetas serbë
en The March trial is expected to serve as a test for the Serbian authorities ' seriousness in respect to war crimes allegedly committed by Serb citizens
sq Klasifikimi më i ulët i Serbisë thuhet se është për shkak të mënyrës se si ka trajtuar pasaportat për shqiptarët Kosovë dhe serbët nga Republika Srpska
en Serbia 's low score is reportedly due to the way it is handling passports for Albanians in Kosovo and Serbs from Republika Srpska
sq Ndërsa heroina është përshkruar si narkotiku mbizotërues i transportuar nga Azia Qendrore përgjatë rrugës së Ballkanit, grupet serbe të krimit të organizuar thuhet se po fusin kontrabandnë gjithnjë e më shumë kokainë nga Amerika e Jugut drejtpërsëdrejti për Europën Perëndimore
en While heroin is described as the most prevalent narcotic transported from Central Asia along the Balkan Route, Serbian organised crime groups are said to be increasingly smuggling cocaine from South America directly to Western Europe
sq Ai nga sa thuhet mban Tadiç përgjegjës për arrestimin e Mlladiç, ky i fundit parë gjerësisht RS si mbrojtës i popullit serb
en He apparently holds Tadic responsible for the arrest of Mladic, who is largely viewed in the RS as protector of the Serbian people
sq Ai thuhet se ka plan të mbrojë veten, si Millosheviçi dhe Vojislav Sheshel, kreu i Partisë ultranacionaliste Radikale Serbe
en He reportedly plans to defend himself, like Milosevic and Vojislav Seselj, the leader of the ultranationalist Serbian Radical Party
Faqja e treguar 1. Found 137083 dënime që përputhen fraza si thuhet ... në anglisht.Gjetur në 7,892 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.