Translations në Anglisht:

  • how do you say...in English   
    (Phrase  )
     
    request for translation into English

Shembull fjali me "si thuhet ... në anglisht", memorie përkthimi

add example
Çdo vit, organizatorët e SPE botojnë një seri librash për të nxitur poezinë nga autorët e huaj audiencat maqedeonase si dhe antologji tematike të poetëve bashkëkohorë maqedonas në anglishtEvery year, SPE organisers publish a series of books to promote poetry by foreign authors to Macedonian audiences, as well as thematic anthologies of contemporary Macedonian poetry in English
Kartat e ID do të shtypen serbishten cirilike dhe në anglisht si edhe gjuhët e pakicave etnikeThe ID cards will be printed in Serbian Cyrillic and English, as well as in the languages of the ethnic minorities
Dy qendra arsimore për studentët romë që u hapën Shkup këtë muaj do të ofrojnë ndihmë të gjitha lëndët shkollore, si dhe klasa në anglisht dhe kompjuterTwo education centres for Roma students opening in Skopje this month will offer assistance in all school subjects as well as classes in English and computers
Ai po propozon gjithashtu që vendi të shkruajë emrin e tij pasaporta si Republika e Maqedonisë Veriore në anglisht e frëngjisht dhe Republika Makedonija maqedonishtHe is also proposing the country inscribe its name in its passports as the Republic of Northern Macedonia in English and French and Republika Makedonija in Macedonian
Pesëmbëdhjetë deri ‧ poezi nga një poet i shquar maqedonas janë përkrhyer shpesh disa gjuhë të huaja duke përfshirë anglisht, gjermanisht e frëngjisht si të përhershme dhe rusisht, polonisht, spanjisht e italisht duke këmbyer njëra tjetrënFifteen to ‧ poems by a Macedonian distinguished poet are often translated in several foreign languages including English, German and French as the permanent ones and Russia, Polish, Spanish and Italian alternating each year
Mevlana Xheleledin Rumi, i njohur thjeshtë si Rumi vendet ku flitet anglisht, është i njohur për filizofinë e tij të paqes, tolerancës dhe vëllazërimit mes popujve të të gjitha feve dhe ritualeveMevlana Celaleddin Rumi, known simply as Rumi in English-speaking countries, is known for his philosophy of peace, tolerance and brotherhood among people from all religions and rituals
Siç thotë Milica, një e diplomuar për anglisht, ndonëse punëdhënësit panair mbajtën hapur premtimin për mundësitë e punës, shumë raste firmat ndërkohë i kishin njerëzit gati për të mbushur vendet e reklamuara si " të hapura për publikun "As Milica, an English major, put it, although employers at the fair held open the promise of job opportunities, in many cases the firms already have people ready to fill positions advertised as " open to the public "
" Saleh shërbente si drejtor i përgjithshëm i të gjitha bizneseve të Kadi Shqipëri dhe thuhet se mbante ‧ përqind të investimeve të Grupit Kadi Shqipëri, " thoshte departamenti" Saleh served as the general manager of all of Qadi 's businesses in Albania, and reportedly holds ‧ per cent of the Qadi Group 's investments in Albania, " the department said
vend të kësaj, thuhet se Ahtisaari po propozon deri dhjetë komuna të reja si dhe mundësinë e të tjerave të ardhmen, vartësi të numrit të serbëve të kthyerInstead, Ahtisaari reportedly is proposing as many as ten new municipalities, as well as the possibility of others in the future, depending on the number of Serb returnees
Zyrtarët Fond dhe institucione të tjera financiare u tronditën nga sa thuhet prej rritjeve të mëdha pagat e punonjësve të sektorit publik të Kosovës, si dhe nga shpenzimet ambicioze ndërtimin e shtëpive dhe infrastrukturësOfficials at the Fund and other international financial institutions were reportedly shocked by hefty increases in the wages of Kosovo public sector workers, as well as ambitious spending on housing construction and infrastructure
Arsimi dhe kultura është zgjedhur si kapitulli i dytë, me shoshitjen që siç thuhet është planifikuar të nisë ‧ tetorEducation and culture has been chosen as the second chapter, with screening reportedly scheduled to begin on ‧ ctober
Gjyqi i marsit pritet të shërbejë si një provë për seriozitetin e autoriteteve serbe lidhje me krimet e luftës që thuhet se janë kryer nga shtetas serbëThe March trial is expected to serve as a test for the Serbian authorities ' seriousness in respect to war crimes allegedly committed by Serb citizens
Ky person, identifikuar si Ekrem K. thuhet se kishte kontakte me Abu Musab al- Zarqvin, kreun e rrjetit terrorist të al- Kaedës Irak i cili u vra një sulm ajror nga forcat e koalicionit të kryesuara nga SHBA qershorin e shkuarThis person, identified only as Ekrem K., reportedly had contact with Abu Musab al-Zarqawi, the leader of the al-Qaeda terrorist network in Iraq, who was killed in an air raid by US-led Coalition forces last June
DZI thuhet se ka qenë bisedime me tre banka maqedonase si edhe me kompaninë më të madhe të sigurimeve vend, QBE MakedonijaDZI has reportedly been in talks with three Macedonian banks as well as the biggest insurance company in the country, QBE Makedonija
Propozimi i Ahtisaarit thuhet se do të lejojë gjithashtu Kosovën të aplikojë për anëtarësim organizatat ndërkombëtare të tilla si OKB, BE dhe Banka Botërore e FMNAhtisaari 's proposal reportedly will also allow Kosovo to apply for membership in international organisations, such as the UN, EU, the World Bank and IMF
Zyra e UNHCR thuhet se ngriti kampet rrethanore më ‧ si një strehë e përkohshme për IDP romë, ashkali dhe egjyptianë që ikën nga shtëpitë e tyre Mitrovicën jugoreThe Office of the UNHCR reportedly set up the makeshift camps in ‧ as a temporary shelter for Roma, Ashkali, and Egyptian IDPs who fled their homes in southern Mitrovica
" Si thuhet, njeriu bën atë që duhet të bëj, " tha Rehn Bruksel" As they say, the man 's gotta do what the man 's gotta do, " Rehn said in Brussels
Ndërsa heroina është përshkruar si narkotiku mbizotërues i transportuar nga Azia Qendrore përgjatë rrugës së Ballkanit, grupet serbe të krimit të organizuar thuhet se po fusin kontrabandnë gjithnjë e më shumë kokainë nga Amerika e Jugut drejtpërsëdrejti për Europën PerëndimoreWhile heroin is described as the most prevalent narcotic transported from Central Asia along the Balkan Route, Serbian organised crime groups are said to be increasingly smuggling cocaine from South America directly to Western Europe
Si përfaqësues i të gjithë serbëve, Tadiç nuk ka të drejtë të " ndikojë mbi individë " se si ata duhet ta përdorin të drejtën e tyre të votës dhe as të " shpallë publikisht qëndrimin e tij personal si qëndrim të shtetit, " citon AP të thuhet në mocionAs the representative of all Serbs, Tadic had neither the right to " exert influence on individuals " about whether they should exercise their right to vote, nor could he " publicly proclaim his private stands as those of the state, " the AP quoted the motion as reading
Muajt e fundit kanë parë një rritje sulmet e rebelëve kurdë ndaj objektivave Turqi, e cila si përgjigje rriti praninë e saj ushtarake përgjatë kufirit të vet me Irakun, ‧ trupa që thuhet se janë vendosur aktualisht rajonThe recent months have seen an increase in Kurdish rebel attacks on targets in Turkey, which has in response beefed up its military presence along its border with Iraq, with ‧ troops said to be currently stationed in the region
lajme të tjera, Ministria e Brendshme e BiH thuhet se po përgatit një raport për komitetin e kundër- terrorizmit të Këshillit të Sigurimit të OKB, mbi ekzistencën e mundshme të qelizave të organizuara terroriste vend, veçanërisht të al- Kaedës, si edhe mbi masat e marra për të penguar rekrutimin e terroristëve nga BiHIn other news, the BiH Ministry of Interior reportedly is preparing a report for the UN Security Council 's Counter-Terrorism Committee on the possible existence of terrorist organisation cells in the country, particularly al-Qaeda, as well as on measures taken to prevent the recruitment of terrorists from BiH
Dokumenti i paraqitur nga Agjensia Shtetërore e Hetimit dhe Mbrojtjes (SIPA) zyrën e prokurorisë publike, thuhet se damkos dhjetë zyrtarë të tjerë apo biznesmenë të paidentifikuar të RS si " pjesëmarrës organizatën kriminale " kryesuar nga DodikThe document, submitted by the State Investigation and Protection Agency (SIPA) to the BiH public prosecutor 's office, reportedly brands ten other unidentified RS officials and businessmen as " complicit in the criminal organisation " led by Dodik
Ai nga sa thuhet mban Tadiç përgjegjës për arrestimin e Mlladiç, ky i fundit parë gjerësisht RS si mbrojtës i popullit serbHe apparently holds Tadic responsible for the arrest of Mladic, who is largely viewed in the RS as protector of the Serbian people
Policët nga BiH kanë shërbyer si paqeruajtës misionet e OKB- së Timorin Lindor dhe Liberi për disa vjet dhe OKB thuhet se ka propozuar që BiH të marrë pjesë misionin paqeruajtës SudanOfficers from BiH have been serving as peacekeepers in the UN missions at East Timor and Liberia for several years, and the UN reportedly has proposed that BiH participate in the peacekeeping mission in Sudan
Marrja pyetje thuhet se u regjistrua dhe do të përdoret si një bazë për të vendosur se Sheshelj do të akuzohetThe interrogation was reportedly recorded on videotape and will be used as a basis for deciding whether Seselj should be indicted
Faqja e treguar 1. Found 137083 dënime që përputhen fraza si thuhet ... në anglisht.Gjetur në 28,76 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.