Translations në Anglisht:

  • how do you say...in English   
    (Phrase  )
     
    request for translation into English

Shembull fjali me "si thuhet ... në anglisht", memorie përkthimi

add example
Dy qendra arsimore për studentët romë që u hapën Shkup këtë muaj do të ofrojnë ndihmë të gjitha lëndët shkollore, si dhe klasa në anglisht dhe kompjuterTwo education centres for Roma students opening in Skopje this month will offer assistance in all school subjects as well as classes in English and computers
Mevlana Xheleledin Rumi, i njohur thjeshtë si Rumi vendet ku flitet anglisht, është i njohur për filizofinë e tij të paqes, tolerancës dhe vëllazërimit mes popujve të të gjitha feve dhe ritualeveMevlana Celaleddin Rumi, known simply as Rumi in English-speaking countries, is known for his philosophy of peace, tolerance and brotherhood among people from all religions and rituals
Ai po propozon gjithashtu që vendi të shkruajë emrin e tij pasaporta si Republika e Maqedonisë Veriore në anglisht e frëngjisht dhe Republika Makedonija maqedonishtHe is also proposing the country inscribe its name in its passports as the Republic of Northern Macedonia in English and French and Republika Makedonija in Macedonian
Siç thotë Milica, një e diplomuar për anglisht, ndonëse punëdhënësit panair mbajtën hapur premtimin për mundësitë e punës, shumë raste firmat ndërkohë i kishin njerëzit gati për të mbushur vendet e reklamuara si " të hapura për publikun "As Milica, an English major, put it, although employers at the fair held open the promise of job opportunities, in many cases the firms already have people ready to fill positions advertised as " open to the public "
Pesëmbëdhjetë deri ‧ poezi nga një poet i shquar maqedonas janë përkrhyer shpesh disa gjuhë të huaja duke përfshirë anglisht, gjermanisht e frëngjisht si të përhershme dhe rusisht, polonisht, spanjisht e italisht duke këmbyer njëra tjetrënFifteen to ‧ poems by a Macedonian distinguished poet are often translated in several foreign languages including English, German and French as the permanent ones and Russia, Polish, Spanish and Italian alternating each year
Kartat e ID do të shtypen serbishten cirilike dhe në anglisht si edhe gjuhët e pakicave etnikeThe ID cards will be printed in Serbian Cyrillic and English, as well as in the languages of the ethnic minorities
Çdo vit, organizatorët e SPE botojnë një seri librash për të nxitur poezinë nga autorët e huaj audiencat maqedeonase si dhe antologji tematike të poetëve bashkëkohorë maqedonas në anglishtEvery year, SPE organisers publish a series of books to promote poetry by foreign authors to Macedonian audiences, as well as thematic anthologies of contemporary Macedonian poetry in English
Kështjella, e ndërtuar për të penguar pushtimin otoman lidhet me princin vllah Vlad Tepes, njohur më mirë si Vlad i Nguluri Hu i cili frymëzoi romanin " Drakula " të Bram Stoker ‧ dhe që thuhet se ka kaluar një natë kështjellë shekullin e ‧ tëThe castle, built to stem the Ottoman invasion, is linked to the Wallachian prince Vlad Tepes, better known as Vlad the Impaler, who inspired Bram Stoker 's ‧ novel ''Dracula ", and who reportedly spent a night at the castle in the ‧ th century
" Si thuhet, njeriu bën atë që duhet të bëj, " tha Rehn Bruksel" As they say, the man 's gotta do what the man 's gotta do, " Rehn said in Brussels
Ai do të drejtohet siç thuhet nga diplomati hollandez Peter Feith i cili do të shërbejë si përfaqësues i posaçëm i BE KosovëIt will reportedly be headed by Dutch diplomat Peter Feith, who will serve as the EU special representative in Kosovo
Zyra e UNHCR thuhet se ngriti kampet rrethanore më ‧ si një strehë e përkohshme për IDP romë, ashkali dhe egjyptianë që ikën nga shtëpitë e tyre Mitrovicën jugoreThe Office of the UNHCR reportedly set up the makeshift camps in ‧ as a temporary shelter for Roma, Ashkali, and Egyptian IDPs who fled their homes in southern Mitrovica
Deputeti, Aristotel Pavlidis, dyshohet se kërkoi rryshfet nga një pronar anijesh këmbim për mbështetjen e rrugëve detare, një ngjarje që thuhet të ketë ndodhur kur ai shërbente si ministër i EgjeutThe MP, Aristotle Pavlidis, allegedly demanded bribes from a shipowner in exchange for subsidised ferry routes-- an incident said to have occurred while he was serving as Aegean minister
DZI thuhet se ka qenë bisedime me tre banka maqedonase si edhe me kompaninë më të madhe të sigurimeve vend, QBE MakedonijaDZI has reportedly been in talks with three Macedonian banks as well as the biggest insurance company in the country, QBE Makedonija
Avlaqi, që ishte nga sa thuhet një udhëheqës i al- Kaedës gadishullin arabik (AQAP), kërkohej si nga SHBA dhe Jemeni për rolin e tij të dyshuar sulmet terroriste, duke përfshirë orvatjen me bombë një avion të SHBA Detroit për krishtlindjet ‧ dhe vrasjen e ‧ vetëve Fort Hud, Teksas, një muaj më parëAwlaki, who is reportedly a leader of al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), was wanted by both the US and Yemen for his suspected role in terrorist attacks-- including the Christmas Day ‧ attempted bombing of a US aircraft in Detroit and the killing of ‧ people in Fort Hood, Texas, a month earlier
Partia thuhet se do që të shmangë luftën e brendëshme duke i dhënë postin e kryeministrit, posti më i rëndësishëm Malin e Zi, njeriut të parë si autoritet i pakonkurrueshëmThe party reportedly wants to avoid internal fighting by giving the prime minister 's office-- Montenegro 's most significant political post-- to the man many see as an uncontested authority
Polat, i cili thuhet se është bashkuar me grupin gjashtë vjet më parë, tha se sulmi qe planifikuar si përgjigje ndaj operacioneve të fundit të Turqisë kundër bazave të PKK Irakun e veriutPolat, who reportedly joined the group six years ago, said the attack was planned as a response to Turkey 's recent operations against PKK bases in northern Iraq
Zyrtarët Fond dhe institucione të tjera financiare u tronditën nga sa thuhet prej rritjeve të mëdha pagat e punonjësve të sektorit publik të Kosovës, si dhe nga shpenzimet ambicioze ndërtimin e shtëpive dhe infrastrukturësOfficials at the Fund and other international financial institutions were reportedly shocked by hefty increases in the wages of Kosovo public sector workers, as well as ambitious spending on housing construction and infrastructure
Ajo do të përdorë emrin kushtetues të Maqedonisë marrëdhëniet e ndërsjellta me vendin, por, siç thuhet, do të vazhdojë t' i referohet atij si FYROM komunikimet ndërkombëtareIt will use Macedonia 's constitutional name in bilateral relations with the country, but will, reportedly, continue to refer to it as FYROM in international communication
Megjithëse liritë e kufizuara që serbët, romët, ashkelia dhe egjiptianët e Kosovës, si dhe grupet e pakicave të tjera gëzuan përpara revoltës së mesit të marsit janë rivendosur disa rajone, shumë anëtarë të atyre bashkësive thuhet të ketë shtuar përgatitjet për emergjenca të rejaAlthough the limited freedoms the Kosovo Serbs, Roma, Ashkaelia and Egyptian and other minority groups enjoyed prior to the mid-March unrest have been restored in some areas, many members of those communities are said to have stepped up preparations for new emergencies
Disa nga agjensitë thuhet se kanë lidhje të fuqishme, që i lejojnë të anashkalojnë vështirësitë që mund të dalin procesin e aplikimit, të tilla si mungesa e dokumentave të domosdoshmeSome of the agencies reportedly have powerful connections, enabling them to bypass difficulties that may arise in the application process, such as lack of necessary documentation
Dokumenti i paraqitur nga Agjensia Shtetërore e Hetimit dhe Mbrojtjes (SIPA) zyrën e prokurorisë publike, thuhet se damkos dhjetë zyrtarë të tjerë apo biznesmenë të paidentifikuar të RS si " pjesëmarrës organizatën kriminale " kryesuar nga DodikThe document, submitted by the State Investigation and Protection Agency (SIPA) to the BiH public prosecutor 's office, reportedly brands ten other unidentified RS officials and businessmen as " complicit in the criminal organisation " led by Dodik
Gjatë bisedimeve të së martës, zyrtarët e Gazprom thuhet se i kërkuan Serbisë të ofrojë shumicën e aksioneve si në NIS dhe EPSDuring Tuesday 's talks, the Gazprom officials reportedly urged Serbia to offer majority stakes in both NIS and EPS
Gjyqi i marsit pritet të shërbejë si një provë për seriozitetin e autoriteteve serbe lidhje me krimet e luftës që thuhet se janë kryer nga shtetas serbëThe March trial is expected to serve as a test for the Serbian authorities ' seriousness in respect to war crimes allegedly committed by Serb citizens
Si pjesë e ndryshimeve, mësimi i gjuhës së huaj klasën e parë të shkollës së ciklit të ulët, thuhet se do të shkurtohetAs part of the changes, foreign language teaching in grade one of elementary school will reportedly be curtailed
Kiber- kriminelët rumunë thuhet gjithashtu se punojnë bashkëpunim me partnerë europianë dhe të SHBA për t' ju zhvatur konsumatorëve dhe kompanive miliona dollarë çdo vit nëpërmjet blerjeve fallco Internet dhe tërheqjes së parave pasi ndërfuten sistemet e kompanive si edhe nëpërmjet shpërndarjes së viruseve dhe krimbave të kompjuteraveRomanian cyber-criminals are also said to be working in collaboration with European and US accomplices to rob consumers and companies of millions of dollars each year through false Internet purchases and cash extortion after hacking into companies ' systems, as well as through the dissemination of computer viruses and worms
Faqja e treguar 1. Found 137083 dënime që përputhen fraza si thuhet ... në anglisht.Gjetur në 26,221 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.