Translations në Anglisht:

  • how do you say...in English   
    (Phrase  )
     
    request for translation into English

Shembull fjali me "si thuhet ... në anglisht", memorie përkthimi

add example
sq Kartat e ID do të shtypen serbishten cirilike dhe në anglisht si edhe gjuhët e pakicave etnike
en The ID cards will be printed in Serbian Cyrillic and English, as well as in the languages of the ethnic minorities
sq Dy qendra arsimore për studentët romë që u hapën Shkup këtë muaj do të ofrojnë ndihmë të gjitha lëndët shkollore, si dhe klasa në anglisht dhe kompjuter
en Two education centres for Roma students opening in Skopje this month will offer assistance in all school subjects as well as classes in English and computers
sq Çdo vit, organizatorët e SPE botojnë një seri librash për të nxitur poezinë nga autorët e huaj audiencat maqedeonase si dhe antologji tematike të poetëve bashkëkohorë maqedonas në anglisht
en Every year, SPE organisers publish a series of books to promote poetry by foreign authors to Macedonian audiences, as well as thematic anthologies of contemporary Macedonian poetry in English
sq Ai po propozon gjithashtu që vendi të shkruajë emrin e tij pasaporta si Republika e Maqedonisë Veriore në anglisht e frëngjisht dhe Republika Makedonija maqedonisht
en He is also proposing the country inscribe its name in its passports as the Republic of Northern Macedonia in English and French and Republika Makedonija in Macedonian
sq Siç thotë Milica, një e diplomuar për anglisht, ndonëse punëdhënësit panair mbajtën hapur premtimin për mundësitë e punës, shumë raste firmat ndërkohë i kishin njerëzit gati për të mbushur vendet e reklamuara si " të hapura për publikun "
en As Milica, an English major, put it, although employers at the fair held open the promise of job opportunities, in many cases the firms already have people ready to fill positions advertised as " open to the public "
sq Pesëmbëdhjetë deri ‧ poezi nga një poet i shquar maqedonas janë përkrhyer shpesh disa gjuhë të huaja duke përfshirë anglisht, gjermanisht e frëngjisht si të përhershme dhe rusisht, polonisht, spanjisht e italisht duke këmbyer njëra tjetrën
en Fifteen to ‧ poems by a Macedonian distinguished poet are often translated in several foreign languages including English, German and French as the permanent ones and Russia, Polish, Spanish and Italian alternating each year
sq Mevlana Xheleledin Rumi, i njohur thjeshtë si Rumi vendet ku flitet anglisht, është i njohur për filizofinë e tij të paqes, tolerancës dhe vëllazërimit mes popujve të të gjitha feve dhe ritualeve
en Mevlana Celaleddin Rumi, known simply as Rumi in English-speaking countries, is known for his philosophy of peace, tolerance and brotherhood among people from all religions and rituals
sq Disa nga agjensitë thuhet se kanë lidhje të fuqishme, që i lejojnë të anashkalojnë vështirësitë që mund të dalin procesin e aplikimit, të tilla si mungesa e dokumentave të domosdoshme
en Some of the agencies reportedly have powerful connections, enabling them to bypass difficulties that may arise in the application process, such as lack of necessary documentation
sq Kështjella, e ndërtuar për të penguar pushtimin otoman lidhet me princin vllah Vlad Tepes, njohur më mirë si Vlad i Nguluri Hu i cili frymëzoi romanin " Drakula " të Bram Stoker ‧ dhe që thuhet se ka kaluar një natë kështjellë shekullin e ‧ të
en The castle, built to stem the Ottoman invasion, is linked to the Wallachian prince Vlad Tepes, better known as Vlad the Impaler, who inspired Bram Stoker 's ‧ novel ''Dracula ", and who reportedly spent a night at the castle in the ‧ th century
sq E përditshmja më e madhe e Turqisë, Milliyet, megjithatë e identifikoi personin si Feridun Ugurlu, i cili thuhet se ka luftuar Afganistan dhe Çeçeni
en Turkey 's mass-circulation daily Milliyet, however, identified the man as Feridun Ugurlu, who is said to have fought in Afghanistan and Chechnya
sq Si pjesë e ndryshimeve, mësimi i gjuhës së huaj klasën e parë të shkollës së ciklit të ulët, thuhet se do të shkurtohet
en As part of the changes, foreign language teaching in grade one of elementary school will reportedly be curtailed
sq Ky person, identifikuar si Ekrem K. thuhet se kishte kontakte me Abu Musab al- Zarqvin, kreun e rrjetit terrorist të al- Kaedës Irak i cili u vra një sulm ajror nga forcat e koalicionit të kryesuara nga SHBA qershorin e shkuar
en This person, identified only as Ekrem K., reportedly had contact with Abu Musab al-Zarqawi, the leader of the al-Qaeda terrorist network in Iraq, who was killed in an air raid by US-led Coalition forces last June
sq Tre kompani të tjera, firmat me bazë SHBA, AES dhe Prism Energy, si edhe EnBW e Gjermanisë, thuhet se morën dokumentet e kërkuar në në dhjetor por nuk mbërritën stadin kualifikues
en Three other companies-- the US-based firms AES and Prism Energy, as well as EnBW of Germany-- reportedly picked up the required documentation in December but did not make it through the qualification stage
sq Dokumenti i paraqitur nga Agjensia Shtetërore e Hetimit dhe Mbrojtjes (SIPA) zyrën e prokurorisë publike, thuhet se damkos dhjetë zyrtarë të tjerë apo biznesmenë të paidentifikuar të RS si " pjesëmarrës organizatën kriminale " kryesuar nga Dodik
en The document, submitted by the State Investigation and Protection Agency (SIPA) to the BiH public prosecutor 's office, reportedly brands ten other unidentified RS officials and businessmen as " complicit in the criminal organisation " led by Dodik
sq Ajo do të përdorë emrin kushtetues të Maqedonisë marrëdhëniet e ndërsjellta me vendin, por, siç thuhet, do të vazhdojë t' i referohet atij si FYROM komunikimet ndërkombëtare
en It will use Macedonia 's constitutional name in bilateral relations with the country, but will, reportedly, continue to refer to it as FYROM in international communication
sq Megjithëse liritë e kufizuara që serbët, romët, ashkelia dhe egjiptianët e Kosovës, si dhe grupet e pakicave të tjera gëzuan përpara revoltës së mesit të marsit janë rivendosur disa rajone, shumë anëtarë të atyre bashkësive thuhet të ketë shtuar përgatitjet për emergjenca të reja
en Although the limited freedoms the Kosovo Serbs, Roma, Ashkaelia and Egyptian and other minority groups enjoyed prior to the mid-March unrest have been restored in some areas, many members of those communities are said to have stepped up preparations for new emergencies
sq " Saleh shërbente si drejtor i përgjithshëm i të gjitha bizneseve të Kadi Shqipëri dhe thuhet se mbante ‧ përqind të investimeve të Grupit Kadi Shqipëri, " thoshte departamenti
en " Saleh served as the general manager of all of Qadi 's businesses in Albania, and reportedly holds ‧ per cent of the Qadi Group 's investments in Albania, " the department said
sq Si MHP ashtu dhe Partia pro- kurde e Shoqërisë Demokratike (DTP) që ka ‧ vende, thuhet se kanë vendosur të marrin pjesë sesionin e parë të votimit të hënën
en Both the MHP and the pro-Kurdish Democratic Society Party (DTP), which has ‧ seats, reportedly have decided to attend the first voting session on Monday
sq Gjatë takimit të shkurtër e të tensionuar të së enjtes midis krerëve të të tre partive, Tadiç thuhet se i tha Koshtunicës se partia e tij nuk do të ishte dakord asnjë mënyrë që DSS të merrte pozitat kryesore ministritë e brendëshme e të të transportit si dhe agjensinë shtetërore të sigurimit (BIA
en During Thursday 's brief and tense meeting between the leaders of the three parties, Tadic reportedly told Kostunica that there was no way his party could agree to the DSS taking the top positions in the interior and transportation ministries, and at the state security agency (BIA
sq Deputeti, Aristotel Pavlidis, dyshohet se kërkoi rryshfet nga një pronar anijesh këmbim për mbështetjen e rrugëve detare, një ngjarje që thuhet të ketë ndodhur kur ai shërbente si ministër i Egjeut
en The MP, Aristotle Pavlidis, allegedly demanded bribes from a shipowner in exchange for subsidised ferry routes-- an incident said to have occurred while he was serving as Aegean minister
sq I parë si politikan i moderuar, ai mori pjesë delegacionin e Kosovës konferencën e paqes të Rambujesë krye të vitit ‧ ku thuhet se u vlerësua për përqëndrimin e tij
en Viewed as a moderate politician, he was part of the Kosovo delegation in the Rambouillet peace conference in early ‧ where he was reportedly praised for his concentration and focus
sq Ai thuhet se ka pranuar që ka shërbyer si një roje kulle, por mohoi përfshirjen ndonjë mizori
en He is said to have acknowledged serving as a tower guard, but denied involvement in any atrocities
sq Gjyqi i marsit pritet të shërbejë si një provë për seriozitetin e autoriteteve serbe lidhje me krimet e luftës që thuhet se janë kryer nga shtetas serbë
en The March trial is expected to serve as a test for the Serbian authorities ' seriousness in respect to war crimes allegedly committed by Serb citizens
sq Një grup nacionalist i njohur si Shoqata e Unitetit të Juristëve thuhet se është prapa disave nga paditë duke përfshirë atë të ngritur kundër një gazetari kryesor turk- armen për " denigrimin e identitetit turk " vërejtjet që ai bëri rreth një dënimi të pezulluar gjashtë- mujor
en A nationalist group known as the Lawyers Unity Association is reportedly behind some of the lawsuits, including one brought against a leading Turkish-Armenian journalist for " denigrating Turkish identity " in remarks he made about a six-month suspended sentence
sq Bazuar kërkesat e referendumit, shqiptarët etnikë dhe boshnjakët muslimanë, që thuhet se përbëjnë respektivisht ‧ dhe ‧ përqind të popullsisë, janë parë si lojtarë të mundshëm vendimtarë votim
en Given the referendum requirements, ethnic Albanians and Bosnian Muslims-- said to account for nine and ‧ per cent of the population, respectively-- are seen as playing a potentially decisive role in the vote
Faqja e treguar 1. Found 137083 dënime që përputhen fraza si thuhet ... në anglisht.Gjetur në 12,807 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.