Translations në italisht:

  • Rubrica   

Did you mean: libri i adresave

Fraza të ngjashme, në fjalorin shqip italisht. (3)

Shembull fjali me "Libri i adresave", memorie përkthimi

add example
sq Libri im i preferuar per femije flet per nje princ... i cili vjen ne Toke nga nje asteroid i larget
it Il mio libro per bambini preferito parla di un piccolo principe che arriva sulla terra da un asteroide lontano
sq Botimet e emrave dhe adresave ‧ eshte nje krim, Barbara
it Pubblicare i nomi e gli indirizzi dei ‧ è un reato, barbara
sq Referoju adresave
it Verifica subito gli indirizzi
sq Ti e grise atë faqen nga libri, apo jo?
it Strappasti la pagina dal tuo libretto, no?
sq Libri yt u botua!
it Hanno pubblicato il tuo libro!
sq Libri quhet " MaIIkoIIm X dhe unë "
it Il libro si chiama " From the Dead Level, Malcolm X and Me. "
sq Ju jeni djali i vetëm dhe trashëgimtar, dhe babait juaj sjell një tjetër djalë
it Tu eri il solo figlio ed erede, e tuo padre prese un altro figlio
sq Jam i dërguari personal i Qeverisë së Agrikolës
it Sono l' inviato personale del Governatore Agricola
sq Kjo që do të ta them, i përket diçkaje shumë e madhe
it La rivelazione che sto per fare chiama in causa qualcosa di enorme
sq Aaron është një emër shumë i bukur
it Aaron e ' un bellissimo nome
sq I vunë zjarrin shtëpisë sonë
it incendiarono la nostra casa
sq Ligji thotë se i pronësoj, jo se duhet të di t' i përdor
it Ehi, la legge dice che li posso possedere...... mica che li devo saper usare
sq Forenzikët zbuluan fëmijët të cilët ishin rëndë të droguar para se t' i therte
it La Scientifica ha rilevato che i bambini erano stati pesantemente sedati...... prima di essere pugnalati ripetutamente
sq Leckie, ushqim i ngrohtë
it Leckie, cibo caldo
sq Sepse nuk e kishte atë që i duhej
it Perche ' non ha quello che gli serve
sq Mesazhi i fshirë
it Messaggio cancellato
sq Kalinoski... emër i bukur Polonez
it Kalinowski... è un bel nome polacco
Faqja e treguar 1. Found 3126 dënime që përputhen fraza Libri i adresave.Gjetur në 2,909 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.